Zaawansowane wyszukiwanie
  Strona Główna » Sklep » Biznes Ekonomia Firma » Finanse » Moje Konto  |  Zawartość Koszyka  |  Do Kasy   
 Wybierz kategorię
Algorytmy Wzorce UML
Bazy danych
Bezpieczeństwo
Bioinformatyka
Biznes Ekonomia Firma
  Biznes
  Bizneswoman
  Ekonomia
  Finanse
  Giełda Inwestycje
  Gospodarka
  Kariera Samorealizacja
  Kompetencje osobiste
  Komunikacja i negocjacje
  Logistyka
  Marketing
  NLP Perswazja
  Organizacja Przedsiębiorstwo
  Rachunkowość
  Sprzedaż
  Szkolenia
  Zarządzanie
  Zasoby ludzkie HR
Chemia
DTP Design
E-biznes
Ekonometria
Elektronika Elektrotechnika
Energetyka
Fizyka
GIS
Grafika użytkowa
Hardware
Informatyczne systemy zarządzania
Informatyka w szkole
Internet
Języki programowania
Matematyka
Multimedia
Obsługa komputera
Office
Poradniki
Programowanie gier
Programy inżynierskie
Programy matematyczne
Serwery
Sieci Firewalle Protokoły
Słowniki
Systemy operacyjne
Technika
Telekomunikacja
Tworzenie stron WWW

Zobacz pełny katalog »
 Wydawnictwo:
 Wolters Kluwer
Przez innowację do wzrostu Jak wprowadzić innowację przełomową

Przez innowację do wzrostu Jak wprowadzić innowację przełomową

49.00zł
36.75zł
Rynki finansowe 65.00zł 55.90zł
Rynki finansowe

Tytuł: Rynki finansowe
Autor: Adam Dmowski, Dariusz Prokopowicz
ISBN: 978-83-7641-330-3
Ilość stron: 390
Data wydania: 11/2010
Format: B5
Wydawnictwo: Difin
Cena: 65.00zł 55.90zł


Książka stanowi kontynuację rozważań nad problematyką zawartą we wcześniejszych publikacjach autorów: Podstawy finansów i bankowości oraz Finanse i bankowość wydanych odpowiednio w 2005 i 2008 roku. W poprzednich publikacjach autorzy skoncentrowali się na wyjaśnieniu podstawowych zagadnień wchodzących w zakres finansów i bankowości.

Publikacja zawiera analizę  najważniejszych problemów z zakresu funkcjonowania rynków finansowych. Szczególny nacisk położono m.in. na skutki, jakie spowodowało dla polskiego systemu finansowego członkostwo Polski w Unii Europejskiej, a także dynamiczny rozwój rynków i instrumentów finansowych.

Zaletą publikacji jest również to, że wiedza ta przedstawiona została z uwzględnieniem specyfiki polskiego systemu finansowego i wskazaniem źródeł tej specyfiki. Poza tym autorzy scharakteryzowali rynki finansowe z uwzględnieniem bieżących istotnych zagadnień, w tym procesu integracji polskiego systemu finansowego z jednolitym rynkiem finansowym UE, wzrostu implementacji nowoczesnych rozwiązań technologii informatycznej i telekomunikacyjnej w procesy i operacje realizowane w instytucjach finansowych oraz związku globalizacji ekonomicznej z procesem odtwarzania nowoczesnego systemu finansowego w Polsce, również w kontekście bieżącego kryzysu gospodarczego, którego źródła są identyfikowane w niesprawnie działających procesach określonych segmentów rynków finansowych krajów wysoko rozwiniętych.

Rozdziały:

ROZDZIAŁ 1. Istota i funkcje systemu finansowego
1.1. Organizacja i funkcje systemu finansowego
1.1.1. Funkcje systemu finansowego w gospodarce
1.1.2. Rola instytucji finansowych w gospodarce
1.1.3. Segmenty rynku finansowego
1.2. Główne fazy rozwoju gospodarki rynkowej i rynku finansowego
1.3. Rekonstrukcja sektora finansowego w Polsce od 1989 roku
1.3.1. Odbudowa systemu finansowego w początkowej fazie transformacji polskiej gospodarki
1.3.2. Specyfika procesu transformacji polskiej gospodarki
1.3.3. Istota przemian strukturalnych systemu finansowego w Polsce
1.4. Analiza odbudowy i rozwoju sektora finansowego w Polsce
1.5. Narodowy Bank Polski – centralny organ systemu finansowego
1.5.1. Główne obszary działalności banku centralnego w Polsce
1.5.2. Funkcje Narodowego Banku Polskiego
1.5.3. Bieżące cele realizacyjne banku centralnego w Polsce
1.5.4. Organy Narodowego Banku Polskiego

ROZDZIAŁ 2. Rynek pieniądza
2.1. Stopy procentowe i obliczanie wartości pieniądza w czasie
2.1.1. Funkcje pieniądza
2.1.2. Formy pieniądza
2.1.3. Płynność, dochód i ryzyko instrumentów finansowych
2.1.4. Inflacja, jej przyczyny i rodzaje
2.1.5. Stopy procentowe na rynku finansowym
2.1.6. Podstawowa formuła obliczania wartości pieniądza
2.1.7. Determinanty decyzji inwestycyjnych
2.2. Istota i funkcje rynku pieniądza
2.2.1. Rynek pieniężny – istota i segmenty organizacyjne
2.2.2. Rynek pieniężny jako źródło finansowania bieżącej płynności
2.3. Instrumenty wierzytelnościowe rynku pieniężnego
2.3.1. Rodzaje instrumentów rynku pieniężnego
2.3.2. Depozyty i lokaty bankowe
2.3.3. Bony skarbowe emitowane przez Skarb Państwa
2.3.4. Korporacyjne papiery dłużne

ROZDZIAŁ 3. Rynek kapitału
3.1. Istota i funkcje rynku kapitału
3.1.1. Rola rynku kapitałowego w polskiej gospodarce
3.1.2. Organizacja obrotu giełdowego na rynku kapitałowym
3.2. Struktura i znaczenie rynku kapitałowego w polskiej gospodarce
3.2.1. Instytucje i segmenty rynku kapitałowego
3.2.2. Podmioty organizacyjne rynku papierów wartościowych
3.2.3. Rodzaje ryzyka funkcjonujące na rynku kapitałowym
3.2.4. Zasady funkcjonowania rynku papierów wartościowych w Polsce
3.2.5. Rynek obligacji w Polsce
3.3. Instrumenty finansowe rynku kapitałowego i giełdowego
3.3.1. Instrumenty finansowe rynku kapitałowego w Polsce
3.3.2. Akcje – papiery wartościowe własnościowo-wierzytelnościowe
3.3.3. Obligacje – wierzytelnościowe instrumenty finansowe rynku kapitałowego
3.3.4. Obligacje przedsiębiorstw i znaczenie ratingów
3.3.5. Podstawowe rodzaje pochodnych instrumentów finansowych notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie
3.3.5.1. Kontrakty terminowe
3.3.5.2. Jednostki indeksowe
3.3.5.3. Opcje
3.3.5.4. Warranty
3.4. Uwarunkowania decyzji inwestycyjnych

ROZDZIAŁ 4. Rynek walutowy
4.1. Istota rynku walutowego
4.1.1. Pojęcie rynku walutowego
4.1.2. Waluty międzynarodowe
4.1.3. Kursy walutowe
4.2. Historia rynku walutowego
4.2.1. Historia rynku walutowego w ujęciu globalnym
4.2.2. Historia rynku walutowego w Polsce
4.3. Uczestnicy rynków walutowych
4.3.1. Uczestnicy globalnych rynków walutowych
4.3.2. Uczestnicy rynku walutowego w Polsce
4.4. Instrumenty finansowe na rynku walutowym Forex
4.4.1. Spot
4.4.2. Kontrakty terminowe
4.4.3. Dźwignia finansowa
4.4.4. Opcje
4.4.5. Swapy
4.5. Transakcje finansowe na rynku walutowym Forex
4.5.1. Inwestowanie na rynku walutowym Forex
4.5.2. Rekomendowane pary walutowe
4.5.3. Dywersyfikacja
4.5.4. Rodzaje zleceń

ROZDZIAŁ 5. Instrumenty pochodne na rynkach finansowych
5.1. Funkcjonowanie instrumentów pochodnych na rynkach kapitałowych
5.2. Kontrakty forward
5.2.1. Definicja, istota i cechy kontraktów forward
5.2.2. Forward towarowy
5.2.3. Forward walutowy
5.2.4. Forward na papiery dłużne
5.2.5. Forward na akcje i indeksy
5.2.6. Kontrakty typu Forward Rate Agrement
5.3. Kontrakty swap
5.3.1. Definicja, istota i cechy kontraktów swap
5.3.2. Rynek kontraktów swap
5.3.3. Rodzaje i przykłady swapów
5.3.3.1. Swap procentowy (interest rate swap)
5.3.3.2. Kapitałowy swap walutowy (currency swap)
5.3.3.3. Swap towarowy (commodity swap)
5.4. Kontrakty terminowe (futures)
5.4.1. Definicja, istota i cechy kontraktów futures
5.4.2. Kontrakty terminowe towarowe i wystawiane na instrumenty finansowe
5.4.3. Obrót kontraktami futures
5.4.3.1. Cena rozliczeniowa
5.4.3.2. Cena bazowa
5.4.3.3. Krótka i długa pozycja
5.4.3.4. Depozyt zabezpieczający
5.4.3.5. Rozliczenie
5.4.3.6. Izba rozliczeniowa
5.4.4. Kontrakty futures na GPW w Warszawie
5.5. Opcje
5.5.1. Definicja, istota i cechy opcji
5.5.2. Rodzaje i przykłady opcji
5.5.2.1. Opcja kupna i sprzedaży
5.5.2.2. Opcje na indeks WIG20 na GPW w Warszawie
5.5.2.3. Opcje egzotyczne
5.5.2.4. Warranty
5.5.3. Rodzaje ryzyka inwestowania w opcje i inne kontrakty terminowe
5.5.4. Zabezpieczenia portfela przy użyciu opcji

ROZDZIAŁ 6. Rozwój europejskiego systemu finansowego
6.1. Procesy internacjonalizacji i liberalizacji systemów finansowych
6.2. Integracja i homogenizacja dominujących systemów finansowych
6.3. Bank Światowy i Międzynarodowy Fundusz Walutowy
6.4. Europejski Bank Centralny
6.5. Zmiany w funkcjonowaniu systemów bankowych po przystąpieniu do Unii Europejskiej
6.6. Unia Gospodarcza i Walutowa
6.6.1. Rozwój idei europejskiej integracji gospodarczej i walutowej
6.6.2. Geneza Unii Gospodarczej i Walutowej
6.6.3. Europejski system walutowy
6.7. Formalny proces wchodzenia do strefy euro
6.7.1. Etapy i efekty gospodarcze jego wprowadzenia
6.7.2. Makroekonomiczna analiza korzyści i kosztów wprowadzenia euro w Polsce

ROZDZIAŁ 7. Konsolidacja w sektorach finansowych
7.1. Tendencje konsolidacyjne w skali globalnej
7.2. Rozwój korporacji transnarodowych
7.3. Nasilenie procesów prywatyzacji przedsiębiorstw
7.4. Procesy konsolidacyjne w sektorze finansowym
7.5. Nasilenie procesów konsolidacji w systemach bankowych
7.6. Procesy konsolidacyjne instytucji finansowych polskiego, czeskiego i węgierskiego systemu bankowego
7.7. Rola zagranicznych instytucji finansowych w procesach konsolidacji polskiej bankowości
7.8. Procesy konsolidacyjne i zmiany własnościowe w polskim sektorze bankowym
7.9. Znaczenie koncentracji kapitałowej banków

ROZDZIAŁ 8. Globalizacja systemów finansowych
8.1. Źródła i charakter współczesnej globalizacji
8.2. Określenie i znaczenie współcześnie przebiegających procesów globalizacji
8.3. Współczesne procesy globalizacyjne a próba ich obiektywnego opisu
8.4. Przepływy bezpośrednich inwestycji zagranicznych
8.5. Specyfika globalizacji współczesnej bankowości
8.6. Procesy integracyjne organów nadzoru bankowego
8.7. Dezintermediacja banków efektem globalizacji
8.8. Globalizacja ekonomiczna w polskim systemie finansowym
8.9. Bankowość globalna i Polska
8.10. Próba oceny procesu globalizacji ekonomicznej
8.10.1. Pozytywne aspekty dokonującej się obecnie globalizacji ekonomicznej
8.10.2. Potencjalne zagrożenia wynikające z procesu globalizacji ekonomicznej

ROZDZIAŁ 9. Wpływ obecnego globalnego kryzysu gospodarczego na rozwój rynku finansowego w Polsce
9.1. Polska składową globalnej gospodarki
9.2. Wahania cykliczne i ich transgraniczny charakter
9.3. Ożywienie gospodarcze lat 1993–2007
9.4. Warren Buffett oraz czynniki obiektywne i subiektywne w analizach inwestycyjnych
9.5. Hossa na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie
9.6. Wpływ globalnego kryzysu rynków finansowych na koniunkturę polskiej gospodarki

ROZDZIAŁ 10. Rozwój technik elektronicznych płatności w finansach i bankowości
10.1. Rozwój technologii teleinformatycznej w finansach i bankowości
10.2. Rozwój bankowości elektronicznej w Polsce i w świecie
10.2.1. Pierwsze instalacje bankowości elektronicznej
10.2.2. Marketing bankowy w internecie
10.2.3. Internet banking – korzyści dla banku
10.2.4. Korzyści i zagrożenia odnośnie rozwoju bankowości elektronicznej
10.2.5. Rodzaje systemów elektronicznej bankowości
10.3. Zagrożenia i bezpieczeństwo w rozwoju bankowości elektronicznej
10.3.1. Przestępstwa finansowe w internecie
10.3.2. Zabezpieczenie informacji przed ich kradzieżą
10.4. Rozwój rynku kart płatniczych w Polsce i w świecie oraz ich znaczenie w ofercie banków
10.4.1. Uwarunkowania rozwoju rynku kart płatniczych
10.4.2. Rozwój rynku kart płatniczych w Polsce
10.4.3. Rodzaje kart płatniczych
10.4.4. Nowa technologia kart płatniczych – karta chip

Wykaz zastosowanych pojęć i akronimów

Rynki finansowe
Tytuł książki: "Rynki finansowe"
Autor: Adam Dmowski, Dariusz Prokopowicz
Wydawnictwo: Difin
Cena: 65.00zł 55.90zł
Klienci, którzy kupili „Rynki finansowe”, kupili także:
<b>Słownik naukowo-techniczny francusko-polski</b>, <font color="navy">Praca zbiorowa</font>, <font color="green"> Wydawnictwo WNT</font>
Słownik naukowo-techniczny francusko-polski, Praca zbiorowa, Wydawnictwo WNT
<b>Excel 2013 PL Programowanie w VBA Vademecum Walkenbacha</b>, <font color="navy">John Walkenbach</font>, <font color="green"> Wydawnictwo HELION</font>
Excel 2013 PL Programowanie w VBA Vademecum Walkenbacha, John Walkenbach, Wydawnictwo HELION
<b>Do roboty!</b>, <font color="navy">Steven Pressfield</font>, <font color="green"> Wydawnictwo Onepress</font>
Do roboty!, Steven Pressfield, Wydawnictwo Onepress
<b>Wysoko wydajne MySQL Optymalizacja archiwizacja replikacja Wydanie II</b>, <font color="navy">Baron Schwartz, Peter Zaitsev, Vadim Tkachenko, Jeremy D. Zawodny, Arj</font>, <font color="green"> Wydawnictwo HELION</font>
Wysoko wydajne MySQL Optymalizacja archiwizacja replikacja Wydanie II, Baron Schwartz, Peter Zaitsev, Vadim Tkachenko, Jeremy D. Zawodny, Arj, Wydawnictwo HELION
<b>Python Receptury Wydanie III</b>, <font color="navy">David Beazley, Brian K. Jones</font>, <font color="green"> Wydawnictwo HELION</font>
Python Receptury Wydanie III, David Beazley, Brian K. Jones, Wydawnictwo HELION
<b>Ego-rcyzmy Poznaj, czym jest i jak działa ego</b>, <font color="navy">Mateusz Grzesiak</font>, <font color="green"> Wydawnictwo Sensus</font>
Ego-rcyzmy Poznaj, czym jest i jak działa ego, Mateusz Grzesiak, Wydawnictwo Sensus
<b>Pływanie kurs DVD</b>, <font color="navy">Koga</font>, <font color="green"> Wydawnictwo Koga</font>
Pływanie kurs DVD, Koga, Wydawnictwo Koga
<b>Odkryj swój potencjał 21 sposobów na prześcignięcie konkurencji w myśleniu, działaniu i zarabianiu pieniędzy</b>, <font color="navy">Jay Abraham</font>, <font color="green"> Wydawnictwo Onepress</font>
Odkryj swój potencjał 21 sposobów na prześcignięcie konkurencji w myśleniu, działaniu i zarabianiu pieniędzy, Jay Abraham, Wydawnictwo Onepress
<b>Rachunkowość małych firm według wymogów funduszy unijnych + CD</b>, <font color="navy">Marcin Osikowicz</font>, <font color="green"> Wydawnictwo Wolters Kluwer</font>
Rachunkowość małych firm według wymogów funduszy unijnych + CD, Marcin Osikowicz, Wydawnictwo Wolters Kluwer
 Koszyk
0 przedmiotów
Producent
Tu można zobaczyć wszystkie książki z wydawnictwa:

Wydawnictwo Difin
 Kategoria:
 Algorytmy
Informatyka kwantowa Wybrane obwody i algorytmy

Informatyka kwantowa Wybrane obwody i algorytmy

59.90zł
44.33zł
Informacje
Regulamin sklepu.
Koszty wysyłki.
Polityka prywatności.
Jak kupować?
Napisz do Nas.
 Wydawnictwa
 Poradniki
Podstawy fizyki atomu Zofia Leś Naukowe PWN
Podstawy fizyki Tom 1 Wydanie 2 David Halliday, Robert Resnick, Jearl Walker Naukowe PWN
Arytmetyka komputerów w praktyce + CD Sławomir Gryś Naukowe PWN
Podstawy fizyki Tom 4 Wydanie 2 David Halliday, Robert Resnick, Jearl Walker Naukowe PWN
UNIX. Sztuka programowania Eric S. Raymond HELION
CorelDRAW 12 Oficjalny podręcznik Steve Bain, Nick Wilkinson HELION
Kwalifikacja EE.08. Montaż i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i sieci. Część 1. Urządzenia te Tomasz Kowalski, Tomasz Orkisz HELION
Jak zdać egzamin zawodowy w technikum informatycznym? Kwalifikacje E.12, E.13, E.14 Tomasz Kowalski HELION
Systemy Informacji Geograficznej Zarządzanie danymi przestrzennymi w GIS, SIP, SIT, LIS Leszek Litwin, Grzegorz Myrda HELION

piątek, 20 lipiec 2018   Mapa strony |  Nowości |  Dzisiejsze promocje |  Koszty wysyłki |  Kontakt z nami