Zaawansowane wyszukiwanie
  Strona Główna » Sklep » Biznes Ekonomia Firma » Rachunkowość » Moje Konto  |  Zawartość Koszyka  |  Do Kasy   
 Wybierz kategorię
Algorytmy Wzorce UML
Bazy danych
Bezpieczeństwo
Bioinformatyka
Biznes Ekonomia Firma
  Biznes
  Bizneswoman
  Ekonomia
  Finanse
  Giełda Inwestycje
  Gospodarka
  Kariera Samorealizacja
  Kompetencje osobiste
  Komunikacja i negocjacje
  Logistyka
  Marketing
  NLP Perswazja
  Organizacja Przedsiębiorstwo
  Rachunkowość
  Sprzedaż
  Szkolenia
  Zarządzanie
  Zasoby ludzkie HR
Chemia
DTP Design
E-biznes
Ekonometria
Elektronika Elektrotechnika
Energetyka
Fizyka
GIS
Grafika użytkowa
Hardware
Informatyczne systemy zarządzania
Informatyka w szkole
Internet
Języki programowania
Matematyka
Multimedia
Obsługa komputera
Office
Poradniki
Programowanie gier
Programy inżynierskie
Programy matematyczne
Serwery
Sieci Firewalle Protokoły
Słowniki
Systemy operacyjne
Technika
Telekomunikacja
Tworzenie stron WWW

Zobacz pełny katalog »
 Wydawnictwo:
 Wolters Kluwer
Czynnik ludzki we współczesnym przedsiębiorstwie: zasób czy kapitał?

Czynnik ludzki we współczesnym przedsiębiorstwie: zasób czy kapitał?

105.00zł
89.25zł
Rachunkowość przedsiębiorcy Podręcznik 41.90zł
Rachunkowość przedsiębiorcy Podręcznik

Autor: Irena Frymark

ISBN: 9788302112423

Ilość stron: 536

Data wydania: 2010

Podręcznik do przedmiotu "Rachunkowość przedsiębiorstw" dla zawodów: technik ekonomista i technik handlowiec.

Zawiera wiadomości dotyczące organizacji rachunkowości, ewidencji majątku obrotowego, trwałego, kapitałów, kosztów, kalkulacji inwentaryzacji oraz ustalania i podziału wyniku finansowego, a także sprawozdawczości i jej analizy w firmach prowadzących wszelką działalność gospodarczą (produkcyjną, handlową lub usługową). Przykłady z rozwiązaniami i ćwiczenia pozwalająna utrwalenie praktycznych umiejętności już w czasie realizacji tematu.

Samodzielnego sprawdzenia umiejętności nabytych w szkole uczeń dokona, rozwiązując zadania ujęte w członie "Spróbuj w domu". Każdy temat zamyka podsumowanie oraz zestaw pytań i zadań dla ucznia.

Na końcu poszczególnych rozdziałów umieszczono dłuższe przykłady i zadania podsumowujące rozdział, wymagające znajomości także wcześniej omawianych zagadnień.

Rozdziały:

1. Organizacja rachunkowości przedsiębiorcy               7
1.1. Pojęcie i funkcje rachunkowości                  9
1.2. Formy organizacyjne rachunkowości                . 12
1.3. Dokumentacja księgowa                     15
1.4. Formy i techniki rachunkowości                  . 18
1.5. Organizacja obiegu dowodów księgowych              . 22
1.6. Zakładowy plan kont — ZPK                   25

2. Środki pieniężne i inne inwestycje krótkoterminowe           . 29
2.1. Miejsce inwestycji krótkoterminowych w bilansie           . 30
2.2. Rozliczenia gotówkowe                     . 32
2.3. Ewidencja operacji kasowych                   40
2.4. Rozliczenia bezgotówkowe                    44
2.5. Dokumentacja i ewidencja obrotu bezgotówkowego          . 48
2.6. Inne środki pieniężne i inne aktywa pieniężne             52
2.7. Krótkoterminowe papiery wartościowe               . 61
2.8. Kredyty bankowe i ich ewidencja                 . 66
2.9. Pożyczki udzielone i otrzymane                  . 71

3. Rozrachunki i roszczenia                      77
3.1. Ogólne wiadomości o rozrachunkach                . 78
3.2. Rozrachunki z tytułu dostaw i usług                . 79
3.3. Rozrachunki publicznoprawne                   93
3.4. Rozrachunki z pracownikami                   . 111

4. Aktywa trwałe                          . 125
4.1. Charakterystyka, klasyfikacja i wycena środków trwałych        . 126
4.2. Ustalanie wartości zużycia środków trwałych             130
4.3. Zasady ewidencji i dokumentacji środków trwałych          . 139
4.4. Ewidencja zmian w stanie środków trwałych             . 141
4.5. Środki trwałe w budowie                     154
4.6. Wartości niematerialne i prawne                  157
4.7. Inwestycje długoterminowe                   . 159

5. Obrót materiałowy                        . 173
5.1. Pojęcie i klasyfikacja materiałów                  174
5.2. Zasady gospodarki materiałowej i jej dokumentacja          . 177
5.3. Wycena materiałów                       183
5.4. Zasady rozliczania zakupu materiałów                188
5.5. Ewidencja zakupu materiałów z uwzględnieniem odchyleń od cen ewidencyjnych                        . 191
5.6. Ewidencja rozrachunków z dostawcami z uwzględnieniem podatku od towarów i usług                       194
5.7. Ewidencja zużycia materiałów z uwzględnieniem odchyleń od cen ewidencyjnych                        196
5.8. Koszty zakupu materiałów i ich rozliczanie             . 200
5 9. Ewidencja materiałów w fazie ich składowania            . 207
5.10. Ewidencja sprzedaży materiałów                  209
5.11. Darowizna materiałów                     . 210
5.12. Aktualizacja wartości i wycena materiałów              212

6. Ewidencja i rozliczanie kosztów działalności              . 217
6.1. Pojęcie i klasyfikacja kosztów                   218
6.2. Zasady rachunku kosztów                    . 221
6.3. Ogólna charakterystyka kont układu rodzajowego kosztów        222
6.4. Ewidencja kosztów według rodzaju                . 224
6.5. Charakterystyka kosztów układu funkcjonalnego           . 226
6.6. Ewidencja kosztów tylko na kontach układu funkcjonalnego       228
6.7. Pełny wariant ewidencji kosztów                 . 230
6.8. Ewidencja i rozliczanie kosztów amortyzacji             232
6.9. Ewidencja i rozliczanie kosztów zużycia materiałów          . 234
6.10. Ewidencja i rozliczanie kosztów usług obcych            . 237
6.11. Ewidencja i rozliczanie kosztów wynagrodzeń            . 239
6.12. Ewidencja i rozliczanie ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń na rzecz pracowników                         241
6.13. Ewidencja i rozliczanie podatków i opłat              . 243
6.14. Ewidencja i rozliczanie pozostałych kosztów rodzajowych        245
6.15. Ewidencja i rozliczanie kosztów reprezentacji i reklamy         247
6.16. Rozliczenia międzyokresowe kosztów                251
6.17. Rozliczanie w czasie kosztów kapitalnego remontu środka trwałego    . 255
6.18. Ewidencja i rozliczanie kosztów zakupu               259
6.19. Koszty działalności pomocniczej                 . 262
6.20. Ewidencja i rozliczanie kosztów wydziałowych produkcji podstawowej   267
6.21. Ewidencja i rozliczanie kosztów zarządu              . 270
6.22. Ewidencja i rozliczanie kosztów działalności podstawowej        273
6.23. Ewidencja i rozliczanie kosztów sprzedaży              276

7. Kalkulacja                            281
7.1. Pojęcie, rodzaje i metody kalkulacji                . 282
7.2. Kalkulacja podziałowa prosta                   285
7.3. Kalkulacja podziałowa ze współczynnikami             . 288
7.4. Kalkulacja doliczeniowa                     292
7.5. Ewidencja wyników kalkulacji                  . 297

8. Produkty pracy i ich sprzedaż                    303
8.1. Zasady gospodarki wyrobami gotowymi               304
8.2. Ewidencja wyrobów gotowych po planowanym technicznym koszcie wytworzenia                         . 306
8.3. Uproszczona ewidencja wyrobów gotowych             . 309
8.4. Ewidencja sprzedaży wyrobów gotowych              312
8.5. Koszty sprzedaży i ich rozliczanie                 318
8.6. Podatek akcyzowy                       320
8.7. Dokumentacja i ewidencja reklamacji                322
8.8. Ewidencja obrotu opakowaniami                 . 326
8.9. Zaliczki otrzymywane od odbiorców na poczet przyszłych dostaw     330
8.10. Aktualizacja wartości i wycena zapasów wyrobów gotowych       331

9. Obrót towarowy                         . 337
9.1. Charakterystyka obrotu towarowego i firmy handlowej         338
9.2. Ceny i marże                         340
9.3. Ogólne zasady ewidencji obrotu towarowego             345
9.4. Ewidencja i rozliczanie zakupu towarów              . 347
9.5. Ewidencja towarów w jednostce detalicznej             . 350
9.6. Dokumentacja i ewidencja sprzedaży towarów w jednostce hurtowej    355
9.7. Ewidencja sprzedaży towarów w detalu               358
9.8. Import i eksport towarów                    . 365
9.9. Opakowania w obrocie towarowym                . 370
9.10. Reklamacje w obrocie towarowym i ich ewidencja           374
9.11. Aktualizacja wartości zapasów towarów               383
9.12. Rejestr zakupu i sprzedaży towarów                . 386

10. Inwentaryzacja                          390
10.1. Pojęcie, metody i rodzaje inwentaryzacji               391
10.2. Organizacja, przebieg i dokumentacja inwentaryzacji          394
10.3. Różnice inwentaryzacyjne i ich ewidencja              398
10.4. Ewidencja rozliczania nadwyżek                 . 403
10.5. Ewidencja i rozliczanie niedoborów niezawinionych          . 405
10.6. Ewidencja niedoborów zawinionych                . 407

11. Pozostałe koszty i przychody operacyjne                414
11.1. Charakterystyka pozostałych kosztów i przychodów operacyjnych     414
11.2. Pozostałe przychody i koszty operacyjne związane ze zbyciem niefinansowych aktywów trwałych                       417
11.3. Odpisanie należności i zobowiązań przedawnionych lub uznanych za nieściągalne 419

12. Przychody i koszty finansowe                    . 423
12.1. Ogólne wiadomości o kosztach i przychodach finansowych       424
12.2. Odsetki i ich ewidencja                     . 426

13. Straty i zyski nadzwyczajne                     433
13.1. Charakterystyka i ogólne zasady ewidencji strat i zysków nadzwyczajnych 433
13.2. Uszczegółowienie ewidencji wybranych tytułów strat i zysków nadzwyczajnych 437

14. Ustalanie i rozliczanie wyniku finansowego               442
14.1. Procedura ustalania wyniku finansowego              . 443
14.2. Ustalanie wyniku finansowego metodą statystyczną          . 445
14.3. Ustalanie wyniku finansowego metodą księgową           . 449
14.4. Podział wyniku finansowego                   . 453

15. Ewidencja kapitałów i funduszy                   . 467
15.1. Ogólna charakterystyka kapitałów                 . 467
15.2. Fundusze własne w przedsiębiorstwach państwowych          470
15.3. Fundusze własne w spółdzielni                  . 474
15.4. Kapitały własne spółek kapitałowych                476
15.5. Kapitały własne spółek osobowych                . 482
15.6. Fundusze specjalnego przeznaczenia                484
15.7. Pojęcie i ewidencja rezerw                    487

16. Podstawowe sprawozdania finansowe i ich analiza            492
16.1. Istota, rodzaje i zadania sprawozdawczości finansowej         . 493
16.2. Bilans                            496
16.3. Rachunek zysków i strat                     506
16.4. Pozostałe sprawozdania finansowe                 513
16.5. Analiza finansowa                       515

17. Ewidencja księgowa działalności jednostki               521
17.1. Ewidencja działalności w firmie produkcyjnej            . 521
17.2. Ewidencja działalności firmy handlowej               526
Załącznik 1                             530
Bibliografia                             534
Wykaz aktów prawnych                        535

Rachunkowość przedsiębiorcy Podręcznik
--- Pozycja niedostępna.---
Klienci, którzy kupili „Rachunkowość przedsiębiorcy Podręcznik”, kupili także:
<b>Quantum GIS. Tworzenie i analiza map</b>, <font color="navy">Bartłomiej Iwańczak</font>, <font color="green"> Wydawnictwo HELION</font>
Quantum GIS. Tworzenie i analiza map, Bartłomiej Iwańczak, Wydawnictwo HELION
<b>Optoelektronika Wydanie 3</b>, <font color="navy">Bernard Ziętek</font>, <font color="green"> Wydawnictwo Wydawnictwo Naukowe UMK</font>
Optoelektronika Wydanie 3, Bernard Ziętek, Wydawnictwo Wydawnictwo Naukowe UMK
<b>Mosty wstęgowe</b>, <font color="navy">Jan Biliszczuk</font>, <font color="green"> Wydawnictwo DWE</font>
Mosty wstęgowe, Jan Biliszczuk, Wydawnictwo DWE
<b>Trening mózgu Popraw pamięć, koncentrację i samopoczucie korzystając z najnowszych odkryć nauki</b>, <font color="navy">Larry McCleary</font>, <font color="green"> Wydawnictwo MT Biznes</font>
Trening mózgu Popraw pamięć, koncentrację i samopoczucie korzystając z najnowszych odkryć nauki, Larry McCleary, Wydawnictwo MT Biznes
<b>Pracownia sieci komputerowych Kwalifikacja E.13 Technik informatyk Technik teleinformatyk</b>, <font color="navy">Tomasz Klekot, Krzysztof Pytel</font>, <font color="green"> Wydawnictwo WSiP</font>
Pracownia sieci komputerowych Kwalifikacja E.13 Technik informatyk Technik teleinformatyk, Tomasz Klekot, Krzysztof Pytel, Wydawnictwo WSiP
<b>Układy elektroniczne w praktyce</b>, <font color="navy">Witold Wrotek</font>, <font color="green"> Wydawnictwo HELION</font>
Układy elektroniczne w praktyce, Witold Wrotek, Wydawnictwo HELION
<b>Digital Business i E-Commerce Management Strategia, Realizacja, Praktyka</b>, <font color="navy">Dave Chaffey</font>, <font color="green"> Wydawnictwo Naukowe PWN</font>
Digital Business i E-Commerce Management Strategia, Realizacja, Praktyka, Dave Chaffey, Wydawnictwo Naukowe PWN
<b>Ruby Wzorce projektowe</b>, <font color="navy">Russ Olsen</font>, <font color="green"> Wydawnictwo HELION</font>
Ruby Wzorce projektowe, Russ Olsen, Wydawnictwo HELION
<b>Internet podręczny przewodnik</b>, <font color="navy">Peter Buckley, Duncan Clark</font>, <font color="green"> Wydawnictwo RM</font>
Internet podręczny przewodnik, Peter Buckley, Duncan Clark, Wydawnictwo RM
 Koszyk
0 przedmiotów
Producent
Tu można zobaczyć wszystkie książki z wydawnictwa:

Wydawnictwo WSiP
 Kategoria:
 Windows 2012 serwer
Egzamin 70-414: Implementowanie zaawansowanej infrastruktury serwerowej Windows Server 2012 R2

Egzamin 70-414: Implementowanie zaawansowanej infrastruktury serwerowej Windows Server 2012 R2

98.70zł
69.09zł
Informacje
Regulamin sklepu.
Koszty wysyłki.
Polityka prywatności.
Jak kupować?
Napisz do Nas.
 Wydawnictwa
 Poradniki
RTLinux System czasu rzeczywistego Kazimierz Lal, Tomasz Rak, Krzysztof Orkisz HELION
Bezpieczeństwo w sieciach Windows Marcin Szeliga HELION
UML inżynieria oprogramowania wydanie II Perdita Stevens HELION
Python i Django Programowanie aplikacji webowych Jeff Forcier, Paul Bissex, Wesley Chun HELION
Mathcad ćwiczenia wydanie II Jacek Pietraszek HELION
Fizyka dla programistów gier David M. Bourg HELION
Encyklopedia popularna PWN + CD Edycja 2015 Praca zbiorowa Naukowe PWN
Przewodnik audytora systemów informatycznych Marian Molski, Małgorzata Łacheta HELION
Zaawansowane modele finansowe z wykorzystaniem Excela i VBA Mary Jackson, Mike Staunton HELION

sobota, 19 styczeń 2019   Mapa strony |  Nowości |  Dzisiejsze promocje |  Koszty wysyłki |  Kontakt z nami