Zaawansowane wyszukiwanie
  Strona Główna » Sklep » Technika » Budownictwo » Moje Konto  |  Zawartość Koszyka  |  Do Kasy   
 Wybierz kategorię
Algorytmy Wzorce UML
Bazy danych
Bezpieczeństwo
Bioinformatyka
Biznes Ekonomia Firma
Chemia
DTP Design
E-biznes
Ekonometria
Elektronika Elektrotechnika
Energetyka
Fizyka
GIS
Grafika użytkowa
Hardware
Informatyczne systemy zarządzania
Informatyka w szkole
Internet
Języki programowania
Matematyka
Multimedia
Obsługa komputera
Office
Poradniki
Programowanie gier
Programy inżynierskie
Programy matematyczne
Serwery
Sieci Firewalle Protokoły
Słowniki
Systemy operacyjne
Technika
  Aranżacja wnętrz
  Automatyka Robotyka
  Budowa maszyn
  Budownictwo
  Budownictwo lądowe
  Geologia Hydrologia
  Materiały inżynierskie
  Motoryzacja
  Ochrona środowiska
  Ogrzewanie Klimatyzacja
  Przemysł spożywczy
  Rysunek techniczny
  Spawalnictwo
  Technika
  Technika pomiarowa
  Technika wojskowa
  Tworzywa sztuczne
  Zarządzanie jakością
Telekomunikacja
Tworzenie stron WWW

Zobacz pełny katalog »
 Wydawnictwo:
 Wolters Kluwer
Praca magisterska i dyplomowa z programem LaTeX

Praca magisterska i dyplomowa z programem LaTeX

39.00zł
33.15zł
Umowy w procesie budowlanym 136.00zł
Umowy w procesie budowlanym

Tytuł: Umowy w procesie budowlanym
Autor: Michał Behnke, Bogna Czajka-Marchlewicz, Dorota Dorska
ISBN: 978-83-7526-506-4
Ilość stron: 392
Data wydania: 05/2011
Oprawa: Twarda
Format: 176 x 250 mm
Wydawnictwo: Wolters Kluwer
Cena: 136.00zł


Autorzy publikacji przedstawili liczne poglądy dotyczące zagadnień związanych z umowami zawieranymi w ramach procesu budowlanego i ich wykonaniem, ukształtowane w praktyce pomocy prawnej świadczonej na rzecz inwestorów, przedsiębiorców budowlanych i organów administracji publicznej.

Opracowanie jest wieloaspektowym spojrzeniem na dokumenty i praktykę budów, a szerzej - realizację inwestycji infrastrukturalnych. Obejmuje zagadnienia cywilistyczne, techniczno-budowlane i podatkowe poparte przykładami wzorów umów, klauzul umownych, specyfikacji, regulaminów.

Książka, mająca charakter poradnika, została wydana z myślą o stronach zawierających umowy w ramach procesu budowlanego - w trosce o ich interesy. Pomocna będzie też prawnikom i inżynierom redagującym i negocjującym na co dzień umowy w procesie budowlanym.

Rozdziały:

Rozdział 1. Umowa o roboty budowlane jako umowa nazwana w kodeksie cywilnym
1.1. Geneza obecnego kształtu regulacji
1.2. Pojęcie umowy o roboty budowlane
1.3. Stosowanie przepisów o umowie o dzieło do umowy o roboty budowlane
1.4. Bezwzględne obowiązywanie przepisów ustawy - Prawo budowlane
1.5. PN-ISO 6707-2 Budownictwo. Terminologia. Terminy stosowane w umowach
1.6. Specyfika umów o roboty budowlane zawieranych w obrocie konsumenckim
1.7. Specyfika umów w sprawie zamówień publicznych na roboty budowlane
1.8. Odpowiednie stosowanie przepisów o umowie o roboty budowlane do remontu obiektu budowlanego
1.9. Zamówienia mieszane w prawie zamówień publicznych

Rozdział 2. Umowa o roboty budowlane na tle innych umów procesu inwestycyjnego
2.1. Determinanty zobowiązań umownych w przedmiocie procesu inwestycyjnego
2.2. Umowa o prace projektowe
2.3. Umowa o zastępstwo inwestycyjne
2.4. Umowa o wykonanie badań geologiczno-inżynierskich, umowa o ustalenie geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych, umowa o badania archeologiczne
2.5. Umowa o nadzór autorski
2.6. Umowa o nadzór inwestorski
2.7. Umowa konsorcjum
2.8. Umowa deweloperska

Rozdział 3. Rodzaje umów o roboty budowlane
3.1. Typologia umów o roboty budowlane
3.2. Umowa o generalne wykonawstwo
3.3. Umowa o wykonawstwo częściowe
3.4. Umowa podwykonawstwa robót budowlanych
3.5. Kontrakty EPC/pod klucz
3.6. Umowy ramowe
3.7. Rodzaje umów o roboty budowlane według PN-ISO 6707-2

Rozdział 4. Ogólne wzorce umowne
4.1. Charakter prawny wzorców umownych, ich moc wiążąca oraz zastosowanie w procesie budowlanym
4.2. Niedozwolone postanowienia ogólnych wzorów umów
4.3. Postanowienia umowne stosowane standardowo w ogólnych wzorach umów o roboty budowlane
4.4. Klauzule niedozwolone w umowach o roboty budowlane
4.5. OWRI
4.6. Wzorce umowne stosowane w zakresie międzynarodowych umów dotyczących robót budowlanych - FIDIC
4.7. Niemieckie VOB

Rozdział 5. Forma i składniki umowy o roboty budowlane
5.1. Forma umowy o roboty budowlane
5.2. Dokumentacja techniczna jako część umowy
5.3. Składniki dokumentu umowy
5.4. Przechowywanie dokumentów
5.5. Używanie dokumentów wykonawcy przez inwestora

Rozdział 6. Zawarcie umowy o roboty budowlane
6.1. Tryby zawarcia umowy
6.2. Zawarcie umowy w trybie ofertowym
6.3. Zawarcie umowy w trybie "milczącego" przyjęcia oferty lub przez przystąpienie do jej wykonania
6.4. Zawarcie umowy w drodze przetargu
6.5. Zawarcie umowy w drodze negocjacji
6.6. Określenie i reprezentacja stron przy zawieraniu umowy o roboty budowlane
6.7. Oświadczenia i zapewnienia stron umowy o roboty budowlane

Rozdział 7. Przedmiot umowy o roboty budowlane
7.1. Pojęcie inwestycji, przedsięwzięcia i zamierzenia budowlanego
7.2. Pojęcie obiektu budowlanego i robót budowlanych według prawa budowlanego
7.3. Obiekty budowlane jako przedmiot opodatkowania podatkiem od nieruchomości
7.4. Polska Klasyfikacja Obiektów Budowlanych
7.5. Dokumentacja służąca opisowi przedmiotu robót
7.5.1. Projekt budowlany
7.5.2. Zasada odpowiedzialności projektanta za projekt
7.5.3. Dokumentacja projektowa
7.5.4. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych
7.6. Opis przedmiotu zamówienia publicznego na roboty budowlane lub prace projektowe i roboty budowlane
7.7. Domniemanie obowiązku wykonania wszystkich robót niezbędnych do oddania obiektu budowlanego
7.8. Roboty dodatkowe i uzupełniające
7.9. Umowny zakres robót a wynagrodzenie ryczałtowe
7.10. Zakres robót, które mogą zostać powierzone podwykonawcy
7.11. Materiały, surowce i paliwa, plan BiOZ i PZJ
7.12. Skutki prawne oświadczenia wykonawcy o zapoznaniu się z dokumentacją i terenem budowy
7.13. Dopuszczalność modyfikacji przedmiotu umowy w toku budowy
7.14. Odpowiedzialność za utratę lub uszkodzenie wyniku robót w toku budowy

Rozdział 8. Termin wykonania umowy o roboty budowlane
8.1. Określenie terminu rozpoczęcia wykonywania umowy - zdarzenia warunkujące rozpoczęcie robót budowlanych
8.2. Określenie terminu zakończenia wykonania umowy - zdarzenia determinujące to zakończenie
8.3. Okoliczności wyłączające odpowiedzialność z tytułu przekroczenia terminu
8.4. Harmonogram robót a prawo do odbiorów i rozliczeń częściowych
8.5. Zwłoka a opóźnienie - skutki dla zastrzeganych kar umownych
8.6. Siła wyższa
8.7. Wezwanie do zmiany tempa prowadzenia robót
8.8. Kodeksowe i umowne wykonanie zastępcze
8.9. Zmiana terminu wykonania umowy a zakaz zmian umowy o realizację zamówienia publicznego
8.10. Wpływ upadłości inwestora albo generalnego wykonawcy na obowiązywanie umowy o roboty budowlane

Rozdział 9. Wynagrodzenie z tytułu wykonania umowy o roboty budowlane
9.1. Sposób określenia wynagrodzenia w umowie o roboty budowlane
9.1.1. Niezupełność kodeksowej regulacji umowy o roboty budowlane w zakresie wynagrodzenia za wykonanie tej umowy
9.1.2. Wynagrodzenie ryczałtowe i wynagrodzenie kosztorysowe
9.1.3. Kosztorys w zamówieniach publicznych
9.1.4. Świadczenia nieodpłatne
9.2. Szczególne przypadki płatności wynagrodzenia
9.2.1. Wynagrodzenie za przestój
9.2.2. Wynagrodzenie za roboty dodatkowe
9.2.3. Wynagrodzenie należne mimo zniszczenia lub uszkodzenia obiektu budowlanego
9.2.4. Wynagrodzenie w przypadku odstąpienia od umowy lub jej rozwiązania
9.2.5. Bezpodstawne wzbogacenie jako źródło obowiązku zapłaty za wykonane roboty budowlane
9.2.6. Wynagrodzenie za prawa autorskie do wyników prac projektowych wykonawcy
9.3. Sposób określenia ceny w umowach w sprawie zamówień publicznych
9.4. Skutki podatkowe przyjęcia wadliwej stawki podatku od towarów i usług
9.5. Waloryzacja wynagrodzenia
9.5.1. Waloryzacja na podstawie klauzul waloryzacyjnych w umowie
9.5.2. Sądowa zmiana umowy jako tryb waloryzacji świadczenia wykonawcy

Rozdział 10. Płatność wynagrodzenia
10.1. Umowa o roboty budowlane jako transakcja handlowa
10.2. Dokumenty stanowiące podstawę płatności za wykonane roboty budowlane
10.3. Moment powstania przychodu w wykonaniu robót budowlanych
10.4. Zaliczki na poczet wynagrodzenia
10.5. Potrącenia
10.6. Odliczanie podatku VAT przy umowie z małym podatnikiem
10.7. Akredytywa i faktoring
10.7.1. Akredytywa rozliczeniowa
10.7.2. Faktoring
10.8. Zapłata wynagrodzenia a dyscyplina budżetowa. Umowa o roboty budowlane jako przedmiot przestępstwa oszustwa

Rozdział 11. Współdziałanie inwestora przy wykonywaniu umowy o roboty budowlane
11.1. Źródło obowiązku współdziałania stron umowy o roboty budowlane
11.2. Zakres współdziałania inwestora przy wykonywaniu robót budowlanych
11.3. Potwierdzenie dopuszczalności wykonywania robót
11.4. Przekazanie wykonawcy terenu budowy
11.5. Piecza nad terenem budowy
11.6. Zagadnienia ze sfery współdziałania stron przy wykonaniu umowy o roboty budowlane - charakterystyka ogólna
11.7. Angażowanie podwykonawców
11.8. Koordynacja robót
11.9. BHP, ochrona przeciwpożarowa, substancje niebezpieczne, sprawność sprzętu
11.10. Ochrona środowiska, gospodarka odpadami, utrzymanie czystości i porządku
11.11. Procedury dotyczące ujawnienia przeszkód w realizacji prac lub błędów projektowych
11.12. Akceptacja i zapewnienie legalności zmian rozwiązań projektowych i zakresu robót
11.13. Dostęp do terenów sąsiednich dla potrzeb budowy, zajęcie pasa drogowego
11.14. Zaopatrzenie w media, rozliczanie mediów
11.15. Materiały budowlane
11.16. Obsługa geodezyjna budowy
11.17. Audyty wynikające z systemu zarządzania inwestora lub generalnego wykonawcy
11.18. Referencje, prawo do reklamy usług wykonawcy
11.19. Zasady i forma obiegu dokumentów, kontakt w bieżących sprawach wykonywania umowy

Rozdział 12. Cesja wierzytelności wynikających z umowy o roboty budowlane
12.1. Przelew wierzytelności. Dopuszczalność cesji wierzytelności przyszłych
12.2. Umowny zakaz cesji wierzytelności wynikających z umowy o roboty budowlane. Cesje na rzecz instytucji finansowych
12.3. Skuteczność zakazu cesji w przypadku upadłości likwidacyjnej wierzyciela
12.4. Cesja wynagrodzenia należnego podwykonawcy
12.5. Cesja na zabezpieczenie

Rozdział 13. Odbiór robót budowlanych
13.1. Odbiory robót a prawo budowlane
13.2. Prawne znaczenie odbioru robót budowlanych
13.3. Protokół odbioru
13.4. Przedmiot odbioru
13.5. Atesty, aprobaty, instrukcje
13.6. Odbiory robót ulegających zakryciu lub zanikających
13.7. Dokonanie odbioru
13.8. Specyfikacja techniczna odbioru robót budowlanych
13.9. Świadectwo przejęcia i świadectwo wykonania według FIDIC
13.10. Archiwizacja dokumentów budowy - przedawnienie roszczeń wynikających z umowy o roboty budowlane
13.11. Znaczenie odbioru dla dochodzenia roszczeń

Rozdział 14. Zabezpieczenia w umowie o roboty budowlane
14.1. Przedmiot i forma zabezpieczeń stosowanych w umowach o roboty budowlane
14.2. Zarachowanie wadium na poczet zabezpieczenia, zmiana formy zabezpieczeń
14.3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy według przepisów o zamówieniach publicznych
14.4. Gwarancja zapłaty za roboty budowlane
14.5. Kaucje gwarancyjne. Kwoty zatrzymania
14.5.1. Kaucje gwarancyjne
14.5.2. Kaucje a upadłość strony umowy o roboty budowlane
14.6. Gwarancja bankowa
14.7. Gwarancja ubezpieczeniowa
14.8. Weksel
14.9. Przewłaszczenie na zabezpieczenie

Rozdział 15. Gwarancja jakości robót, rękojmia za wady obiektu
15.1. Dokument gwarancji
15.2. Rękojmia
15.3. Cesja praw gwarancyjnych służących podwykonawcom

Rozdział 16. Ubezpieczenie terenu robót, OC wykonawcy, kontrakty CAR/EAR
16.1. Ryzyka dotyczące budowy podlegające ubezpieczeniu
16.2. Umowa ubezpieczenia ryzyk budowy i montażu
16.3. Ubezpieczenie OC wykonawcy
16.4. Koszty ubezpieczenia, partycypacja w składce, wgląd do polisy
16.5. Kontrakty CAR/EAR

Rozdział 17. Kary umowne za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy o roboty budowlane
17.1. Kary umowne a roszczenie o odszkodowanie
17.2. Kary umowne według PN-ISO 6707-2. Potrącenie kar z wierzytelnością drugiej strony umowy
17.3. Rodzaje zdarzeń uprawniających do naliczenia kary umownej
17.4. Skutki podatkowe kar umownych
17.5. Kary umowne a dyscyplina budżetowa

Rozdział 18. Rozwiązanie umowy o roboty budowlane
18.1. Umowne prawo odstąpienia od umowy
18.2. Ustawowe prawo odstąpienia od umowy
18.3. Odstąpienie przez zamawiającego od umowy w sprawie zamówienia publicznego
18.4. Inwentaryzacja robót w toku
18.5. Odstąpienie od umowy a inwestycje zaniechane. Skutki podatkowe

Rozdział 19. Zastrzeżenie właściwości umownej sądu. Arbitraż i mediacje gospodarcze
19.1. Pojęcie właściwości sądu
19.2. Właściwość ustawowa sądu powszechnego
19.3. Umowna właściwość sądu (umowa prorogacyjna i umowa derogacyjna)
19.4. Sąd polubowny (arbitraż)
19.5. Mediacje gospodarcze
19.6. Przedawnienie roszczeń wynikających z umowy o roboty budowlane

Umowy w procesie budowlanym
--- Pozycja niedostępna.---
Klienci, którzy kupili „Umowy w procesie budowlanym”, kupili także:
<b>Microsoft Access 2010 PL Praktyczne podejście</b>, <font color="navy">Curtis D. Frye</font>, <font color="green"> Wydawnictwo HELION</font>
Microsoft Access 2010 PL Praktyczne podejście, Curtis D. Frye, Wydawnictwo HELION
<b>Be happy! Szkoła szczęścia</b>, <font color="navy">M. J. Ryan</font>, <font color="green"> Wydawnictwo Onepress</font>
Be happy! Szkoła szczęścia, M. J. Ryan, Wydawnictwo Onepress
<b>Zarządzanie projektem Co dobry szef projektu wie, robi i mówi</b>, <font color="navy">Stephen Barker, Rob Cole</font>, <font color="green"> Wydawnictwo PWE</font>
Zarządzanie projektem Co dobry szef projektu wie, robi i mówi, Stephen Barker, Rob Cole, Wydawnictwo PWE
<b>Skuteczny kierownik projektu Sztuka osiągania celów</b>, <font color="navy">Richard Newton</font>, <font color="green"> Wydawnictwo Wolters Kluwer</font>
Skuteczny kierownik projektu Sztuka osiągania celów, Richard Newton, Wydawnictwo Wolters Kluwer
<b>Zarządzanie przedsięwzięciem budowlanym</b>, <font color="navy">Eric Stockes, Saleem Akram</font>, <font color="green"> Wydawnictwo Poltext</font>
Zarządzanie przedsięwzięciem budowlanym, Eric Stockes, Saleem Akram, Wydawnictwo Poltext
<b>Metodologia projektowania realizacji budowy</b>, <font color="navy">Kazimierz M. Jaworski</font>, <font color="green"> Wydawnictwo Naukowe PWN</font>
Metodologia projektowania realizacji budowy, Kazimierz M. Jaworski, Wydawnictwo Naukowe PWN
 Koszyk
0 przedmiotów
Producent
Tu można zobaczyć wszystkie książki z wydawnictwa:

Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska
 Kategoria:
 Chemia
Wstęp do chemii supramolekularnej

Wstęp do chemii supramolekularnej

52.50zł
44.63zł
Informacje
Regulamin sklepu.
Koszty wysyłki.
Polityka prywatności.
Jak kupować?
Napisz do Nas.
 Wydawnictwa
 Poradniki
UML 2.1 ćwiczenia Praca zbiorowa pod redakcją Stanisława Wryczy HELION
Fizyka dla programistów gier David M. Bourg HELION
Transact-SQL Czarna księga Marcin Szeliga HELION
Biologia Chemia Fizyka Jakie to proste! Carol Vorderman Arkady
JUnit pragmatyczne testy jednostkowe w Javie Andy Hunt, Dave Thomas HELION
Encyklopedia popularna PWN + CD Edycja 2015 Praca zbiorowa Naukowe PWN
Prolog Programowanie W.F. Clocksin, C.S. Mellish HELION
ECDL Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych Przewodnik Tom I Leszek Litwin HELION
Technologia przetwórstwa mięsa w pytaniach i odpowiedziach Adam Olszewski WNT

poniedziałek, 25 marzec 2019   Mapa strony |  Nowości |  Dzisiejsze promocje |  Koszty wysyłki |  Kontakt z nami