Zaawansowane wyszukiwanie
  Strona Główna » Sklep » Biznes Ekonomia Firma » Rachunkowość » Moje Konto  |  Zawartość Koszyka  |  Do Kasy   
 Wybierz kategorię
Algorytmy Wzorce UML
Bazy danych
Bezpieczeństwo
Bioinformatyka
Biznes Ekonomia Firma
  Biznes
  Bizneswoman
  Ekonomia
  Finanse
  Giełda Inwestycje
  Gospodarka
  Kariera Samorealizacja
  Kompetencje osobiste
  Komunikacja i negocjacje
  Logistyka
  Marketing
  NLP Perswazja
  Organizacja Przedsiębiorstwo
  Rachunkowość
  Sprzedaż
  Szkolenia
  Zarządzanie
  Zasoby ludzkie HR
Chemia
DTP Design
E-biznes
Ekonometria
Elektronika Elektrotechnika
Energetyka
Fizyka
GIS
Grafika użytkowa
Hardware
Informatyczne systemy zarządzania
Informatyka w szkole
Internet
Języki programowania
Matematyka
Multimedia
Obsługa komputera
Office
Poradniki
Programowanie gier
Programy inżynierskie
Programy matematyczne
Serwery
Sieci Firewalle Protokoły
Słowniki
Systemy operacyjne
Technika
Telekomunikacja
Tworzenie stron WWW

Zobacz pełny katalog »
 Wydawnictwo:
 Prószyński i S-ka
Zmarszczki czasoprzestrzeni Einstein, fale grawitacyjne i przyszłość astronomii

Zmarszczki czasoprzestrzeni Einstein, fale grawitacyjne i przyszłość astronomii

49.90zł
37.43zł
Rachunkowość budżetu, jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych Wydanie 2 157.50zł 133.88zł
Rachunkowość budżetu, jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych Wydanie 2

Tytuł: Rachunkowość budżetu, jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych Wydanie 2
Autor: Anna Zysnarska
ISBN: 978-83-7804-068-2
Ilość stron: 386
Data wydania: 07/2012 (wydanie 2)
Format: 16.5x23.5cm
Wydawnictwo: ODDK
Cena: 157.50zł 133.88zł


Obszerne i szczegółowe opracowanie dotyczące rachunkowości organów finansowych budżetu państwa i budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych.

Publikacja zawiera omówienie zasad gospodarki finansowej sektora finansów publicznych (metody finansowania działalności, zasady gromadzenia i wydatkowania środków pieniężnych, sprawozdawczość). W drugiej części Autorka zawarła szczegółową charakterystykę i zasady ewidencji składników majątkowych, operacji wynikowych, wyniku finansowego, funduszy i rezerw (majątek trwały; inwestycje; majątek obrotowy; koszty działalności podstawowej; ewidencja funduszy, rezerw, przychodów przyszłych okresów i wyniku finansowego; przychody oraz związane z nimi koszty, zyski i straty nadzwyczajne).

Liczne przykłady, schematy ewidencji, przejrzysty układ tekstu są bardzo pomocne zarówno dla praktyków, jak i dla osób rozpoczynających pracę w działach finansowych jednostek budżetowych, a także dla studiujących tą tematykę.

Stan prawny – 1 czerwca 2012 r.

Rozdziały:

Część pierwsza. Ogólna charakterystyka sektora finansów publicznych, rachunkowość wykonywania budżetu, jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych oraz rachunki bankowe jednostek

I. Zasady gospodarki finansowej wynikające z ustawy o finansach publicznych
1. Charakterystyka sektora finansów publicznych i sektora budżetowego państwa
1.1. Jednostki budżetowe i zasady ich finansowania            20
1.2. Samorządowe zakłady budżetowe            27
2. Zadania sektora publicznego               31
2.1. Zadania gmin                  31
2.2. Zadania powiatów                    32
2.3. Zadania samorządów województw            33
3. Definicja budżetu państwa i budżetu jednostki samorządu terytorialnego  34
3.1. Dochody i wydatki budżetu państwa              36
3.2. Przychody i rozchody budżetu państwa              40
4. Budżet środków europejskich              41
5. Budżet jednostki samorządu terytorialnego           45
6. Dysponenci środków budżetowych             53
6.1. Układy wykonawcze budżetu                 53
6.2. Klasyfikacja budżetowa               54
6.2.1. Klasyfikacja według części budżetu państwa          56
6.2.2. Klasyfikacja według działów               59
6.2.3. Klasyfikacja według rozdziałów           61
6.2.4. Klasyfikacja według paragrafów           61
6.3. Klasyfikacja według wydatków strukturalnych            63
7. Rachunkowość sektora budżetowego                70

II. Gromadzenie i wydatkowanie środków pieniężnych w organie finansowym
1. Ogólna charakterystyka miejsc i kierunków przepływów w budżecie państwa
2. Ogólne zasady wykonywania budżetu państwa         76
3. Rachunki bankowe budżetu państwa                81
4. Wykonywanie budżetu jednostki samorządu terytorialnego      85
4.1. Ogólne zasady wykonywania budżetu JST             85
5. Szczególne zasady rachunkowości wykonywania budżetu państwa – okres przejściowy oraz księga główna budżetu państwa
6. Szczególne zasady rachunkowości i księga główna budżetu JST        101
7. Zobowiązania finansowe jednostek samorządu terytorialnego     116
7.1. Zasady zaciągania zobowiązań przez JST             116

III. Dochody, wydatki i środki pieniężne jednostek budżetowych oraz środki pieniężne samorządowych zakładów budżetowych
1. Ogólna charakterystyka szczególnych zasad rachunkowości jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych
2. Rachunki bieżące jednostek budżetowych           128
2.1. Ewidencja dochodów budżetowych w jednostkach budżetowych  130
2.2. Ewidencja wydatków budżetowych w jednostkach budżetowych  133
3. Rachunki bieżące samorządowych zakładów budżetowych      138
4. Pomocnicze rachunki bankowe              140
4.1. Pomocnicze rachunki bankowe według „rozporządzenia” – zasady ogólne
4.2. Pomocnicze rachunki bankowe dla obsługi budżetu państwa w zakresie krajowych środków finansowych
5. Rachunki „dochodów własnych” jednostek budżetowych          149
5.1. Rachunki „dochodów własnych” państwowych jednostek budżetowych
5.2. Rachunki „dochodów własnych” samorządowych jednostek budżetowych
6. Rachunki środków funduszy specjalnego przeznaczenia      154
7. Rachunek państwowych funduszy celowych          155
8. Rachunki środków europejskich                 157
8.1. Rachunek środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi
8.2. Rachunek środków europejskich            161
9. Krótkoterminowe aktywa finansowe                164
10. Rozliczenia gotówkowe                168
11. Zaangażowanie                      171
11.1. Ewidencja zaangażowania środków na wydatki budżetowe        173
11.2. Ewidencja zaangażowania planu finansowego samorządowego zakładu budżetowego
11.3. Ewidencja zaangażowania wydatków środków europejskich    180

IV. Sprawozdawczość
1. Sprawozdawczość budżetowa                  181
2. Sprawozdawczość budżetowa w układzie zadaniowym       188
3. Sprawozdanie finansowe i ogólne zasady jego sporządzania         191
3.1. Bilans z wykonania budżetu JST            193
3.2. Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego
3.3. Skonsolidowany bilans jednostki samorządu terytorialnego        198
3.4. Rachunek zysków i strat jednostki               200
3.5. Zestawienie zmian w funduszu                202

Część druga. Charakterystyka i ewidencja pozostałych składników majątkowych, operacji wynikowych, wyniku finansowego, funduszy i rezerw

I. Majątek trwały w jednostkach budżetowych i samorządowych zakładach budżetowych
1. Podstawowy podział majątku trwałego i zasady jego wyceny         207
2. Środki trwałe jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych
2.1. Urządzenia ewidencyjne środków trwałych         211
2.2. Zasady dokonywania odpisów amortyzacyjnych dla środków trwałych
2.3. Ewidencja zmian w stanie i wartości środków trwałych         214
3. Pozostałe składniki rzeczowego majątku trwałego            217
3.1. Zbiory biblioteczne                217
3.2. Mienie zlikwidowanych jednostek               219
3.3. Dobra kultury                     220
4. Wartości niematerialne i prawne                 221
5. Długoterminowe aktywa finansowe                225
6. Należności długoterminowe               230

II. Środki trwałe w budowie (inwestycje)
1. Definicja inwestycji w sektorze publicznym             233
2. Inwestycje jednostek budżetowych            234
3. Inwestycje samorządowych zakładów budżetowych        238
4. Koszty inwestycji finansowanej ze środków budżetu państwa     240
5. Przekazywanie środków budżetu państwa na finansowanie inwestycji  241
5.1. Ewidencja w jednostkach budżetowych dotacji na inwestycje oraz środków z budżetu na inwestycje
6. Rozliczanie inwestycji                243

III. Majątek obrotowy w jednostkach budżetowych i samorządowych zakładach budżetowych
1. Rozrachunki i rozliczenia                   249
1.1. Pojęcia rozrachunków, roszczeń i rozliczeń         249
1.2. Wycena i ewidencja rozrachunków oraz rozliczeń       250
1.2.1. Ewidencja rozrachunków z odbiorcami i dostawcami        252
1.2.2. Ewidencja należności z tytułu dochodów budżetowych    254
1.2.3. Rozliczenie dochodów budżetowych         257
1.2.4. Rozliczenie wydatków budżetowych         258
1.2.5. Rozliczenie dotacji budżetowych oraz płatności z budżetu środków europejskich
1.2.6. Rozrachunki z budżetami                261
1.2.7. Rozliczenie wydatków z budżetu środków europejskich       265
1.2.8. Rozliczenie wydatków ze środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi
1.2.9. Pozostałe rozrachunki publicznoprawne        268
1.2.10. Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń         269
1.2.11. Pozostałe rozrachunki z pracownikami        272
1.2.12. Pozostałe rozrachunki             274
1.3. Odpisy aktualizujące należności               276
1.4. Zasady wyceny należności i zobowiązań w walutach obcych    280
2. Materiały i towary                     282
2.1. Definicja materiałów oraz ceny ewidencyjne stosowane w obrocie materiałowym
2.2. Wycena rozchodów materiałowych               284
2.3. Wycena bilansowa zapasu materiałów              288
2.4. Zakup materiałów i jego rozliczenie oraz ewidencja ich rozchodu      289
2.5. Obrót towarowy                 292
3. Produkty działalności                 294
3.1. Definicja produktów pracy             294
3.2. Ceny ewidencyjne w obrocie wyrobami gotowymi       294
3.3. Ewidencja obrotu wyrobami gotowymi          295

IV. Klasyfikacja, ewidencja i rozliczanie kosztów działalności podstawowej
1. Definicja kosztów i ich klasyfikacja            299
2. Układy i warianty ewidencji kosztów            304
2.1. Ewidencja kosztów według rodzaju – wariant I ewidencji kosztów      305
2.2. Zasady grupowania i rozliczania kosztów według wariantu III        313
2.3. Koszty w układzie kalkulacyjnym               319
2.4. Zmiana stanu produktów                 320
3. Rozliczenia międzyokresowe kosztów            323
4. Sposoby rozliczania kosztów zakupu                328

V. Przychody oraz związane z nimi koszty, zyski i straty nadzwyczajne
1. Przychody, przychody budżetu a dochody budżetowe           333
2. Przychody z działalności podstawowej           335
2.1. Sprzedaż wyrobów gotowych i usług           335
2.2. Przychody z tytułu dochodów budżetowych            336
2.3. Sprzedaż towarów                338
2.4. Przychody z tytułu dotacji budżetowych i środków własnych na inwestycje
3. Przychody z tytułu operacji finansowych           343
4. Koszty operacji finansowych                  345
5. Przychody i koszty pozostałej działalności operacyjnej       347
6. Zyski i straty nadzwyczajne               350
7. Obroty wewnętrzne i związane z nimi koszty          352

VI. Ewidencja funduszy, rezerw, przychodów przyszłych okresów i wyniku finansowego
1. Fundusz jednostki                     355
2. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych          358
3. Fundusze celowe                  361
4. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek              362
5. Rezerwy na zobowiązania                   363
6. Przychody przyszłych okresów              365
7. Ustalanie wyniku finansowego w jednostkach budżetowych         367
8. Ustalanie i rozliczanie wyniku finansowego w samorządowych zakładach budżetowych

Rachunkowość budżetu, jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych Wydanie 2
Tytuł książki: "Rachunkowość budżetu, jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych Wydanie 2"
Autor: Anna Zysnarska
Wydawnictwo: ODDK
Cena: 157.50zł 133.88zł
Klienci, którzy kupili „Rachunkowość budżetu, jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych Wydanie 2”, kupili także:
<b>Minecraft dla bystrzaków</b>, <font color="navy">Jesse Stay, Thomas Stay, Jacob Cordeiro</font>, <font color="green"> Wydawnictwo Septem</font>
Minecraft dla bystrzaków, Jesse Stay, Thomas Stay, Jacob Cordeiro, Wydawnictwo Septem
<b>Dokładność realizacji a potrzeba modernizacji budynków wielkopłytowych</b>, <font color="navy">Anna Ostańska, Teresa Taczanowska</font>, <font color="green"> Wydawnictwo DW Medium</font>
Dokładność realizacji a potrzeba modernizacji budynków wielkopłytowych, Anna Ostańska, Teresa Taczanowska, Wydawnictwo DW Medium
<b>Skuteczny coaching Jak zostać najlepszym trenerem osobistym i zmieniać życie innych na lepsze</b>, <font color="navy">Katarzyna Kowalska</font>, <font color="green"> Wydawnictwo Onepress</font>
Skuteczny coaching Jak zostać najlepszym trenerem osobistym i zmieniać życie innych na lepsze, Katarzyna Kowalska, Wydawnictwo Onepress
<b>Rachunkowość małych firm według wymogów funduszy unijnych + CD</b>, <font color="navy">Marcin Osikowicz</font>, <font color="green"> Wydawnictwo Wolters Kluwer</font>
Rachunkowość małych firm według wymogów funduszy unijnych + CD, Marcin Osikowicz, Wydawnictwo Wolters Kluwer
<b>5+ (plus) Życie obfite w Szczęście, Humor, Pomoc, Nadzieję oraz Zdrowie</b>, <font color="navy">Edward de Bono</font>, <font color="green"> Wydawnictwo Onepress</font>
5+ (plus) Życie obfite w Szczęście, Humor, Pomoc, Nadzieję oraz Zdrowie, Edward de Bono, Wydawnictwo Onepress
<b>Zadania z mechaniki ogólnej Część 1+2+3 KOMPLET</b>, <font color="navy">Jan Misiak</font>, <font color="green"> Wydawnictwo Naukowe PWN</font>
Zadania z mechaniki ogólnej Część 1+2+3 KOMPLET, Jan Misiak, Wydawnictwo Naukowe PWN
<b>Microsoft XNA Game Studio 4.0 Projektuj i buduj własne gry dla konsoli Xbox 360, urządzeń z systemem Windows Phone 7 i w</b>, <font color="navy">Rob Miles</font>, <font color="green"> Wydawnictwo HELION</font>
Microsoft XNA Game Studio 4.0 Projektuj i buduj własne gry dla konsoli Xbox 360, urządzeń z systemem Windows Phone 7 i w, Rob Miles, Wydawnictwo HELION
<b>Jak pokroić tort i inne zagadki matematyczne</b>, <font color="navy">Ian Stewart</font>, <font color="green"> Wydawnictwo Prószyński</font>
Jak pokroić tort i inne zagadki matematyczne, Ian Stewart, Wydawnictwo Prószyński
<b>Ścieżka buddyzmu tybetańskiego Koniec cierpienia i odkrycie drogi do szczęścia</b>, <font color="navy">His Holiness the Dalai Lama</font>, <font color="green"> Wydawnictwo Onepress</font>
Ścieżka buddyzmu tybetańskiego Koniec cierpienia i odkrycie drogi do szczęścia, His Holiness the Dalai Lama, Wydawnictwo Onepress
 Koszyk
0 przedmiotów
Producent
Tu można zobaczyć wszystkie książki z wydawnictwa:

Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr
 Kategoria:
 Windows 2012 serwer
Vademecum Administratora Windows Server 2012 R2 Przechowywanie danych, bezpieczeństwo i sieci

Vademecum Administratora Windows Server 2012 R2 Przechowywanie danych, bezpieczeństwo i sieci

69.30zł
55.44zł
Informacje
Regulamin sklepu.
Koszty wysyłki.
Polityka prywatności.
Jak kupować?
Napisz do Nas.
 Wydawnictwa
 Poradniki
Systemy Informacji Geograficznej Zarządzanie danymi przestrzennymi w GIS, SIP, SIT, LIS Leszek Litwin, Grzegorz Myrda HELION
Cisza w sieci Praktyczny przewodnik po pasywnym rozpoznaniu i atakach pośrednich Michał Zalewski HELION
ArchiCAD 10 Karl Heinz Sperber HELION
Prolog Programowanie W.F. Clocksin, C.S. Mellish HELION
Kwalifikacja EE.08. Montaż i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i sieci. Część 1. Urządzenia te Tomasz Kowalski, Tomasz Orkisz HELION
Perełki programowania gier Vademecum profesjonalisty Tom 2 Dante Treglia HELION
Serwer SQL 2008 Usługi biznesowe Analiza i eksploracja danych Danuta Mendrala, Marcin Szeliga HELION
XML na poważnie Przemysław Kozienko, Krzysztof Gwiazda HELION
Solid Edge 17 Podstawy Grzegorz Kazimierczak HELION

czwartek, 21 czerwiec 2018   Mapa strony |  Nowości |  Dzisiejsze promocje |  Koszty wysyłki |  Kontakt z nami