Zaawansowane wyszukiwanie
  Strona Główna » Sklep » Poradniki » Sport » Moje Konto  |  Zawartość Koszyka  |  Do Kasy   
 Wybierz kategorię
Algorytmy Wzorce UML
Bazy danych
Bezpieczeństwo
Bioinformatyka
Biznes Ekonomia Firma
Chemia
DTP Design
E-biznes
Ekonometria
Elektronika Elektrotechnika
Energetyka
Fizyka
GIS
Grafika użytkowa
Hardware
Informatyczne systemy zarządzania
Informatyka w szkole
Języki programowania
Matematyka
Multimedia
Obsługa komputera
Office
Poradniki
  Beletrystyka
  Biologia
  Dom
  Dzieci
  Edukacja
  Filozofie
  Geografia
  Historia
  Inteligencja Umysł Pamięć
  Kobieta i mężczyzna
  Kosmetyka
  Miłość Szczęście
  Motywacja Osobowość
  Mózg Umysł
  Osobowość Samorealizacja
  Podróże Reportaż
  Polityka
  Popularnonaukowe
  Psychologia
  Rodzina
  Różne
  Socjologia
  Sport
  Stres
  Turystyka
  Zarządzanie czasem
  Zdrowie Dieta
Programowanie gier
Programy inżynierskie
Programy matematyczne
Słowniki
Serwery
Sieci komputerowe
Systemy operacyjne
Technika
Telekomunikacja
Tworzenie stron WWW

Zobacz pełny katalog »
 Wydawnictwo:
 MsPress
Kompletny przewodnik po DAX. Analiza biznesowa przy użyciu Microsoft Excel, SQL Server Analysis Services i Power BI

Kompletny przewodnik po DAX. Analiza biznesowa przy użyciu Microsoft Excel, SQL Server Analysis Services i Power BI

98.70zł
88.83zł
Idealna kobieca sylwetka 118 ćwiczeń w siłowni 39.90zł
Idealna kobieca sylwetka 118 ćwiczeń w siłowni

Autro: Brad Schoenfeld

ISBN: 978-83-7229-178-3

Ilość stron: 278

Data wydania: 2008

Tre­ning si­ło­wy skie­ro­wa­ny dla ko­biet, któ­ry kreu­je zgrab­nie ufor­mo­wa­ną syl­wet­kę cia­ła – w od­róż­nie­niu od in­ten­sy­wnej bu­do­wy ma­sy mięś­nio­wej, na co kła­dą na­cisk męż­czyź­ni.

W pro­ce­sie modelowania sylwetki naj­pierw trze­ba za­dbać o fun­da­ment mięś­nio­wy (fa­za kon­dy­cjo­no­wa­nia mięś­ni). Wzmoc­ni to ró­wnież tkan­kę łą­czną i sta­wy, co jest nie­zbę­dne pod­czas po­waż­ne­go tre­nin­gu ob­cią­że­nio­we­go.

Na­stęp­nie za­czy­na­my pro­ce­du­rę kształ­to­wa­nia cia­ła przez udos­ko­na­la­nie mięś­ni (fa­za to­no­wa­nia i kształ­to­wa­nia). Cia­ło za­cznie te­raz przy­bie­rać wy­ra­zi­stą for­mę, li­nie i za­o­krąg­le­nia bę­dą za­ak­cen­to­wa­ne przez od­po­wie­dni kształt i sy­me­trię.

W koń­cu zaś moż­na przejść do do­sko­na­le­nia tych li­nii przez zwró­ce­nie uwa­gi na ta­kie ele­men­ty jak po­pra­wa kształ­tu bi­cep­sów czy ujęd­rnie­nie we­wnę­trznej stro­ny ud (fa­za pre­cy­zyj­ne­go kształ­to­wa­nia cia­ła). Na tym eta­pie tre­ning za­czy­na być sztu­ką!

• Pro­por­cjo­nal­ne ple­cy
• Kształ­tne ra­mio­na
• Sek­so­wny biust
• Pięk­ne bi­cep­sy
• Sprę­ży­ste tri­cep­sy
• Zgrab­ne uda
• Jęd­rne po­ślad­ki
• Łyd­ki jak oszli­fo­wa­ny dia­ment
• Sta­lo­we mięś­nie brzu­cha

Przy od­po­wie­dnim na­kła­dzie pra­cy i dy­scyp­li­nie po­win­naś wy­ko­ny­wać szyb­ki po­stęp w sta­łym tem­pie. W więk­szo­ści przy­pad­ków moż­na ocze­ki­wać, że zmia­ny w syl­wet­ce bę­dą wi­do­czne po mie­sią­cu od roz­po­czę­cia pro­gra­mu.

Bę­dziesz od­czu­wać, że mięś­nie są bar­dziej zwar­te i twar­dsze, a ub­ra­nia le­piej le­żą. Wkrót­ce i in­ni za­czną to do­strze­gać i chwa­lić twój wy­gląd. W cią­gu kil­ku na­stęp­nych mie­się­cy tkan­ka tłu­szczo­wa za­nik­nie, a na jej miej­scu po­ja­wią się sprę­ży­ste mięś­nie.

Szyb­ko zdo­bę­dziesz też wie­le in­nych “na­gród” za ak­ty­wność fi­zy­czną: zwięk­szo­ną si­łę, lep­szą po­sta­wę, przy­rost ener­gii, zwięk­szo­ną gę­stość mi­ne­ral­ną ko­ści (za­po­bie­ga­nie osteo­po­ro­zie), ob­ni­że­nie stre­su i, oczy­wi­ście, idealną sylwetkę!

Ko­bie­ty na­po­ty­ka­ją pod­czas tre­nin­gu wie­le prze­ciw­no­ści, z któ­ry­mi męż­czyź­ni w ogó­le nie ma­ją do czy­nie­nia. Nie­któ­re z róż­nic płci są oczy­wi­ste, ale i in­ne, bar­dziej sub­tel­ne mo­gą zna­czą­co wpły­nąć na efek­ty ćwi­czeń. Dla­te­go au­tor oma­wia naj­i­stot­niej­sze pro­ble­my fi­zy­czne i psy­chi­czne, któ­rym ko­bie­ty mu­szą sta­wić czo­ło w sa­li gim­na­sty­cznej.

• Ćwi­cze­nia ae­ro­bo­we i spa­la­nie tłu­szczu
• Bez­pie­czny tre­ning pod­czas cią­ży
• Jak utrzy­mać się w for­mie

W każ­dym roz­dzia­le prze­zna­czo­nym po­szcze­gól­nym gru­pom mięś­ni za­war­ty jest też spe­cjal­ny tre­ning za­pro­jek­to­wa­ny tak, by mógł zo­stać wy­ko­na­ny w do­mu.

Idealna kobieca sylwetka 118 ćwiczeń w siłowni
--- Pozycja niedostępna.---
Klienci, którzy kupili „Idealna kobieca sylwetka 118 ćwiczeń w siłowni”, kupili także:

Superskuteczne strategie opanowania języków obcych. Twój prywatny coach. Wydanie II, Ewa Zaremba, Wydawnictwo Sensus

Ciepłownictwo Obliczenia Projektowanie Energooszczędność Wydanie III, Aleksander Szkarowski, Wydawnictwo Naukowe PWN

Cyfrowy świat seniora Bezpiecznie w internecie, Alicja Żarowska-Mazur, Wydawnictwo Naukowe PWN
<b>Arduino od podstaw</b>, <font color="navy">Witold Wrotek</font>, <font color="green"> Wydawnictwo Helion</font>
Arduino od podstaw, Witold Wrotek, Wydawnictwo Helion

Wielka Formuła Maksimum zysku, minimum strat, Mark Joyner, Wydawnictwo Onepress

Druga pensja z sieci Jak rozpocząć i rozwinąć działalność w internecie, nie rezygnując z aktualnej pracy, David Lindahl, Jonathan Rozek, Wydawnictwo Onepress

Godzina dziennie z Facebook marketingiem, Chris Treadaway, Mari Smith, Wydawnictwo Helion

Ekologia a budownictwo, Praca zbiorowa, Wydawnictwo DWE

Big Data w przemyśle Jak wykorzystać analizę danych do optymalizacji kosztów procesów?, Lee Hyunjoung, Wydawnictwo Naukowe PWN

poniedziałek, 27 maja 2024   Mapa strony |  Nowości |  Dzisiejsze promocje |  Koszty wysyłki |  Kontakt z nami