Zaawansowane wyszukiwanie
  Strona Główna » Sklep » Poradniki » Sport » Moje Konto  |  Zawartość Koszyka  |  Do Kasy   
 Wybierz kategorię
Algorytmy Wzorce UML
Bazy danych
Bezpieczeństwo
Bioinformatyka
Biznes Ekonomia Firma
Chemia
DTP Design
E-biznes
Ekonometria
Elektronika Elektrotechnika
Energetyka
Fizyka
GIS
Grafika użytkowa
Hardware
Informatyczne systemy zarządzania
Informatyka w szkole
Języki programowania
Matematyka
Multimedia
Obsługa komputera
Office
Poradniki
  Beletrystyka
  Biologia
  Dom
  Dzieci
  Edukacja
  Filozofie
  Geografia
  Historia
  Inteligencja Umysł Pamięć
  Kobieta i mężczyzna
  Kosmetyka
  Miłość Szczęście
  Motywacja Osobowość
  Mózg Umysł
  Osobowość Samorealizacja
  Podróże Reportaż
  Polityka
  Popularnonaukowe
  Psychologia
  Rodzina
  Różne
  Socjologia
  Sport
  Stres
  Turystyka
  Zarządzanie czasem
  Zdrowie Dieta
Programowanie gier
Programy inżynierskie
Programy matematyczne
Słowniki
Serwery
Sieci komputerowe
Systemy operacyjne
Technika
Telekomunikacja
Tworzenie stron WWW

Zobacz pełny katalog »
 Wydawnictwo:
 APN Promise
Podstawy języka T-SQL: Microsoft SQL Server 2022 i Azure SQL Database

Podstawy języka T-SQL: Microsoft SQL Server 2022 i Azure SQL Database

119.70zł
96.96zł
Idealna kobieca sylwetka 118 ćwiczeń w siłowni 39.90zł
Idealna kobieca sylwetka 118 ćwiczeń w siłowni

Autro: Brad Schoenfeld

ISBN: 978-83-7229-178-3

Ilość stron: 278

Data wydania: 2008

Tre­ning si­ło­wy skie­ro­wa­ny dla ko­biet, któ­ry kreu­je zgrab­nie ufor­mo­wa­ną syl­wet­kę cia­ła – w od­róż­nie­niu od in­ten­sy­wnej bu­do­wy ma­sy mięś­nio­wej, na co kła­dą na­cisk męż­czyź­ni.

W pro­ce­sie modelowania sylwetki naj­pierw trze­ba za­dbać o fun­da­ment mięś­nio­wy (fa­za kon­dy­cjo­no­wa­nia mięś­ni). Wzmoc­ni to ró­wnież tkan­kę łą­czną i sta­wy, co jest nie­zbę­dne pod­czas po­waż­ne­go tre­nin­gu ob­cią­że­nio­we­go.

Na­stęp­nie za­czy­na­my pro­ce­du­rę kształ­to­wa­nia cia­ła przez udos­ko­na­la­nie mięś­ni (fa­za to­no­wa­nia i kształ­to­wa­nia). Cia­ło za­cznie te­raz przy­bie­rać wy­ra­zi­stą for­mę, li­nie i za­o­krąg­le­nia bę­dą za­ak­cen­to­wa­ne przez od­po­wie­dni kształt i sy­me­trię.

W koń­cu zaś moż­na przejść do do­sko­na­le­nia tych li­nii przez zwró­ce­nie uwa­gi na ta­kie ele­men­ty jak po­pra­wa kształ­tu bi­cep­sów czy ujęd­rnie­nie we­wnę­trznej stro­ny ud (fa­za pre­cy­zyj­ne­go kształ­to­wa­nia cia­ła). Na tym eta­pie tre­ning za­czy­na być sztu­ką!

• Pro­por­cjo­nal­ne ple­cy
• Kształ­tne ra­mio­na
• Sek­so­wny biust
• Pięk­ne bi­cep­sy
• Sprę­ży­ste tri­cep­sy
• Zgrab­ne uda
• Jęd­rne po­ślad­ki
• Łyd­ki jak oszli­fo­wa­ny dia­ment
• Sta­lo­we mięś­nie brzu­cha

Przy od­po­wie­dnim na­kła­dzie pra­cy i dy­scyp­li­nie po­win­naś wy­ko­ny­wać szyb­ki po­stęp w sta­łym tem­pie. W więk­szo­ści przy­pad­ków moż­na ocze­ki­wać, że zmia­ny w syl­wet­ce bę­dą wi­do­czne po mie­sią­cu od roz­po­czę­cia pro­gra­mu.

Bę­dziesz od­czu­wać, że mięś­nie są bar­dziej zwar­te i twar­dsze, a ub­ra­nia le­piej le­żą. Wkrót­ce i in­ni za­czną to do­strze­gać i chwa­lić twój wy­gląd. W cią­gu kil­ku na­stęp­nych mie­się­cy tkan­ka tłu­szczo­wa za­nik­nie, a na jej miej­scu po­ja­wią się sprę­ży­ste mięś­nie.

Szyb­ko zdo­bę­dziesz też wie­le in­nych “na­gród” za ak­ty­wność fi­zy­czną: zwięk­szo­ną si­łę, lep­szą po­sta­wę, przy­rost ener­gii, zwięk­szo­ną gę­stość mi­ne­ral­ną ko­ści (za­po­bie­ga­nie osteo­po­ro­zie), ob­ni­że­nie stre­su i, oczy­wi­ście, idealną sylwetkę!

Ko­bie­ty na­po­ty­ka­ją pod­czas tre­nin­gu wie­le prze­ciw­no­ści, z któ­ry­mi męż­czyź­ni w ogó­le nie ma­ją do czy­nie­nia. Nie­któ­re z róż­nic płci są oczy­wi­ste, ale i in­ne, bar­dziej sub­tel­ne mo­gą zna­czą­co wpły­nąć na efek­ty ćwi­czeń. Dla­te­go au­tor oma­wia naj­i­stot­niej­sze pro­ble­my fi­zy­czne i psy­chi­czne, któ­rym ko­bie­ty mu­szą sta­wić czo­ło w sa­li gim­na­sty­cznej.

• Ćwi­cze­nia ae­ro­bo­we i spa­la­nie tłu­szczu
• Bez­pie­czny tre­ning pod­czas cią­ży
• Jak utrzy­mać się w for­mie

W każ­dym roz­dzia­le prze­zna­czo­nym po­szcze­gól­nym gru­pom mięś­ni za­war­ty jest też spe­cjal­ny tre­ning za­pro­jek­to­wa­ny tak, by mógł zo­stać wy­ko­na­ny w do­mu.

Idealna kobieca sylwetka 118 ćwiczeń w siłowni
--- Pozycja niedostępna.---
Klienci, którzy kupili „Idealna kobieca sylwetka 118 ćwiczeń w siłowni”, kupili także:

Wprowadzenie do informatyki Poradnik dla ucznia i nauczyciela, Andrzej Kisielewicz, Wydawnictwo Helion

Dotknij, przesuń, potrząśnij Od pomysłu do gry na iPhone'a i iPada, Todd Moore, Wydawnictwo Helion

Podstawy techniki laboratoryjnej, Zenon Sarbak, Wydawnictwo Fosze

Mały szachista. Wspólna nauka to dobra zabawa. Wydanie II rozszerzone, Wiktor Lech, Wydawnictwo Septem

Wielki uniwersalny słownik angielsko-polski, Wyżyński Tomasz, Wydawnictwo WNT

Psychologia i życie Wydanie IV, Philip G. Zimbardo, Richard J. Gerrig, Wydawnictwo Naukowe PWN

Ford Mondeo (od XI 2000 do IV 2007), Hans-Rüdiger Etzold, Wydawnictwo WKiŁ

Spawalnicze gazy osłonowe i palne, Kazimierz Ferenc, Jarosław Ferenc, Wydawnictwo WNT

Bezpieczeństwo informacji i usług w nowoczesnej instytucji i firmie Wydanie II, Andrzej Białas, Wydawnictwo Naukowe PWN

sobota, 03 czerwca 2023   Mapa strony |  Nowości |  Dzisiejsze promocje |  Koszty wysyłki |  Kontakt z nami