Zaawansowane wyszukiwanie
  Strona Główna » Sklep » Biznes Ekonomia Firma » Rachunkowość » Moje Konto  |  Zawartość Koszyka  |  Do Kasy   
 Wybierz kategorię
Algorytmy Wzorce UML
Bazy danych
Bezpieczeństwo
Bioinformatyka
Biznes Ekonomia Firma
  Biznes
  Bizneswoman
  Ekonomia
  Finanse
  Giełda Inwestycje
  Gospodarka
  Kariera Samorealizacja
  Kompetencje osobiste
  Komunikacja i negocjacje
  Logistyka
  Marketing
  NLP Perswazja
  Organizacja Przedsiębiorstwo
  Rachunkowość
  Sprzedaż
  Szkolenia
  Zarządzanie
  Zasoby ludzkie HR
Chemia
DTP Design
E-biznes
Ekonometria
Elektronika Elektrotechnika
Energetyka
Fizyka
GIS
Grafika użytkowa
Hardware
Informatyczne systemy zarządzania
Informatyka w szkole
Internet
Języki programowania
Matematyka
Multimedia
Obsługa komputera
Office
Poradniki
Programowanie gier
Programy inżynierskie
Programy matematyczne
Serwery
Sieci Firewalle Protokoły
Słowniki
Systemy operacyjne
Technika
Telekomunikacja
Tworzenie stron WWW

Zobacz pełny katalog »
 Wydawnictwo:
 WKiŁ
Czujniki w pojazdach samochodowych

Czujniki w pojazdach samochodowych

56.70zł
42.53zł
Sprawozdanie finansowe według polskich i międzynarodowych standardów rachunkowości Wydanie 2 130.00zł 110.50zł
Sprawozdanie finansowe według polskich i międzynarodowych standardów rachunkowości Wydanie 2

Tytuł: Sprawozdanie finansowe według polskich i międzynarodowych standardów rachunkowości Wydanie 2
Autor: Gertruda Krystyna Świderska, Wojciech Więcław
ISBN: 978-83-7641-634-2
Ilość stron: 808
Data wydania: 05/2012 (wydanie 2)
Format: 16.5x23.5cm
Wydawnictwo: Difin
Cena: 130.00zł 110.50zł


Prezentowana publikacja jest bardzo cenna z uwagi na możliwość jej praktycznego zastosowania zarówno w spółkach stosujących polskie standardy rachunkowości, jak i spółkach, które stosują lub zamierzają stosować Międzynarodowe Standardy Rachunkowości.

Opracowanie oparte jest na oryginalnej koncepcji, dzięki której czytelnik ma możliwość obserwowania procesu tworzenia sprawozdania finansowego, zamieszczonego w ostatnim rozdziale, nieomal od pierwszych stron książki. Poszczególne rozdziały poświęcone pozycjom sprawozdawczym podają wiele przykładów, których część (wyraźnie zaznaczona przez wycieniowanie) tworzy właśnie odwzorowany w sprawozdaniu finansowym obraz sytuacji omawianej spółki akcyjnej. Dzięki temu zabiegowi możliwe jest nie tylko nauczenie czytelnika sposobu odczytywania danych sprawozdawczych, ale także rozumienia jego treści ekonomicznej, rozpoznawania wykorzystanych narzędzi polityki bilansowej i diagnozowania kondycji finansowej.

Książka odpowiada na pytanie, co naprawdę mówią, a czego nie mówią sprawozdania finansowe, jaki wpływ ma zastosowanie Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej na zawartość informacyjną sprawozdań, omawia różnice między MSSF/MSR a ustawą o rachunkowości. Jest opracowaniem obszernym i wyczerpującym, może służyć zarówno mniej, jak i bardziej wtajemniczonym, nie pomija bowiem trudnych i kontrowersyjnych kwestii. Stanowi bogate kompendium wiedzy na temat sporządzania i interpretacji sprawozdania finansowego.

Książka została przygotowana przez zespół wybitnych komentatorów prawa bilansowego, autorytetów naukowych i biegłych rewidentów. Jest wynikiem wielu lat pracy nad dostosowaniem polskiego prawodawstwa w zakresie rachunkowości do rozwiązań międzynarodowych, doświadczeń wyniesionych zbadania sprawozdań finansowych przedsiębiorstw różnych branż, w tym spółek giełdowych (w ramach działalności MAC Auditor Sp. z o.o.), oraz studiów i prac badawczych zespołu Katedry Rachunkowości Menedżerskiej SGH.

Opracowanie uwzględnia stan prawny na 31 marca 2012 roku.

Rozdziały:

Rozdział 1. Rola rachunkowości finansowej w przygotowaniu sprawozdań finansowych
1.1. Rachunkowość jako język biznesu 19
1.2. Wpływ globalizacji gospodarki światowej na harmonizację rachunkowości finansowej 20
1.3. Przedmiot i zakres podmiotowy rachunkowości finansowej w Polsce w świetle prawa bilansowego 31
1.4. Zakres przedmiotowy rachunkowości finansowej w Polsce w świetle prawa bilansowego 32
1.4.1. Polityka rachunkowości 33
1.4.2. Księgi rachunkowe, inwentaryzacja oraz ochrona danych i ich zbiorów 35
1.5. Sporządzanie i rewizja sprawozdania finansowego 38
1.5.1. Tryb sporządzania sprawozdania finansowego 38
1.5.2. Znaczenie rewizji finansowej dla zapewnienia wiarygodności sprawozdań finansowych 44

Rozdział 2. Sprawozdanie finansowe jako źródło informacji
2.1. Użytkownicy sprawozdań finansowych i ich potrzeby informacyjne 52
2.2. Podstawowe założenia koncepcyjne i cechy jakościowe sprawozdań finansowych 55
2.2.1. Założenia podstawowe 56
2.2.1.1. Kontynuacja działalności [MSSF, 2007, s. 52] 57
2.2.1.2. Ujęcie memoriałowe w rachunkowości [MSSF, 2007, s. 52] 58
2.2.2. Cechy jakościowe sprawozdań finansowych 58
2.2.2.1. Istotność (przydatność) 59
2.2.2.2. Wierność odzwierciedlenia rzeczywistości 59
2.2.2.3. Wspomagające (dodatkowe) cechy jakościowe 59
2.3. Struktura i treść sprawozdania finansowego 61
2.4. Bilans 62
2.4.1. Aktywa 64
2.4.1.1. Kryteria warunkujące prezentację zasobów majątkowych w bilansie
2.4.1.2. Struktura aktywów 66
2.4.2. Pasywa 68
2.5. Rachunek zysków i strat 71
2.5.1. Przychody i zyski 71
2.5.2. Koszty i straty 72
2.5.3. Wynik finansowy 73
2.6. Zestawienie zmian w kapitale własnym 75
2.7. Rachunek przepływów pieniężnych 76
2.8. Informacja dodatkowa 77

Rozdział 3. Rzeczowe aktywa trwałe. Wartości niematerialne i prawne
3.1. Podstawowe pojęcia 79
3.2. Ujmowanie rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych i prawnych w księgach rachunkowych 82
3.3. Wycena rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych i prawnych 84
3.3.1. Wycena wartości początkowej środków trwałych w budowie – zagadnienia podstawowe 85
3.3.2. Uwzględnienie w wycenie początkowej kosztów finansowania zewnętrznego – zagadnienia szczegółowe 91
3.3.3. Wycena początkowa środków trwałych nabytych w wyniku wymiany 93
3.3.4. Wycena prawa wieczystego użytkowania gruntu 94
3.3.5. Wycena wartości firmy 96
3.3.6. Ulepszenie środków trwałych 98
3.3.7. Wycena następująca po początkowym ujęciu – aktualizacja wyceny (przeszacowanie) środków trwałych 99
3.3.8. Amortyzacja składników aktywów trwałych 101
3.3.9. Utrata wartości 105
3.3.10. Ujęcie w rachunkowości transakcji sprzedaży środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych 114
3.4. Prezentacja rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych i prawnych w sprawozdaniu finansowym 115

Rozdział 4. Zapasy i czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów
4.1. Podstawowe pojęcia 124
4.2. Ujmowanie zapasów i czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów w księgach rachunkowych
4.2.1. Ujęcie materiałów w księgach rachunkowych 125
4.2.2. Ujęcie towarów w księgach rachunkowych 133
4.2.3. Ujęcie produktów gotowych, półproduktów i produkcji w toku 137
4.2.4. Ujęcie czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów 151
4.3. Wycena zapasów i czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów 155
4.3.1. Metody ustalania wartości rozchodu zapasów oraz wyceny ich stanu końcowego 155
4.3.2. Aktualizacja wyceny zapasów 164
4.4. Prezentacja i ujawnianie zapasów i czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów w sprawozdaniu finansowym 169
4.4.1. Prezentacja i ujawnianie zapasów w bilansie i informacji dodatkowej
4.4.2. Prezentacja i ujawnianie czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów w bilansie i informacji dodatkowej 170

Rozdział 5. Należności
5.1. Podstawowe pojęcia 173
5.2. Ujmowanie i wycena należności 176
5.3. Aktualizacja wartości należności 180
5.3.1. Należności podlegające aktualizacji 181
5.3.2. Szacowanie wielkości odpisu aktualizującego wartość należności 183
5.4. Spisanie należności 187
5.5. Odzyskanie spisanej należności 190
5.6. Rozwiązanie niewykorzystanej części odpisu aktualizującego wartość należności 191
5.7. Odpisy jako instrument polityki rachunkowości 192
5.8. Prezentacja należności w sprawozdaniu finansowym 194

Rozdział 6. Inwestycje krótkoterminowe i długoterminowe
6.1. Podstawowe pojęcia 197
6.1.1. Inwestycje 197
6.1.2. Instrumenty finansowe 197
6.2. Ujmowanie i wycena inwestycji w nieruchomości i wartości niematerialne i prawne 202
6.2.1. Ujmowanie inwestycji w nieruchomości i wartości niematerialne i prawne 202
6.2.2. Wycena inwestycji w nieruchomości i wartości niematerialne i prawne według metody ceny nabycia 205
6.2.3. Wycena inwestycji w nieruchomości i wartości niematerialne i prawne według metody wartości godziwej 205
6.3. Ogólne zasady ujmowania i wyceny aktywów finansowych (z wyjątkiem aktywów finansowych stanowiących instrumenty zabezpieczające lub zabezpieczane)
6.3.1. Ujmowanie aktywów finansowych 207
6.3.2. Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu 210
6.3.3. Aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności 211
6.3.4. Aktywa finansowe stanowiące udzielone pożyczki oraz należności własne, nieprzeznaczone do sprzedaży 216
6.3.5. Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży 217
6.4. Udziały i akcje stanowiące aktywa finansowe – ujęcie i wycena w rachunkowości
6.4.1. Wycena akcji przeznaczonych do obrotu 222
6.4.2. Wycena akcji dostępnych do sprzedaży 225
6.4.3. Wycena udziałów (akcji), których wartości godziwej nie można oszacować w sposób wiarygodny 229
6.4.4. Wycena udziałów (akcji) w jednostkach podporządkowanych 229
6.4.5. Przekwalifikowania 230
6.5. Dłużne papiery wartościowe stanowiące aktywa finansowe – ujęcie i wycena w rachunkowości 231
6.5.1. Wycena dłużnych papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu 235
6.5.2. Wycena dłużnych papierów wartościowych dostępnych do sprzedaży 238
6.5.3. Wycena dłużnych papierów wartościowych utrzymywanych do terminu wymagalności oraz dłużnych papierów wartościowych, stanowiących wierzytelności własne, nieprzeznaczone do sprzedaży
6.6. Wierzytelności z tytułu pożyczek stanowiących aktywa finansowe – ujęcie i wycena w rachunkowości
6.7. Prezentacja inwestycji długoterminowych i krótkoterminowych w sprawozdaniu finansowym
6.7.1. Ujawnianie i prezentacja informacji na temat inwestycji w nieruchomości i wartości niematerialne i prawne
6.7.2. Ujawnianie i prezentacja informacji na temat aktywów finansowych 248

Rozdział 7. Instrumenty pochodne i działania zabezpieczające
7.1. Podstawowe pojęcia 256
7.2. Zasady ujmowania i wyceny instrumentów pochodnych niestanowiących instrumentów zabezpieczających
7.3. Kontrakty forward na waluty obce 264
7.4. Kontrakty futures 268
7.4.1. Kontrakt futures na USD 272
7.5. Zasady ujmowania i wyceny wbudowanych instrumentów pochodnych 278
7.6. Działania zabezpieczające i ich odzwierciedlenie w rachunkowości 285
7.6.1. Instrument zabezpieczający 286
7.6.2. Pozycja zabezpieczana 288
7.6.3. Rodzaje zabezpieczeń 289
7.7. Prezentacja informacji na temat instrumentów finansowych i działań zabezpieczających w sprawozdaniu finansowym

Rozdział 8. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania
8.1. Podstawowe pojęcia 301
8.2. Kryteria warunkujące ujęcie zobowiązań i rezerw w sprawozdaniu finansowym
8.3. Ujmowanie określonych co do kwoty i terminu wymagalności zobowiązań długoterminowych i krótkoterminowych
8.3.1. Ujmowanie i wyłączanie ujmowania zobowiązań finansowych 307
8.3.2. Złożone instrumenty finansowe 310
8.3.3. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług 315
8.3.4. Zobowiązania wekslowe 317
8.3.5. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń 318
8.3.6. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych, zdrowotnego, Funduszu Pracy i FGŚP 321
8.3.7. Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych 322
8.3.8. Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych 323
8.3.9. Zobowiązania z tytułu podatku VAT 324
8.3.10. Fundusze specjalne 324
8.4. Ujmowanie rezerw 326
8.4.1. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 327
8.4.2. Pozostałe rezerwy 336
8.5. Ujmowanie rozliczeń międzyokresowych 342
8.5.1. Ujemna wartość firmy 343
8.5.2. Rozliczenia międzyokresowe przychodów 344
8.5.3. Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów (RMB) 345
8.5.4. Międzynarodowe standardy rachunkowości a ujęcie rezerw i biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów
8.6. Wycena zobowiązań i rezerw 347
8.6.1. Wycena zobowiązań 347
8.6.2. Wycena rezerw 352
8.6.3. Wycena zobowiązań w walutach obcych 354
8.7. Prezentacja zobowiązań i rezerw w sprawozdaniu finansowym 355

Rozdział 9. Kapitał (fundusz) własny. Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
9.1. Podstawowe pojęcia 362
9.2. Kapitały (fundusze) podstawowe w różnych jednostkach 363
9.2.1. Spółka akcyjna 365
9.2.2. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 369
9.2.3. Spółki osobowe 372
9.2.4. Spółdzielnia 375
9.2.5. Przedsiębiorstwo państwowe 376
9.3. Ujmowanie kapitałów (funduszy) własnych w sprawozdaniu finansowym 376
9.4. Wycena kapitałów (funduszy) własnych 379
9.5. Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym 381
9.5.1. Kapitał podstawowy 382
9.5.2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy 389
9.5.3. Udziały (akcje) własne 390
9.5.4. Kapitał zapasowy 391
9.5.5. Kapitał z aktualizacji wyceny 393
9.5.6. Pozostałe kapitały rezerwowe 396
9.5.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych 397
9.5.8. Wynik netto 398
9.5.9. Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej a zestawienie zmian w kapitale własnym
9.6. Prezentacja kapitałów (funduszy) własnych w sprawozdaniu finansowym 401

Rozdział 10. Rachunek zysków i strat
10.1. Podstawowe pojęcia 407
10.2. Uznawanie przychodów i kosztów w sprawozdaniu finansowym 410
10.2.1. Kryteria i moment uznania przychodów 410
10.2.2. Kryteria uznawania kosztów współmiernych do przychodów 429
10.3. Uznawanie przychodów i kosztów z kontraktów długoterminowych 436
10.3.1. Przychody z wykonania kontraktu długoterminowego 438
10.3.2. Koszty kontraktu długoterminowego 438
10.3.3. Ustalanie stopnia zaawansowania umowy 440
10.3.4. Ustalenie przychodów metodą inną niż kosztową 443
10.3.5. Koszty poniesione przed zawarciem umowy 444
10.3.6. Ewidencja kontraktów długoterminowych 445
10.3.7. Prezentacja kontraktów długoterminowych w sprawozdaniu finansowym wykonawcy 446
10.3.8. Strata na kontrakcie 451
10.3.9. Brak wiarygodnych szacunków stopnia zaawansowania kontraktu 455
10.4. Przychody z produktów przeznaczonych do wielokrotnej sprzedaży 460
10.5. Prezentacja przychodów i kosztów w przypadku działalności zaniechanej 461
10.6. Ujęcie i prezentacja pozycji rachunku zysków i strat 467
10.6.1. Wynik ze sprzedaży w wariancie kalkulacyjnym i porównawczym 471
10.6.2. Metody ewidencji kosztów podstawowej działalności operacyjnej 481
10.6.3. Pozostałe przychody i koszty operacyjne 498
10.6.4. Przychody i koszty finansowe 506
10.6.5. Zyski i straty nadzwyczajne 509
10.6.6. Rachunek zysków i strat jako część całościowego dochodu (MSR/MSSF) 510
10.6.7. Rachunek zysków i strat jako część sprawozdania finansowego 512

Rozdział 11. Rachunek przepływów pieniężnych
11.1. Podstawowe pojęcia 519
11.2. Metody sporządzania rachunku przepływów pieniężnych 522
11.3. Sporządzanie rachunku przepływów pieniężnych 524
11.4. Rachunek przepływów pieniężnych jako część sprawozdania finansowego 536
11.5. Kierunki zmian w rachunku przepływów pieniężnych w świetle zmienionego standardu MSR 1

Rozdział 12. Leasing
12.1. Ujmowanie umów leasingowych z punktu widzenia sprawowania kontroli nad przedmiotem leasingu 544
12.2. Wycena umów leasingowych – wprowadzenie 547
12.3. Wycena i ewidencja umów leasingu finansowego 548
12.3.1. Leasing finansowy u leasingodawcy 548
12.3.2. Leasing finansowy u leasingobiorcy 556
12.3.3. Leasing finansowy – wartość końcowa 560
12.3.4. Ujęcie dodatkowych kosztów związanych z leasingiem finansowym 566
12.4. Wycena i ewidencja umów leasingu operacyjnego 568
12.4.1. Leasing operacyjny u leasingodawcy 568
12.4.2. Leasing operacyjny u leasingobiorcy 571
12.4.3. Oferty promocyjne w leasingu operacyjnym 572
12.5. Leasing zwrotny 574
12.6. Prezentacja leasingu w sprawozdaniu finansowym 576
12.7. Kierunki zmian w rachunkowości leasingu w świetle projektu nowego standardu rachunkowości – Leasing 577

Rozdział 13. Zdarzenia warunkowe, zdarzenia po dniu bilansowym, błędy, zmiany zasad (polityki) rachunkowości, zmiany szacunków
13.1. Aktywa warunkowe 578
13.2. Zobowiązania warunkowe 579
13.3. Zobowiązania warunkowe a zobowiązania wykazywane w bilansie 582
13.4. Zdarzenia po dniu bilansowym 583
13.4.1. Ujęcie zdarzeń po dniu bilansowym w sprawozdaniu finansowym 584
13.4.2. Ramy czasowe zdarzeń po dniu bilansowym 588
13.5. Błędy 591
13.6. Zmiana zasad (polityki) rachunkowości 594
13.7. Zmiany szacunków 597
13.8. Prezentacja informacji o zdarzeniach warunkowych, zdarzeniach po dniu bilansowym oraz błędach w sprawozdaniu finansowym

Rozdział 14. Podatek dochodowy w rachunkowości
14.1. Opodatkowanie podatkiem dochodowym osób prawnych 603
14.2. Bieżący a odroczony podatek dochodowy. Różnice przejściowe 607
14.2.1. Wartość podatkowa aktywów, z których korzyści będą opodatkowane
14.2.2. Wartość podatkowa aktywów, z których korzyści nie będą opodatkowane
14.2.3. Wartość podatkowa aktywów o charakterze mieszanym 614
14.2.4. Wartość podatkowa pasywów 616
14.2.5. Wartość podatkowa pozycji nieujętych w aktywach i zobowiązaniach 622
14.3. Ujmowanie rezerw i aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego 623
14.4. Wycena aktywów i rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego 628
14.4.1. Wpływ stawek podatkowych na wysokość aktywów i rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego
14.4.2. Wpływ sposobu wykorzystania aktywów lub rozliczenia zobowiązań na wysokość aktywów i rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego
14.4.3. Utrata wartości aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego
14.5. Ujmowanie kosztu lub przychodu z tytułu podatku dochodowego 633
14.6. Pozycje bezpośrednio zwiększające lub zmniejszające kapitał własny 635
14.7. Prezentacja informacji na temat aktywów i rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego w sprawozdaniu finansowym
14.8. Podatek dochodowy – różnice pomiędzy regulacjami krajowymi a MSSF 637
14.9. Aktywa i rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego w sprawozdaniu finansowym MIKMAR SA

Rozdział 15. Połączenia spółek. Wycena udziałów i akcji metodą praw własności
15.1. Połączenia prawne spółek kapitałowych i ich rozliczenie w rachunkowości
15.1.1. Prawne aspekty połączeń spółek kapitałowych 646
15.1.2. Metody rozliczenia połączeń spółek kapitałowych 648
15.1.3. Jak zidentyfikować przejmującego? 656
15.1.4. Ustalenie wartości godziwej aktywów i zobowiązań jednostki przejętej
15.1.5. Kiedy do rozliczenia połączenia można stosować metodę łączenia udziałów? 662
15.1.6. Połączenie wewnątrz grupy kapitałowej 665
15.2. Wycena udziałów (akcji) w jednostkach podporządkowanych przy użyciu metody praw własności
15.2.1. Jednostki podporządkowane – definicja 666
15.2.2. Metoda praw własności 668
15.3. Ujawnianie informacji na temat połączeń i udziałów (akcji) w jednostkach powiązanych

Rozdział 16. Sprawozdanie finansowe i jego analiza
16.1. Sprawozdanie zarządu z działalności MIKMAR spółki akcyjnej w 20X2 roku 683
16.2. Sprawozdanie finansowe spółki MIKMAR SA za rok 20X2 690
16.2.1. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 690
16.2.2. Bilans (tys. zł) 693
16.2.3. Rachunek zysków i strat (tys. zł) 697
16.2.4. Zestawienie zmian w kapitale własnym (tys. zł) 699
16.2.5. Rachunek przepływów pieniężnych (tys. zł) 702
16.2.6. Dodatkowe informacje i objaśnienia 704
16.3. Analiza sprawozdania finansowego 733
16.3.1. Wstępna analiza sprawozdania finansowego 734
16.3.2. Analiza struktury finansowania 749
16.3.3. Płynność finansowa 753
16.3.4. Analiza działalności operacyjnej jednostki 757
16.3.5. Analiza rentowności przedsiębiorstwa 770
16.3.6. Analiza przepływów pieniężnych 776

Sprawozdanie finansowe według polskich i międzynarodowych standardów rachunkowości Wydanie 2
Tytuł książki: "Sprawozdanie finansowe według polskich i międzynarodowych standardów rachunkowości Wydanie 2"
Autor: Gertruda Krystyna Świderska, Wojciech Więcław
Wydawnictwo: Difin
Cena: 130.00zł 110.50zł
Klienci, którzy kupili „Sprawozdanie finansowe według polskich i międzynarodowych standardów rachunkowości Wydanie 2”, kupili także:
<b>PowerPoint 2007 PL nieoficjalny podręcznik</b>, <font color="navy">E. A. Vander Veer</font>, <font color="green"> Wydawnictwo HELION</font>
PowerPoint 2007 PL nieoficjalny podręcznik, E. A. Vander Veer, Wydawnictwo HELION
<b>Silniki PM BLDC właściwości, sterowanie, aplikacje</b>, <font color="navy">Krzysztof Krykowski</font>, <font color="green"> Wydawnictwo BTC</font>
Silniki PM BLDC właściwości, sterowanie, aplikacje, Krzysztof Krykowski, Wydawnictwo BTC
<b>OpenGL Księga eksperta Wydanie VII</b>, <font color="navy">Graham Sellers, Richard S. Wright Jr., Nicholas Haemel</font>, <font color="green"> Wydawnictwo HELION</font>
OpenGL Księga eksperta Wydanie VII, Graham Sellers, Richard S. Wright Jr., Nicholas Haemel, Wydawnictwo HELION
<b>Sprzedawaj jak Challenger. Strategie kontroli komunikacji z klientem</b>, <font color="navy">Matthew Dixon, Brent Adamson</font>, <font color="green"> Wydawnictwo Onepress</font>
Sprzedawaj jak Challenger. Strategie kontroli komunikacji z klientem, Matthew Dixon, Brent Adamson, Wydawnictwo Onepress
<b>Probabilistyka Statystyka matematyczna Procesy stochastyczne Rachunek prawdopodobieństwa</b>, <font color="navy">Agnieszka Plucińska , Edmund Pluciński</font>, <font color="green"> Wydawnictwo Naukowe PWN</font>
Probabilistyka Statystyka matematyczna Procesy stochastyczne Rachunek prawdopodobieństwa, Agnieszka Plucińska , Edmund Pluciński, Wydawnictwo Naukowe PWN
<b>Krystalizacja metali</b>, <font color="navy">Fraś Edward</font>, <font color="green"> Wydawnictwo WNT</font>
Krystalizacja metali, Fraś Edward, Wydawnictwo WNT
<b>Lekcje typografii. Przykłady i ćwiczenia dla projektantów</b>, <font color="navy">Jim Krause</font>, <font color="green"> Wydawnictwo HELION</font>
Lekcje typografii. Przykłady i ćwiczenia dla projektantów, Jim Krause, Wydawnictwo HELION
<b>Obrazowanie magnetyczno-rezonansowe Zasady fizyczne i możliwości diagnostyczne</b>, <font color="navy">Bolesław Gonet</font>, <font color="green"> Wydawnictwo PZWL</font>
Obrazowanie magnetyczno-rezonansowe Zasady fizyczne i możliwości diagnostyczne, Bolesław Gonet, Wydawnictwo PZWL
<b>Metodyka rozwiązywania zadań z mechaniki Wydanie II</b>, <font color="navy">Józef Nizioł</font>, <font color="green"> Wydawnictwo Naukowe PWN</font>
Metodyka rozwiązywania zadań z mechaniki Wydanie II, Józef Nizioł, Wydawnictwo Naukowe PWN
 Koszyk
0 przedmiotów
Producent
Tu można zobaczyć wszystkie książki z wydawnictwa:

Wydawnictwo Difin
 Kategoria:
 Ekonometria
Matematyka finansowa Podstawy teoretyczne, przykłady, zadania Wydanie 6

Matematyka finansowa Podstawy teoretyczne, przykłady, zadania Wydanie 6

42.00zł
35.70zł
Informacje
Regulamin sklepu.
Koszty wysyłki.
Polityka prywatności.
Jak kupować?
Napisz do Nas.
 Wydawnictwa
 Poradniki
Transact-SQL Czarna księga Marcin Szeliga HELION
Ekonomia polityczna Unii Europejskiej i jej problemy Kazimierz Tarchalski WNT
Linux dla programistów i użytkowników Graham Glass, King Ables HELION
Wprowadzenie do kompresji danych Wydanie 2 Adam Drozdek WNT
Solid Edge 17 Podstawy Grzegorz Kazimierczak HELION
Fizyka dla programistów gier David M. Bourg HELION
Przewodnik audytora systemów informatycznych Marian Molski, Małgorzata Łacheta HELION
Biologia Chemia Fizyka Jakie to proste! Carol Vorderman Arkady
Kwalifikacja EE.08. Montaż i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i sieci. Część 3. Projektowanie Barbara Halska, Paweł Bensel HELION

czwartek, 21 marzec 2019   Mapa strony |  Nowości |  Dzisiejsze promocje |  Koszty wysyłki |  Kontakt z nami