Zaawansowane wyszukiwanie
  Strona Główna » Sklep » Biznes Ekonomia Firma » Rachunkowość » Moje Konto  |  Zawartość Koszyka  |  Do Kasy   
 Wybierz kategorię
Algorytmy Wzorce UML
Bazy danych
Bezpieczeństwo
Bioinformatyka
Biznes Ekonomia Firma
  Biznes
  Bizneswoman
  Ekonomia
  Finanse
  Giełda Inwestycje
  Gospodarka
  Kariera Samorealizacja
  Kompetencje osobiste
  Komunikacja i negocjacje
  Logistyka
  Marketing
  NLP Perswazja
  Organizacja Przedsiębiorstwo
  Rachunkowość
  Sprzedaż
  Szkolenia
  Zarządzanie
  Zasoby ludzkie HR
Chemia
DTP Design
E-biznes
Ekonometria
Elektronika Elektrotechnika
Energetyka
Fizyka
GIS
Grafika użytkowa
Hardware
Informatyczne systemy zarządzania
Informatyka w szkole
Internet
Języki programowania
Matematyka
Multimedia
Obsługa komputera
Office
Poradniki
Programowanie gier
Programy inżynierskie
Programy matematyczne
Serwery
Sieci Firewalle Protokoły
Słowniki
Systemy operacyjne
Technika
Telekomunikacja
Tworzenie stron WWW

Zobacz pełny katalog »
 Wydawnictwo:
 Prószyński i S-ka
Edycja genów Władza nad ewolucją

Edycja genów Władza nad ewolucją

45.00zł
36.45zł
Rzeczowe aktywa trwałe Zasady ujmowania, wyceny oraz ujawnień w świetle uregulowań MSSF/MSR i ustawy o rachunkowości 231.00zł 196.35zł
Rzeczowe aktywa trwałe Zasady ujmowania, wyceny oraz ujawnień w świetle uregulowań MSSF/MSR i ustawy o rachunkowości

Tytuł: Rzeczowe aktywa trwałe Zasady ujmowania, wyceny oraz ujawnień w świetle uregulowań MSSF/MSR i ustawy o rachunkowości
Autor: Rafał Sobczyk, Agnieszka Regulska
ISBN: 978-83-7804-040-8
Ilość stron: 650
Data wydania: 03/2012
Format: 16.5x24.0cm
Wydawnictwo: ODDK
Cena: 231.00zł 196.35zł


Niezwykle dokładne, szczegółowe i obszerne opracowanie przygotowane przez doświadczonych biegłych rewidentów renomowanej firmy audytorskiej Rödl & Partner.

W publikacji omówiono zasady ujmowania oraz wyceny rzeczowych aktywów trwałych w świetle uregulowań MSSF/MSR, interpretacji KIMSF, ustawy o rachunkowości oraz krajowych standardów rachunkowości (w tym m.in.: wycena początkowa, wycena po początkowym ujęciu, amortyzacja, utrata wartości, usunięcie składnika, zmiana klasyfikacji rzeczowych aktywów trwałych). Szczegółowo scharakteryzowano również wymogi dotyczące ujawnień dodatkowych informacji o tych składnikach majątku w sprawozdaniach finansowych.

Niemal połowę objętości książki stanowią przykłady praktyczne, zaczerpnięte w większości z rzeczywistych transakcji i zdarzeń gospodarczych, z jakimi mieli okazję zetknąć się jej autorzy w trakcie swojej wieloletniej kariery zawodowej. Ilustrują one praktycznie wszystkie wytyczne, zawarte w poszczególnych paragrafach MSR 16 oraz pozostałych standardach, omówionych w niniejszej publikacji.

Dodatkowo, również wszelkie różnice pomiędzy uregulowaniami MSSF/MSR a przepisami ustawy o rachunkowości, zobrazowane zostały przykładami, pozwalającymi lepiej zrozumieć istotę i znaczenie tych różnic.

Publikacja przygotowana wg stanu prawnego i zakresu obowiązywania standardów na dzień 01.01.2012, przy czym opisane zostały w niej te standardy i interpretacje, które przyjęto do stosowania w kształcie zatwierdzonym przez UE.

Rozdziały:

Rozdział 1. Definicja rzeczowych aktywów trwałych
1.1. Definicja rzeczowych aktywów trwałych w świetle założeń koncepcyjnych sporządzania sprawozdań finansowych oraz MSR 16       16
1.2. Zakres stosowania MSR 16               32
1.3. Definicja i zakres rzeczowych aktywów trwałych w świetle ustawy o rachunkowości – podobieństwa i różnice w stosunku do uregulowań MSSF/MSR                     49

Rozdział 2. Zasady ujmowania rzeczowych aktywów trwałych
2.1. Wytyczne ujmowania rzeczowych aktywów trwałych w świetle Założeń koncepcyjnych sporządzania i prezentacji sprawozdań finansowych oraz MSR 16                    60
2.2. Ujmowanie nakładów ponoszonych w okresie późniejszym      72
2.3. Pozostałe zagadnienia związane z MSR 16          94
2.4. Ujmowanie rzeczowych aktywów trwałych w świetle ustawy o rachunkowości – podobieństwa i różnice w stosunku do uregulowań MSSF/MSR                   100

Rozdział 3. Początkowa wycena rzeczowych aktywów trwałych
3.1. Zasady wyceny początkowej rzeczowych aktywów trwałych w świetle uregulowań MSSF/MSR                 112
3.1.1. Składniki ceny nabycia bądź kosztu wytworzenia        112
3.1.2. Ustalenie ceny nabycia bądź kosztu wytworzenia        133
3.1.3. Aktywowanie kosztów finansowania zewnętrznego zgodnie z MSR 23                  153
3.2. Zmiana wartości początkowej rzeczowych aktywów trwałych według MSSF/MSR                   171
3.2.1. Przyłączenie lub odłączenie części składowych       171
3.2.2. Ulepszenie rzeczowych aktywów trwałych oraz ich generalne przeglądy i remonty               173
3.2.3. Zmiany istniejących zobowiązań z tytułu wycofania z eksploatacji, rekultywacji i zobowiązań o podobnym charakterze w świetle wytycznych KIMSF 1               174
3.3. Ustalenie wartości początkowej rzeczowych aktywów trwałych w świetle przepisów ustawy o rachunkowości – podobieństwa i różnice w stosunku do uregulowań MSSF/MSR                179

Rozdział 4. Wycena rzeczowych aktywów trwałych po początkowym ujęciu
4.1. Model ceny nabycia lub kosztu wytworzenia         196
4.2. Model oparty na wartości przeszacowanej            199
4.2.1. Ustalenie wartości godziwej              203
4.2.2. Zasady przeszacowania rzeczowych aktywów trwałych    218
4.2.3. Ujęcie skutków przeszacowania rzeczowych aktywów trwałych    222
4.3. Zmiana przyjętego modelu wyceny              238
4.4. Wycena rzeczowych aktywów trwałych według przepisów ustawy o rachunkowości – podobieństwa i różnice w stosunku do uregulowań MSSF/MSR                   242

Rozdział 5. Amortyzacja rzeczowych aktywów trwałych
5.1. Identyfikacja składników rzeczowych aktywów trwałych podlegających amortyzacji                     248
5.1.1. Części składowe (komponenty) rzeczowych aktywów trwałych    248
5.1.2. Pozostałe składniki rzeczowych aktywów trwałych      252
5.2. Ujęcie kosztów amortyzacji w księgach rachunkowych jednostki    254
5.3. Wartość podlegająca amortyzacji             257
5.4. Ustalenie okresu amortyzacji rzeczowych aktywów trwałych oraz jego późniejsza weryfikacja                 271
5.5. Korekta wartości podlegającej amortyzacji            279
5.5.1. Przeszacowanie rzeczowych aktywów trwałych       279
5.5.2. Ulepszenie składnika rzeczowych aktywów trwałych, przyłączenie lub odłączenie części składowych           281
5.5.3. Odpisy aktualizujące wartość rzeczowych aktywów trwałych   284
5.5.4. Pozostałe czynniki wpływające na zmianę wartości podlegającej amortyzacji                   285
5.6. Ustalenie momentu rozpoczęcia i zakończenia dokonywania odpisów amortyzacyjnych                  286
5.7. Metody amortyzacji rzeczowych aktywów trwałych         290
5.8. Amortyzacja rzeczowych aktywów trwałych według uregulowań zawartych w przepisach ustawy o rachunkowości          296

Rozdział 6. Utrata wartości rzeczowych aktywów trwałych
6.1. Przesłanki utraty wartości rzeczowych aktywów trwałych      314
6.2. Ustalenie wartości odzyskiwalnej składnika rzeczowych aktywów trwałych 321
6.2.1. Wartość godziwa pomniejszona o koszty doprowadzenia do sprzedaży                 322
6.2.2. Wartość użytkowa                 328
6.3. Ustalenie wysokości i przypisanie odpisu aktualizującego do poszczególnych składników rzeczowych aktywów trwałych           355
6.3.1. Pojedyncze składniki aktywów            355
6.3.2. Ośrodki wypracowujące środki pieniężne         356
6.4. Ujęcie odpisu aktualizującego z tytułu utraty wartości       372
6.4.1. Pojedynczy składnik aktywów            372
6.4.2. Ośrodek wypracowujący środki pieniężne          375
6.5. Odwrócenie odpisu aktualizującego z tytułu utraty wartości       382
6.5.1. Przesłanki odwrócenia odpisu aktualizującego         382
6.5.2. Pojedynczy składnik aktywów            385
6.5.3. Ośrodek wypracowujący środki pieniężne          393
6.6. Odszkodowanie związane z utratą wartości rzeczowych aktywów trwałych 396
6.7. Utrata wartości rzeczowych aktywów trwałych w świetle krajowych przepisów prawa bilansowego – podobieństwa i różnice w stosunku do uregulowań MSSF/MSR                398

Rozdział 7. Usunięcie pozycji rzeczowych aktywów trwałych ze sprawozdania finansowego
7.1. Kryteria dokonywania wyłączeń rzeczowych aktywów trwałych    404
7.2. Ujęcie w księgach zysków i strat związanych z usunięciem składnika rzeczowych aktywów trwałych             411
7.3. Częściowa likwidacja lub sprzedaż składnika rzeczowych aktywów trwałych  427
7.4. Przekazanie aktywów niegotówkowych właścicielom         431
7.5. Usunięcie pozycji rzeczowych aktywów trwałych z bilansu według przepisów ustawy o rachunkowości              446

Rozdział 8. Zmiana klasyfikacji rzeczowych aktywów trwałych
8.1. Przeklasyfikowanie rzeczowych aktywów trwałych do nieruchomości inwestycyjnych według wytycznychMSR 40          454
8.1.1. Kryteria zaklasyfikowania składników majątku do kategorii nieruchomości inwestycyjnych            454
8.1.2. Przeklasyfikowanie rzeczowych aktywów trwałych do nieruchomości inwestycyjnych wycenianych według modelu wartości godziwej  460
8.1.3. Przeklasyfikowanie rzeczowych aktywów trwałych do nieruchomości inwestycyjnych wycenianych według modelu opartego na cenie nabycia lub koszcie wytworzenia            481
8.2. Przeklasyfikowanie nieruchomości inwestycyjnych do rzeczowych aktywów trwałych według wytycznych MSSF/MSR          487
8.2.1. Przeklasyfikowanie nieruchomości inwestycyjnych wycenianych według modelu wartości godziwej do rzeczowych aktywów trwałych  488
8.2.2. Przeklasyfikowanie nieruchomości inwestycyjnych wycenianych według modelu ceny nabycia lub kosztu wytworzenia do rzeczowych aktywów trwałych                 491
8.3. Zmiana klasyfikacji rzeczowych aktywów trwałych w świetle przepisów ustawy o rachunkowości – podobieństwa i różnice w stosunku do uregulowań MSSF/MSR                496
8.3.1. Kryteria zaklasyfikowania składników majątku do kategorii inwestycji w nieruchomości, w rozumieniu przepisów ustawy o rachunkowości 496
8.3.2. Przeklasyfikowanie rzeczowych aktywów trwałych do inwestycji w nieruchomości                498
8.3.3. Przeklasyfikowanie inwestycji w nieruchomości do rzeczowych aktywów trwałych                 503

Rozdział 9. Przeznaczenie rzeczowych aktywów trwałych do sprzedaży lub do wydania właścicielom w ramach podziału wyniku
9.1. Kryteria ujęcia rzeczowych aktywów trwałych jako przeznaczonych do sprzedaży lub do wydania właścicielom w ramach podziału wyniku w świetle uregulowań MSSF 5             510
9.1.1. Przeznaczenie rzeczowych aktywów trwałych do sprzedaży     510
9.1.2. Wycofanie rzeczowych aktywów trwałych z użytkowania    519
9.1.3. Wydanie aktywów właścicielom w ramach podziału wyniku     521
9.1.4. Przekazanie rzeczowych aktywów trwałych w ramach wymiany na inne aktywa                  522
9.2. Identyfikacja grup aktywów przeznaczonych do zbycia       523
9.3. Wycena rzeczowych aktywów trwałych oraz grup do zbycia zaklasyfikowanych jako przeznaczone do sprzedaży lub do wydania właścicielom w ramach podziału wyniku           526
9.4. Ujęcie odpisu aktualizującego z tytułu utraty wartości       539
9.4.1. Ujęcie odpisu dla pojedynczych składników rzeczowych aktywów trwałych                    539
9.4.2. Ujęcie odpisu dla grupy przeznaczonej do zbycia        543
9.5. Odwrócenie odpisu aktualizującego z tytułu utraty wartości       549
9.5.1. Odwrócenie odpisu dla pojedynczych składników rzeczowych aktywów trwałych                 549
9.5.2. Odwrócenie odpisu dla grupy przeznaczonej do zbycia     554
9.6. Informacje uzyskane po zakończeniu okresu sprawozdawczego      564
9.7. Zmiany w planie sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych       564
9.8. Przeznaczenie rzeczowych aktywów trwałych do zbycia w kontekście uregulowań zawartych w ustawie o rachunkowości        585

Rozdział 10. Ujawnianie informacji dotyczących rzeczowych aktywów trwałych w sprawozdaniach finansowych jednostek
10.1. Wymogi dotyczące ujawniania informacji dotyczących rzeczowych aktywów trwałych w świetle wytycznych MSSF/MSR      588
10.1.1. Zakres ujawnień wynikający z MSR 1           588
10.2. Zakres ujawnień wynikający z MSR 16             600
10.3. Zakres ujawnień wynikający z MSR 20             610
10.4. Zakres ujawnień wynikający z MSR 23             612
10.5. Zakres ujawnień wynikający z MSR 36             612
10.6. Zakres ujawnień wynikający z MSR 40             617
10.7. Zakres ujawnień wynikający z MSSF 5             619
10.8. Zakres ujawnień wynikający z KIMSF 17            624
10.9. Ujawnia nie informacji o rzeczowych aktywach trwałych w świetle przepisów ustawy o rachunkowości

Rzeczowe aktywa trwałe Zasady ujmowania, wyceny oraz ujawnień w świetle uregulowań MSSF/MSR i ustawy o rachunkowości
Tytuł książki: "Rzeczowe aktywa trwałe Zasady ujmowania, wyceny oraz ujawnień w świetle uregulowań MSSF/MSR i ustawy o rachunkowości"
Autor: Rafał Sobczyk, Agnieszka Regulska
Wydawnictwo: ODDK
Cena: 231.00zł 196.35zł
Klienci, którzy kupili „Rzeczowe aktywa trwałe Zasady ujmowania, wyceny oraz ujawnień w świetle uregulowań MSSF/MSR i ustawy o rachunkowości”, kupili także:
<b>PHP i MySQL Dynamiczne strony WWW. Szybki start. Wydanie V</b>, <font color="navy">Larry Ullman</font>, <font color="green"> Wydawnictwo HELION</font>
PHP i MySQL Dynamiczne strony WWW. Szybki start. Wydanie V, Larry Ullman, Wydawnictwo HELION
<b>Zadania z mechaniki ogólnej Część 1+2+3 KOMPLET</b>, <font color="navy">Jan Misiak</font>, <font color="green"> Wydawnictwo Naukowe PWN</font>
Zadania z mechaniki ogólnej Część 1+2+3 KOMPLET, Jan Misiak, Wydawnictwo Naukowe PWN
<b>Tablice informatyczne Windows Vista PL</b>, <font color="navy">Radosław Sokół</font>, <font color="green"> Wydawnictwo HELION</font>
Tablice informatyczne Windows Vista PL, Radosław Sokół, Wydawnictwo HELION
<b>Technologia warstw asfaltowych</b>, <font color="navy">Krzysztof Błażejowski, Stanisław Styk</font>, <font color="green"> Wydawnictwo WKiŁ</font>
Technologia warstw asfaltowych, Krzysztof Błażejowski, Stanisław Styk, Wydawnictwo WKiŁ
<b>Współczesny oscyloskop Budowa i pomiary</b>, <font color="navy">Andrzej Kamieniecki</font>, <font color="green"> Wydawnictwo BTC</font>
Współczesny oscyloskop Budowa i pomiary, Andrzej Kamieniecki, Wydawnictwo BTC
<b>Zarządzanie projektami badawczo-rozwojowymi</b>, <font color="navy">Marek Wirkus, Anna Lis</font>, <font color="green"> Wydawnictwo Difin</font>
Zarządzanie projektami badawczo-rozwojowymi, Marek Wirkus, Anna Lis, Wydawnictwo Difin
<b>AutoCAD dla studentów</b>, <font color="navy">Mariusz Rogulski</font>, <font color="green"> Wydawnictwo Witkom</font>
AutoCAD dla studentów, Mariusz Rogulski, Wydawnictwo Witkom
<b>Sztuczna inteligencja</b>, <font color="navy">Marek Jan Kasperski</font>, <font color="green"> Wydawnictwo HELION</font>
Sztuczna inteligencja, Marek Jan Kasperski, Wydawnictwo HELION
<b>Logika wielowartościowych procesów decyzyjnych Zastosowanie w komputerowym wspomaganiu projektowani</b>, <font color="navy">Marian Partyka</font>, <font color="green"> Wydawnictwo WNT</font>
Logika wielowartościowych procesów decyzyjnych Zastosowanie w komputerowym wspomaganiu projektowani, Marian Partyka, Wydawnictwo WNT
 Koszyk
0 przedmiotów
Producent
Tu można zobaczyć wszystkie książki z wydawnictwa:

Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr
 Kategoria:
 Chemia
Laboratorium w szufladzie Chemia

Laboratorium w szufladzie Chemia

49.00zł
39.69zł
Informacje
Regulamin sklepu.
Koszty wysyłki.
Polityka prywatności.
Jak kupować?
Napisz do Nas.
 Wydawnictwa
 Poradniki
Wprowadzenie do kompresji danych Wydanie 2 Adam Drozdek WNT
Biologia Chemia Fizyka Jakie to proste! Carol Vorderman Arkady
Head First Ajax Edycja polska (Rusz głową) Rebecca Riordan HELION
Visual Studio .NET: .NET Framework czarna księga Julian Templeman, David Vitter HELION
Systemy Informacji Geograficznej Zarządzanie danymi przestrzennymi w GIS, SIP, SIT, LIS Leszek Litwin, Grzegorz Myrda HELION
Kwalifikacja EE.08. Montaż i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i sieci. Część 1. Urządzenia te Tomasz Kowalski, Tomasz Orkisz HELION
Fizyka dla programistów gier David M. Bourg HELION
Podręcznik pentestera. Bezpieczeństwo systemów informatycznych Peter Kim HELION
Rootkity Sabotowanie jądra systemu Windows Greg Hoglund, Jamie Butler HELION

wtorek, 18 czerwiec 2019   Mapa strony |  Nowości |  Dzisiejsze promocje |  Koszty wysyłki |  Kontakt z nami