Zaawansowane wyszukiwanie
  Strona Główna » Sklep » Biznes Ekonomia Firma » Finanse » Moje Konto  |  Zawartość Koszyka  |  Do Kasy   
 Wybierz kategorię
Algorytmy Wzorce UML
Bazy danych
Bezpieczeństwo
Bioinformatyka
Biznes Ekonomia Firma
  Biznes
  Bizneswoman
  Ekonomia
  Finanse
  Giełda Inwestycje
  Gospodarka
  Kariera Samorealizacja
  Kompetencje osobiste
  Komunikacja i negocjacje
  Logistyka
  Marketing
  NLP Perswazja
  Organizacja Przedsiębiorstwo
  Rachunkowość
  Sprzedaż
  Szkolenia
  Zarządzanie
  Zasoby ludzkie HR
Chemia
DTP Design
E-biznes
Ekonometria
Elektronika Elektrotechnika
Energetyka
Fizyka
GIS
Grafika użytkowa
Hardware
Informatyczne systemy zarządzania
Informatyka w szkole
Internet
Języki programowania
Matematyka
Multimedia
Obsługa komputera
Office
Poradniki
Programowanie gier
Programy inżynierskie
Programy matematyczne
Serwery
Sieci Firewalle Protokoły
Słowniki
Systemy operacyjne
Technika
Telekomunikacja
Tworzenie stron WWW

Zobacz pełny katalog »
 Wydawnictwo:
 APN Promise
Programowanie aplikacji dla Sklepu Windows w C#. Projektowanie innowacyjnych aplikacji sklepu Windows przy użyciu WinRT

Programowanie aplikacji dla Sklepu Windows w C#. Projektowanie innowacyjnych aplikacji sklepu Windows przy użyciu WinRT

92.40zł
69.30zł
Rynki finansowe 65.00zł 55.90zł
Rynki finansowe

Tytuł: Rynki finansowe
Autor: Adam Dmowski, Dariusz Prokopowicz
ISBN: 978-83-7641-330-3
Ilość stron: 390
Data wydania: 11/2010
Format: B5
Wydawnictwo: Difin
Cena: 65.00zł 55.90zł


Książka stanowi kontynuację rozważań nad problematyką zawartą we wcześniejszych publikacjach autorów: Podstawy finansów i bankowości oraz Finanse i bankowość wydanych odpowiednio w 2005 i 2008 roku. W poprzednich publikacjach autorzy skoncentrowali się na wyjaśnieniu podstawowych zagadnień wchodzących w zakres finansów i bankowości.

Publikacja zawiera analizę  najważniejszych problemów z zakresu funkcjonowania rynków finansowych. Szczególny nacisk położono m.in. na skutki, jakie spowodowało dla polskiego systemu finansowego członkostwo Polski w Unii Europejskiej, a także dynamiczny rozwój rynków i instrumentów finansowych.

Zaletą publikacji jest również to, że wiedza ta przedstawiona została z uwzględnieniem specyfiki polskiego systemu finansowego i wskazaniem źródeł tej specyfiki. Poza tym autorzy scharakteryzowali rynki finansowe z uwzględnieniem bieżących istotnych zagadnień, w tym procesu integracji polskiego systemu finansowego z jednolitym rynkiem finansowym UE, wzrostu implementacji nowoczesnych rozwiązań technologii informatycznej i telekomunikacyjnej w procesy i operacje realizowane w instytucjach finansowych oraz związku globalizacji ekonomicznej z procesem odtwarzania nowoczesnego systemu finansowego w Polsce, również w kontekście bieżącego kryzysu gospodarczego, którego źródła są identyfikowane w niesprawnie działających procesach określonych segmentów rynków finansowych krajów wysoko rozwiniętych.

Rozdziały:

ROZDZIAŁ 1. Istota i funkcje systemu finansowego
1.1. Organizacja i funkcje systemu finansowego
1.1.1. Funkcje systemu finansowego w gospodarce
1.1.2. Rola instytucji finansowych w gospodarce
1.1.3. Segmenty rynku finansowego
1.2. Główne fazy rozwoju gospodarki rynkowej i rynku finansowego
1.3. Rekonstrukcja sektora finansowego w Polsce od 1989 roku
1.3.1. Odbudowa systemu finansowego w początkowej fazie transformacji polskiej gospodarki
1.3.2. Specyfika procesu transformacji polskiej gospodarki
1.3.3. Istota przemian strukturalnych systemu finansowego w Polsce
1.4. Analiza odbudowy i rozwoju sektora finansowego w Polsce
1.5. Narodowy Bank Polski – centralny organ systemu finansowego
1.5.1. Główne obszary działalności banku centralnego w Polsce
1.5.2. Funkcje Narodowego Banku Polskiego
1.5.3. Bieżące cele realizacyjne banku centralnego w Polsce
1.5.4. Organy Narodowego Banku Polskiego

ROZDZIAŁ 2. Rynek pieniądza
2.1. Stopy procentowe i obliczanie wartości pieniądza w czasie
2.1.1. Funkcje pieniądza
2.1.2. Formy pieniądza
2.1.3. Płynność, dochód i ryzyko instrumentów finansowych
2.1.4. Inflacja, jej przyczyny i rodzaje
2.1.5. Stopy procentowe na rynku finansowym
2.1.6. Podstawowa formuła obliczania wartości pieniądza
2.1.7. Determinanty decyzji inwestycyjnych
2.2. Istota i funkcje rynku pieniądza
2.2.1. Rynek pieniężny – istota i segmenty organizacyjne
2.2.2. Rynek pieniężny jako źródło finansowania bieżącej płynności
2.3. Instrumenty wierzytelnościowe rynku pieniężnego
2.3.1. Rodzaje instrumentów rynku pieniężnego
2.3.2. Depozyty i lokaty bankowe
2.3.3. Bony skarbowe emitowane przez Skarb Państwa
2.3.4. Korporacyjne papiery dłużne

ROZDZIAŁ 3. Rynek kapitału
3.1. Istota i funkcje rynku kapitału
3.1.1. Rola rynku kapitałowego w polskiej gospodarce
3.1.2. Organizacja obrotu giełdowego na rynku kapitałowym
3.2. Struktura i znaczenie rynku kapitałowego w polskiej gospodarce
3.2.1. Instytucje i segmenty rynku kapitałowego
3.2.2. Podmioty organizacyjne rynku papierów wartościowych
3.2.3. Rodzaje ryzyka funkcjonujące na rynku kapitałowym
3.2.4. Zasady funkcjonowania rynku papierów wartościowych w Polsce
3.2.5. Rynek obligacji w Polsce
3.3. Instrumenty finansowe rynku kapitałowego i giełdowego
3.3.1. Instrumenty finansowe rynku kapitałowego w Polsce
3.3.2. Akcje – papiery wartościowe własnościowo-wierzytelnościowe
3.3.3. Obligacje – wierzytelnościowe instrumenty finansowe rynku kapitałowego
3.3.4. Obligacje przedsiębiorstw i znaczenie ratingów
3.3.5. Podstawowe rodzaje pochodnych instrumentów finansowych notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie
3.3.5.1. Kontrakty terminowe
3.3.5.2. Jednostki indeksowe
3.3.5.3. Opcje
3.3.5.4. Warranty
3.4. Uwarunkowania decyzji inwestycyjnych

ROZDZIAŁ 4. Rynek walutowy
4.1. Istota rynku walutowego
4.1.1. Pojęcie rynku walutowego
4.1.2. Waluty międzynarodowe
4.1.3. Kursy walutowe
4.2. Historia rynku walutowego
4.2.1. Historia rynku walutowego w ujęciu globalnym
4.2.2. Historia rynku walutowego w Polsce
4.3. Uczestnicy rynków walutowych
4.3.1. Uczestnicy globalnych rynków walutowych
4.3.2. Uczestnicy rynku walutowego w Polsce
4.4. Instrumenty finansowe na rynku walutowym Forex
4.4.1. Spot
4.4.2. Kontrakty terminowe
4.4.3. Dźwignia finansowa
4.4.4. Opcje
4.4.5. Swapy
4.5. Transakcje finansowe na rynku walutowym Forex
4.5.1. Inwestowanie na rynku walutowym Forex
4.5.2. Rekomendowane pary walutowe
4.5.3. Dywersyfikacja
4.5.4. Rodzaje zleceń

ROZDZIAŁ 5. Instrumenty pochodne na rynkach finansowych
5.1. Funkcjonowanie instrumentów pochodnych na rynkach kapitałowych
5.2. Kontrakty forward
5.2.1. Definicja, istota i cechy kontraktów forward
5.2.2. Forward towarowy
5.2.3. Forward walutowy
5.2.4. Forward na papiery dłużne
5.2.5. Forward na akcje i indeksy
5.2.6. Kontrakty typu Forward Rate Agrement
5.3. Kontrakty swap
5.3.1. Definicja, istota i cechy kontraktów swap
5.3.2. Rynek kontraktów swap
5.3.3. Rodzaje i przykłady swapów
5.3.3.1. Swap procentowy (interest rate swap)
5.3.3.2. Kapitałowy swap walutowy (currency swap)
5.3.3.3. Swap towarowy (commodity swap)
5.4. Kontrakty terminowe (futures)
5.4.1. Definicja, istota i cechy kontraktów futures
5.4.2. Kontrakty terminowe towarowe i wystawiane na instrumenty finansowe
5.4.3. Obrót kontraktami futures
5.4.3.1. Cena rozliczeniowa
5.4.3.2. Cena bazowa
5.4.3.3. Krótka i długa pozycja
5.4.3.4. Depozyt zabezpieczający
5.4.3.5. Rozliczenie
5.4.3.6. Izba rozliczeniowa
5.4.4. Kontrakty futures na GPW w Warszawie
5.5. Opcje
5.5.1. Definicja, istota i cechy opcji
5.5.2. Rodzaje i przykłady opcji
5.5.2.1. Opcja kupna i sprzedaży
5.5.2.2. Opcje na indeks WIG20 na GPW w Warszawie
5.5.2.3. Opcje egzotyczne
5.5.2.4. Warranty
5.5.3. Rodzaje ryzyka inwestowania w opcje i inne kontrakty terminowe
5.5.4. Zabezpieczenia portfela przy użyciu opcji

ROZDZIAŁ 6. Rozwój europejskiego systemu finansowego
6.1. Procesy internacjonalizacji i liberalizacji systemów finansowych
6.2. Integracja i homogenizacja dominujących systemów finansowych
6.3. Bank Światowy i Międzynarodowy Fundusz Walutowy
6.4. Europejski Bank Centralny
6.5. Zmiany w funkcjonowaniu systemów bankowych po przystąpieniu do Unii Europejskiej
6.6. Unia Gospodarcza i Walutowa
6.6.1. Rozwój idei europejskiej integracji gospodarczej i walutowej
6.6.2. Geneza Unii Gospodarczej i Walutowej
6.6.3. Europejski system walutowy
6.7. Formalny proces wchodzenia do strefy euro
6.7.1. Etapy i efekty gospodarcze jego wprowadzenia
6.7.2. Makroekonomiczna analiza korzyści i kosztów wprowadzenia euro w Polsce

ROZDZIAŁ 7. Konsolidacja w sektorach finansowych
7.1. Tendencje konsolidacyjne w skali globalnej
7.2. Rozwój korporacji transnarodowych
7.3. Nasilenie procesów prywatyzacji przedsiębiorstw
7.4. Procesy konsolidacyjne w sektorze finansowym
7.5. Nasilenie procesów konsolidacji w systemach bankowych
7.6. Procesy konsolidacyjne instytucji finansowych polskiego, czeskiego i węgierskiego systemu bankowego
7.7. Rola zagranicznych instytucji finansowych w procesach konsolidacji polskiej bankowości
7.8. Procesy konsolidacyjne i zmiany własnościowe w polskim sektorze bankowym
7.9. Znaczenie koncentracji kapitałowej banków

ROZDZIAŁ 8. Globalizacja systemów finansowych
8.1. Źródła i charakter współczesnej globalizacji
8.2. Określenie i znaczenie współcześnie przebiegających procesów globalizacji
8.3. Współczesne procesy globalizacyjne a próba ich obiektywnego opisu
8.4. Przepływy bezpośrednich inwestycji zagranicznych
8.5. Specyfika globalizacji współczesnej bankowości
8.6. Procesy integracyjne organów nadzoru bankowego
8.7. Dezintermediacja banków efektem globalizacji
8.8. Globalizacja ekonomiczna w polskim systemie finansowym
8.9. Bankowość globalna i Polska
8.10. Próba oceny procesu globalizacji ekonomicznej
8.10.1. Pozytywne aspekty dokonującej się obecnie globalizacji ekonomicznej
8.10.2. Potencjalne zagrożenia wynikające z procesu globalizacji ekonomicznej

ROZDZIAŁ 9. Wpływ obecnego globalnego kryzysu gospodarczego na rozwój rynku finansowego w Polsce
9.1. Polska składową globalnej gospodarki
9.2. Wahania cykliczne i ich transgraniczny charakter
9.3. Ożywienie gospodarcze lat 1993–2007
9.4. Warren Buffett oraz czynniki obiektywne i subiektywne w analizach inwestycyjnych
9.5. Hossa na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie
9.6. Wpływ globalnego kryzysu rynków finansowych na koniunkturę polskiej gospodarki

ROZDZIAŁ 10. Rozwój technik elektronicznych płatności w finansach i bankowości
10.1. Rozwój technologii teleinformatycznej w finansach i bankowości
10.2. Rozwój bankowości elektronicznej w Polsce i w świecie
10.2.1. Pierwsze instalacje bankowości elektronicznej
10.2.2. Marketing bankowy w internecie
10.2.3. Internet banking – korzyści dla banku
10.2.4. Korzyści i zagrożenia odnośnie rozwoju bankowości elektronicznej
10.2.5. Rodzaje systemów elektronicznej bankowości
10.3. Zagrożenia i bezpieczeństwo w rozwoju bankowości elektronicznej
10.3.1. Przestępstwa finansowe w internecie
10.3.2. Zabezpieczenie informacji przed ich kradzieżą
10.4. Rozwój rynku kart płatniczych w Polsce i w świecie oraz ich znaczenie w ofercie banków
10.4.1. Uwarunkowania rozwoju rynku kart płatniczych
10.4.2. Rozwój rynku kart płatniczych w Polsce
10.4.3. Rodzaje kart płatniczych
10.4.4. Nowa technologia kart płatniczych – karta chip

Wykaz zastosowanych pojęć i akronimów

Rynki finansowe
Tytuł książki: "Rynki finansowe"
Autor: Adam Dmowski, Dariusz Prokopowicz
Wydawnictwo: Difin
Cena: 65.00zł 55.90zł
Klienci, którzy kupili „Rynki finansowe”, kupili także:
<b>Trening kreatywności. Podręcznik dla pedagogów, psychologów i trenerów grupowych. Wydanie II poszerzone</b>, <font color="navy">Krzysztof J. Szmidt</font>, <font color="green"> Wydawnictwo Sensus</font>
Trening kreatywności. Podręcznik dla pedagogów, psychologów i trenerów grupowych. Wydanie II poszerzone, Krzysztof J. Szmidt, Wydawnictwo Sensus
<b>Budownictwo ogólne Podręcznik do nauki zawodu technik budownictwa. Szkoły ponadgimnazjalne</b>, <font color="navy">Mirosława Popek, Bożenna Wapińska</font>, <font color="green"> Wydawnictwo WSiP</font>
Budownictwo ogólne Podręcznik do nauki zawodu technik budownictwa. Szkoły ponadgimnazjalne, Mirosława Popek, Bożenna Wapińska, Wydawnictwo WSiP
<b>Visual Studio 2017. Tworzenie aplikacji Windows w języku C#</b>, <font color="navy">Jacek Matulewski</font>, <font color="green"> Wydawnictwo HELION</font>
Visual Studio 2017. Tworzenie aplikacji Windows w języku C#, Jacek Matulewski, Wydawnictwo HELION
<b>Kompendium metod i technik zarządzania Teoria i ćwiczenia</b>, <font color="navy">Szymańska Katarzyna</font>, <font color="green"> Wydawnictwo Wolters Kluwer</font>
Kompendium metod i technik zarządzania Teoria i ćwiczenia, Szymańska Katarzyna, Wydawnictwo Wolters Kluwer
<b>Fundamenty palowe Tom 1 Technologie i obliczenia Wydanie 2</b>, <font color="navy">Kazimierz Gwizdała</font>, <font color="green"> Wydawnictwo Naukowe PWN</font>
Fundamenty palowe Tom 1 Technologie i obliczenia Wydanie 2, Kazimierz Gwizdała, Wydawnictwo Naukowe PWN
<b>Zakazana historia ludzkości Wydanie III</b>, <font color="navy">Kenyon J. Douglas</font>, <font color="green"> Wydawnictwo Amber</font>
Zakazana historia ludzkości Wydanie III, Kenyon J. Douglas, Wydawnictwo Amber
<b>Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka matematyczna w zadaniach Tom 2 Statystyka matematyczna</b>, <font color="navy">W. Krysicki, J. Bartos, W. Dyczka, K. Królikowska, M. Wasilewski</font>, <font color="green"> Wydawnictwo Naukowe PWN</font>
Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka matematyczna w zadaniach Tom 2 Statystyka matematyczna, W. Krysicki, J. Bartos, W. Dyczka, K. Królikowska, M. Wasilewski, Wydawnictwo Naukowe PWN
<b>Matematyka dla odważnych Zbiór zadań konkursowych dla uczniów uzdolnionych matematycznie Wydanie 2</b>, <font color="navy">Jan Kowolik, Tomasz Szwed</font>, <font color="green"> Wydawnictwo Nowik</font>
Matematyka dla odważnych Zbiór zadań konkursowych dla uczniów uzdolnionych matematycznie Wydanie 2, Jan Kowolik, Tomasz Szwed, Wydawnictwo Nowik
<b>Zgrana drużyna rodzinna! Jak bez krzyków i zrzędzenia nakłonić dzieci do współpracy</b>, <font color="navy">Elizabeth Pantley</font>, <font color="green"> Wydawnictwo Onepress</font>
Zgrana drużyna rodzinna! Jak bez krzyków i zrzędzenia nakłonić dzieci do współpracy, Elizabeth Pantley, Wydawnictwo Onepress
 Koszyk
0 przedmiotów
Producent
Tu można zobaczyć wszystkie książki z wydawnictwa:

Wydawnictwo Difin
 Kategoria:
 Informatyczne systemy zarzadzania
Hurtownie danych Teoria i praktyka

Hurtownie danych Teoria i praktyka

59.00zł
44.25zł
Informacje
Regulamin sklepu.
Koszty wysyłki.
Polityka prywatności.
Jak kupować?
Napisz do Nas.
 Wydawnictwa
 Poradniki
Delphi 7 Kompendium programisty Adam Boduch HELION
Real World Digital Audio edycja polska Peter Kirn HELION
Podstawy fizyki Tom 3 Wydanie 2 David Halliday, Robert Resnick, Jearl Walker Naukowe PWN
ArchiCAD 10 Karl Heinz Sperber HELION
Blender Podstawy modelowania Bogdan Bociek HELION
SQL Rusz głową (Head first) Lynn Beighley HELION
Enterprise JavaBeans 3.0 wydanie V Bill Burke, Richard Monson-Haefel HELION
PHP i MySQL wprowadzenie Wydanie II Michele Davis, Jon Phillips HELION
Architektura systemów zarządzania przedsiębiorstwem Wzorce projektowe Martin Fowler HELION

sobota, 15 grudzień 2018   Mapa strony |  Nowości |  Dzisiejsze promocje |  Koszty wysyłki |  Kontakt z nami