Zaawansowane wyszukiwanie
  Strona Główna » Sklep » Biznes Ekonomia Firma » Rachunkowość » Moje Konto  |  Zawartość Koszyka  |  Do Kasy   
 Wybierz kategorię
Algorytmy Wzorce UML
Bazy danych
Bezpieczeństwo
Bioinformatyka
Biznes Ekonomia Firma
  Biznes
  Bizneswoman
  Ekonomia
  Finanse
  Giełda Inwestycje
  Gospodarka
  Kariera Samorealizacja
  Kompetencje osobiste
  Komunikacja i negocjacje
  Logistyka
  Marketing
  NLP Perswazja
  Organizacja Przedsiębiorstwo
  Rachunkowość
  Sprzedaż
  Szkolenia
  Zarządzanie
  Zasoby ludzkie HR
Chemia
DTP Design
E-biznes
Ekonometria
Elektronika Elektrotechnika
Energetyka
Fizyka
GIS
Grafika użytkowa
Hardware
Informatyczne systemy zarządzania
Informatyka w szkole
Internet
Języki programowania
Matematyka
Multimedia
Obsługa komputera
Office
Poradniki
Programowanie gier
Programy inżynierskie
Programy matematyczne
Serwery
Sieci Firewalle Protokoły
Słowniki
Systemy operacyjne
Technika
Telekomunikacja
Tworzenie stron WWW

Zobacz pełny katalog »
 Wydawnictwo:
 WKiŁ
Volkswagen Golf VI, Golf Plus, Golf VI Variant

Volkswagen Golf VI, Golf Plus, Golf VI Variant

73.50zł
55.13zł
Rachunkowość budżetu, jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych Wydanie 2 157.50zł 133.88zł
Rachunkowość budżetu, jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych Wydanie 2

Tytuł: Rachunkowość budżetu, jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych Wydanie 2
Autor: Anna Zysnarska
ISBN: 978-83-7804-068-2
Ilość stron: 386
Data wydania: 07/2012 (wydanie 2)
Format: 16.5x23.5cm
Wydawnictwo: ODDK
Cena: 157.50zł 133.88zł


Obszerne i szczegółowe opracowanie dotyczące rachunkowości organów finansowych budżetu państwa i budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych.

Publikacja zawiera omówienie zasad gospodarki finansowej sektora finansów publicznych (metody finansowania działalności, zasady gromadzenia i wydatkowania środków pieniężnych, sprawozdawczość). W drugiej części Autorka zawarła szczegółową charakterystykę i zasady ewidencji składników majątkowych, operacji wynikowych, wyniku finansowego, funduszy i rezerw (majątek trwały; inwestycje; majątek obrotowy; koszty działalności podstawowej; ewidencja funduszy, rezerw, przychodów przyszłych okresów i wyniku finansowego; przychody oraz związane z nimi koszty, zyski i straty nadzwyczajne).

Liczne przykłady, schematy ewidencji, przejrzysty układ tekstu są bardzo pomocne zarówno dla praktyków, jak i dla osób rozpoczynających pracę w działach finansowych jednostek budżetowych, a także dla studiujących tą tematykę.

Stan prawny – 1 czerwca 2012 r.

Rozdziały:

Część pierwsza. Ogólna charakterystyka sektora finansów publicznych, rachunkowość wykonywania budżetu, jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych oraz rachunki bankowe jednostek

I. Zasady gospodarki finansowej wynikające z ustawy o finansach publicznych
1. Charakterystyka sektora finansów publicznych i sektora budżetowego państwa
1.1. Jednostki budżetowe i zasady ich finansowania            20
1.2. Samorządowe zakłady budżetowe            27
2. Zadania sektora publicznego               31
2.1. Zadania gmin                  31
2.2. Zadania powiatów                    32
2.3. Zadania samorządów województw            33
3. Definicja budżetu państwa i budżetu jednostki samorządu terytorialnego  34
3.1. Dochody i wydatki budżetu państwa              36
3.2. Przychody i rozchody budżetu państwa              40
4. Budżet środków europejskich              41
5. Budżet jednostki samorządu terytorialnego           45
6. Dysponenci środków budżetowych             53
6.1. Układy wykonawcze budżetu                 53
6.2. Klasyfikacja budżetowa               54
6.2.1. Klasyfikacja według części budżetu państwa          56
6.2.2. Klasyfikacja według działów               59
6.2.3. Klasyfikacja według rozdziałów           61
6.2.4. Klasyfikacja według paragrafów           61
6.3. Klasyfikacja według wydatków strukturalnych            63
7. Rachunkowość sektora budżetowego                70

II. Gromadzenie i wydatkowanie środków pieniężnych w organie finansowym
1. Ogólna charakterystyka miejsc i kierunków przepływów w budżecie państwa
2. Ogólne zasady wykonywania budżetu państwa         76
3. Rachunki bankowe budżetu państwa                81
4. Wykonywanie budżetu jednostki samorządu terytorialnego      85
4.1. Ogólne zasady wykonywania budżetu JST             85
5. Szczególne zasady rachunkowości wykonywania budżetu państwa – okres przejściowy oraz księga główna budżetu państwa
6. Szczególne zasady rachunkowości i księga główna budżetu JST        101
7. Zobowiązania finansowe jednostek samorządu terytorialnego     116
7.1. Zasady zaciągania zobowiązań przez JST             116

III. Dochody, wydatki i środki pieniężne jednostek budżetowych oraz środki pieniężne samorządowych zakładów budżetowych
1. Ogólna charakterystyka szczególnych zasad rachunkowości jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych
2. Rachunki bieżące jednostek budżetowych           128
2.1. Ewidencja dochodów budżetowych w jednostkach budżetowych  130
2.2. Ewidencja wydatków budżetowych w jednostkach budżetowych  133
3. Rachunki bieżące samorządowych zakładów budżetowych      138
4. Pomocnicze rachunki bankowe              140
4.1. Pomocnicze rachunki bankowe według „rozporządzenia” – zasady ogólne
4.2. Pomocnicze rachunki bankowe dla obsługi budżetu państwa w zakresie krajowych środków finansowych
5. Rachunki „dochodów własnych” jednostek budżetowych          149
5.1. Rachunki „dochodów własnych” państwowych jednostek budżetowych
5.2. Rachunki „dochodów własnych” samorządowych jednostek budżetowych
6. Rachunki środków funduszy specjalnego przeznaczenia      154
7. Rachunek państwowych funduszy celowych          155
8. Rachunki środków europejskich                 157
8.1. Rachunek środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi
8.2. Rachunek środków europejskich            161
9. Krótkoterminowe aktywa finansowe                164
10. Rozliczenia gotówkowe                168
11. Zaangażowanie                      171
11.1. Ewidencja zaangażowania środków na wydatki budżetowe        173
11.2. Ewidencja zaangażowania planu finansowego samorządowego zakładu budżetowego
11.3. Ewidencja zaangażowania wydatków środków europejskich    180

IV. Sprawozdawczość
1. Sprawozdawczość budżetowa                  181
2. Sprawozdawczość budżetowa w układzie zadaniowym       188
3. Sprawozdanie finansowe i ogólne zasady jego sporządzania         191
3.1. Bilans z wykonania budżetu JST            193
3.2. Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego
3.3. Skonsolidowany bilans jednostki samorządu terytorialnego        198
3.4. Rachunek zysków i strat jednostki               200
3.5. Zestawienie zmian w funduszu                202

Część druga. Charakterystyka i ewidencja pozostałych składników majątkowych, operacji wynikowych, wyniku finansowego, funduszy i rezerw

I. Majątek trwały w jednostkach budżetowych i samorządowych zakładach budżetowych
1. Podstawowy podział majątku trwałego i zasady jego wyceny         207
2. Środki trwałe jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych
2.1. Urządzenia ewidencyjne środków trwałych         211
2.2. Zasady dokonywania odpisów amortyzacyjnych dla środków trwałych
2.3. Ewidencja zmian w stanie i wartości środków trwałych         214
3. Pozostałe składniki rzeczowego majątku trwałego            217
3.1. Zbiory biblioteczne                217
3.2. Mienie zlikwidowanych jednostek               219
3.3. Dobra kultury                     220
4. Wartości niematerialne i prawne                 221
5. Długoterminowe aktywa finansowe                225
6. Należności długoterminowe               230

II. Środki trwałe w budowie (inwestycje)
1. Definicja inwestycji w sektorze publicznym             233
2. Inwestycje jednostek budżetowych            234
3. Inwestycje samorządowych zakładów budżetowych        238
4. Koszty inwestycji finansowanej ze środków budżetu państwa     240
5. Przekazywanie środków budżetu państwa na finansowanie inwestycji  241
5.1. Ewidencja w jednostkach budżetowych dotacji na inwestycje oraz środków z budżetu na inwestycje
6. Rozliczanie inwestycji                243

III. Majątek obrotowy w jednostkach budżetowych i samorządowych zakładach budżetowych
1. Rozrachunki i rozliczenia                   249
1.1. Pojęcia rozrachunków, roszczeń i rozliczeń         249
1.2. Wycena i ewidencja rozrachunków oraz rozliczeń       250
1.2.1. Ewidencja rozrachunków z odbiorcami i dostawcami        252
1.2.2. Ewidencja należności z tytułu dochodów budżetowych    254
1.2.3. Rozliczenie dochodów budżetowych         257
1.2.4. Rozliczenie wydatków budżetowych         258
1.2.5. Rozliczenie dotacji budżetowych oraz płatności z budżetu środków europejskich
1.2.6. Rozrachunki z budżetami                261
1.2.7. Rozliczenie wydatków z budżetu środków europejskich       265
1.2.8. Rozliczenie wydatków ze środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi
1.2.9. Pozostałe rozrachunki publicznoprawne        268
1.2.10. Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń         269
1.2.11. Pozostałe rozrachunki z pracownikami        272
1.2.12. Pozostałe rozrachunki             274
1.3. Odpisy aktualizujące należności               276
1.4. Zasady wyceny należności i zobowiązań w walutach obcych    280
2. Materiały i towary                     282
2.1. Definicja materiałów oraz ceny ewidencyjne stosowane w obrocie materiałowym
2.2. Wycena rozchodów materiałowych               284
2.3. Wycena bilansowa zapasu materiałów              288
2.4. Zakup materiałów i jego rozliczenie oraz ewidencja ich rozchodu      289
2.5. Obrót towarowy                 292
3. Produkty działalności                 294
3.1. Definicja produktów pracy             294
3.2. Ceny ewidencyjne w obrocie wyrobami gotowymi       294
3.3. Ewidencja obrotu wyrobami gotowymi          295

IV. Klasyfikacja, ewidencja i rozliczanie kosztów działalności podstawowej
1. Definicja kosztów i ich klasyfikacja            299
2. Układy i warianty ewidencji kosztów            304
2.1. Ewidencja kosztów według rodzaju – wariant I ewidencji kosztów      305
2.2. Zasady grupowania i rozliczania kosztów według wariantu III        313
2.3. Koszty w układzie kalkulacyjnym               319
2.4. Zmiana stanu produktów                 320
3. Rozliczenia międzyokresowe kosztów            323
4. Sposoby rozliczania kosztów zakupu                328

V. Przychody oraz związane z nimi koszty, zyski i straty nadzwyczajne
1. Przychody, przychody budżetu a dochody budżetowe           333
2. Przychody z działalności podstawowej           335
2.1. Sprzedaż wyrobów gotowych i usług           335
2.2. Przychody z tytułu dochodów budżetowych            336
2.3. Sprzedaż towarów                338
2.4. Przychody z tytułu dotacji budżetowych i środków własnych na inwestycje
3. Przychody z tytułu operacji finansowych           343
4. Koszty operacji finansowych                  345
5. Przychody i koszty pozostałej działalności operacyjnej       347
6. Zyski i straty nadzwyczajne               350
7. Obroty wewnętrzne i związane z nimi koszty          352

VI. Ewidencja funduszy, rezerw, przychodów przyszłych okresów i wyniku finansowego
1. Fundusz jednostki                     355
2. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych          358
3. Fundusze celowe                  361
4. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek              362
5. Rezerwy na zobowiązania                   363
6. Przychody przyszłych okresów              365
7. Ustalanie wyniku finansowego w jednostkach budżetowych         367
8. Ustalanie i rozliczanie wyniku finansowego w samorządowych zakładach budżetowych

Rachunkowość budżetu, jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych Wydanie 2
Tytuł książki: "Rachunkowość budżetu, jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych Wydanie 2"
Autor: Anna Zysnarska
Wydawnictwo: ODDK
Cena: 157.50zł 133.88zł
Klienci, którzy kupili „Rachunkowość budżetu, jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych Wydanie 2”, kupili także:
<b>ASP.NET MVC 4. Programowanie</b>, <font color="navy">Jess Chadwick, Todd Snyder, Hrusikesh Panda</font>, <font color="green"> Wydawnictwo HELION</font>
ASP.NET MVC 4. Programowanie, Jess Chadwick, Todd Snyder, Hrusikesh Panda, Wydawnictwo HELION
<b>Mapowanie wrażeń. Kreowanie wartości przy pomocy ścieżek klienta, schematów usług i diagramów</b>, <font color="navy">Jim Kalbach</font>, <font color="green"> Wydawnictwo HELION</font>
Mapowanie wrażeń. Kreowanie wartości przy pomocy ścieżek klienta, schematów usług i diagramów, Jim Kalbach, Wydawnictwo HELION
<b>Technika w rolnictwie Część 2 Podręcznik</b>, <font color="navy">Andrzej Kulka</font>, <font color="green"> Wydawnictwo REA</font>
Technika w rolnictwie Część 2 Podręcznik, Andrzej Kulka, Wydawnictwo REA
<b>Ciągłe dostarczanie oprogramowania. Automatyzacja kompilacji, testowania i wdrażania</b>, <font color="navy">Jez Humble, David Farley</font>, <font color="green"> Wydawnictwo HELION</font>
Ciągłe dostarczanie oprogramowania. Automatyzacja kompilacji, testowania i wdrażania, Jez Humble, David Farley, Wydawnictwo HELION
<b>Microsoft SQL Server 2008 Analysis Services Krok po kroku</b>, <font color="navy">Scott Cameron</font>, <font color="green"> Wydawnictwo Microsoft Press</font>
Microsoft SQL Server 2008 Analysis Services Krok po kroku, Scott Cameron, Wydawnictwo Microsoft Press
<b>Optymalizacja kodu programowanie Efektywne wykorzystanie pamięci</b>, <font color="navy">Kris Kaspersky</font>, <font color="green"> Wydawnictwo RM</font>
Optymalizacja kodu programowanie Efektywne wykorzystanie pamięci, Kris Kaspersky, Wydawnictwo RM
<b>AutoCAD 2017 PL Pierwsze kroki</b>, <font color="navy">Andrzej Pikoń</font>, <font color="green"> Wydawnictwo HELION</font>
AutoCAD 2017 PL Pierwsze kroki, Andrzej Pikoń, Wydawnictwo HELION
<b>Jak zarobić na funduszach Praktyczny przewodnik dla inwestujących</b>, <font color="navy">Wojciech Tukan, Michał Poła</font>, <font color="green"> Wydawnictwo Onepress</font>
Jak zarobić na funduszach Praktyczny przewodnik dla inwestujących, Wojciech Tukan, Michał Poła, Wydawnictwo Onepress
<b>Adobe Photoshop CS6/CS6 PL Oficjalny podręcznik</b>, <font color="navy">Adobe Creative Team</font>, <font color="green"> Wydawnictwo HELION</font>
Adobe Photoshop CS6/CS6 PL Oficjalny podręcznik, Adobe Creative Team, Wydawnictwo HELION
 Koszyk
0 przedmiotów
Producent
Tu można zobaczyć wszystkie książki z wydawnictwa:

Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr
 Kategoria:
 Ekonometria
Matematyka finansowa Instrumenty pochodne Wydanie II

Matematyka finansowa Instrumenty pochodne Wydanie II

59.00zł
44.25zł
Informacje
Regulamin sklepu.
Koszty wysyłki.
Polityka prywatności.
Jak kupować?
Napisz do Nas.
 Wydawnictwa
 Poradniki
C++ Algorytmy i struktury danych Adam Drozdek HELION
Cisza w sieci Praktyczny przewodnik po pasywnym rozpoznaniu i atakach pośrednich Michał Zalewski HELION
Linux niezbędnik programisty John Fusco HELION
Bazy danych i PostgreSQL od podstaw Richard Stones, Neil Matthew HELION
Sztuczna inteligencja Marek Jan Kasperski HELION
AVR Układy peryferyjne Tomasz Francuz HELION
Wprowadzenie do kompresji danych Wydanie 2 Adam Drozdek WNT
UNIX. Sztuka programowania Eric S. Raymond HELION
Układy mikroprocesorowe przykłady rozwiązań Bartłomiej Zieliński HELION

niedziela, 16 grudzień 2018   Mapa strony |  Nowości |  Dzisiejsze promocje |  Koszty wysyłki |  Kontakt z nami