Zaawansowane wyszukiwanie
  Strona Główna » Sklep » Biznes Ekonomia Firma » Finanse » Moje Konto  |  Zawartość Koszyka  |  Do Kasy   
 Wybierz kategorię
Algorytmy Wzorce UML
Bazy danych
Bezpieczeństwo
Bioinformatyka
Biznes Ekonomia Firma
  Biznes
  Bizneswoman
  Ekonomia
  Finanse
  Giełda Inwestycje
  Gospodarka
  Kariera Samorealizacja
  Kompetencje osobiste
  Komunikacja i negocjacje
  Logistyka
  Marketing
  NLP Perswazja
  Organizacja Przedsiębiorstwo
  Rachunkowość
  Sprzedaż
  Szkolenia
  Zarządzanie
  Zasoby ludzkie HR
Chemia
DTP Design
E-biznes
Ekonometria
Elektronika Elektrotechnika
Energetyka
Fizyka
GIS
Grafika użytkowa
Hardware
Informatyczne systemy zarządzania
Informatyka w szkole
Internet
Języki programowania
Matematyka
Multimedia
Obsługa komputera
Office
Poradniki
Programowanie gier
Programy inżynierskie
Programy matematyczne
Serwery
Sieci Firewalle Protokoły
Słowniki
Systemy operacyjne
Technika
Telekomunikacja
Tworzenie stron WWW

Zobacz pełny katalog »
 Wydawnictwo:
 WKiŁ
System nawigacyjny Galileo aspekty strategiczne naukowe i techniczne

System nawigacyjny Galileo aspekty strategiczne naukowe i techniczne

33.60zł
25.20zł
Projekty europejskie Praktyczne aspekty pozyskiwania i rozliczania dotacji unijnych 99.00zł 84.15zł
Projekty europejskie Praktyczne aspekty pozyskiwania i rozliczania dotacji unijnych

Tytuł: Projekty europejskie Praktyczne aspekty pozyskiwania i rozliczania dotacji unijnych
Autor: Jan Wiktor Tkaczyński , Marek Świstak , Elżbieta Sztorc
ISBN: 978-83-255-2615-3
Ilość stron: 588
Data wydania: 04/2011
Format: 16.5x23.5cm
Wydawnictwo: C.H. BECK
Cena: 99.00zł 84.15zł


• Jak uniknąć dyskwalifikacji projektu ubiegając się o jego dofinansowanie?
• Jak wygląda praktyczne przygotowanie poszczególnych elementów składowych projektów europejskich?
• Jak stosować środki odwoławcze od negatywnego wyniku oceny projektu?
• W jaki sposób uniknąć niedoszacowania lub przeszacowania budżetu projektu?
• Jak należy przygotować projekt, aby uniknąć problemów na etapie jego wdrażania?
• Jak należy wdrażać projekty europejskie, aby nie zwracać dofinansowania?

Autorzy krok po kroku prowadzą Czytelnika po meandrach związanych z przygotowaniem i realizacją projektów europejskich. Analizują poszczególne obszary, począwszy od etapu wstępnego, czyli przygotowania projektu, aż do jego rozliczenia, kontroli i audytu.

W publikacji omówiono metodologię przygotowania projektu zgodnie z metodą zarządzania cyklem projektu, zawarto wskazówki, jak przygotować wniosek o dofinansowanie, biznesplan, studium wykonalności czy dokonać oceny oddziaływania projektu na środowisko. W książce wyjaśniono także niejednoznaczne zasady dotyczące pomocy publicznej w realizacji projektów europejskich.

Rozdziały:
Wykaz skrótów  IX

Rozdział 1. Projekt i jego cechy – o potrzebie i istocie projektowania  1
1.1. Operacjonizacja pojęcia projektu  3
1.2. Projekt i jego elementy składowe  5
1.3. Elementy planowania projektu  11
1.4. Pojęcie zarządzania projektem 15
1.5. Projekty europejskie  18

Rozdział 2. Planowanie projektu – od pomysłu do projektu  23
2.1. Cykl życia projektu – metoda zarządzania cyklem projektu  24
2.1.1. Faza programowania  29
2.1.2. Faza identyfikacji  29
2.1.3. Faza formułowania  30
2.1.4. Faza finansowania, wdrożenia i ewaluacji  31
2.2. Narzędzia metody zarządzania cyklem projektu  36
2.2.1. Analiza interesariuszy  36
2.2.2. Potrzeba realizacji projektu – drzewo problemów  41
2.2.3. Czemu służą projekty? Drzewo celów  52
2.2.4. Analiza strategii  58
2.2.5. Matryca logiczna  61
2.2.6. Formułowanie działań  75
2.2.7. Harmonogram realizacji  81

Rozdział 3. Finansowanie projektu – od projektu do realizacji finansowej  103
3.1. Metody szacowania budżetu projektu. 104
3.1.1. Budżet projektu  104
3.1.2. Ogólne zasady w zakresie szacowania kosztów projektu  105
3.1.3. Metody szacowania kosztów  107
3.1.4. Znaczenie właściwego szacowania kosztów dla powodzenia projektu europejskiego
3.2. Budżetowanie kosztów projektu (budżet zadaniowy)  115
3.2.1. Koszty w projekcie  115
3.2.2. Przygotowanie budżetu  116
3.2.3. Budżet zadaniowy  120
3.2.4. Koszty bezpośrednie i pośrednie w projekcie  127
3.3. Zarządzanie finansowe projektem  129
3.3.1. Zarządzanie finansowe projektem i jego rola  130
3.3.2. Montaż finansowy  132
3.3.3. Zaliczka czy refundacja kosztów?  136
3.3.4. System przepływów środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach programów operacyjnych
3.3.5. Prawo zamówień publicznych oraz zasada konkurencyjności  145
3.3.6. Zakaz podwójnego finansowania  147
3.3.7. Różnice kursowe  148
3.4. Kontrola zarządzania finansowego  149
3.4.1. Kontrola realizacji budżetu  150
3.4.2. Monitorowanie finansowe  151
3.4.3. Zmiany w budżecie projektu  155
3.5. Typy wydatków i ich kwalifikowalność w ramach perspektywy finansowej 2007–2013
3.5.1. Kwalifikowalność – pojęcie, warunki  158
3.5.2. Zasady kwalifikowalności wydatków  160
3.5.3. Wydatki kwalifikowalne i niekwalifikowalne z podziałem na typy  162
3.6. Budżetowanie projektów miękkiego i inwestycyjnego  177

Rozdział 4. Formalne elementy składowe projektu  185
4.1. Fiszka projektowa  186
4.2. Wniosek o dofinansowanie  191
4.2.1. Nabór wniosków oraz ogólne informacje o formie wniosku o dofinansowanie
4.2.2. Informacje wymagane we wniosku o dofinansowanie  195
4.2.3. Elementy wniosku o dofinansowanie projektu miękkiego oraz projektu inwestycyjnego
4.3. Załączniki – biznesplan, studium wykonalności, ocena oddziaływania na środowisko
4.3.1. Biznesplan  213
4.3.2. Studium wykonalności  221
4.3.3. Ocena oddziaływania na środowisko  231
4.4. Umowa partnerska (porozumienie)  249
4.4.1. Partnerstwo projektowe  249
4.4.2. Wybór partnera  253
4.4.3. Rola oraz zakres przedmiotowy umowy partnerskiej (porozumienia)  257
4.4.4. Lider partnerstwa  261
4.5. Promocja projektu  263
4.5.1. Zakres obowiązków informacyjnych i promocyjnych  264
4.5.2. Obowiązek oznaczania projektów  267
4.5.3. Narzędzia i metody promocji  273
4.5.4. Upowszechnianie oraz mainstreaming w projektach innowacyjnych PO KL
4.6. Odwołanie od negatywnego wyniku oceny projektu  284

Rozdział 5. Od oceny do ewaluacji projektów  311
5.1. Ocena projektów europejskich  312
5.2. Kryteria oceny i ich znaczenie  314
5.2.1. Kryteria horyzontalne  315
5.2.2. Kryteria formalne  321
5.2.3. Kryteria merytoryczne  324
5.3. Metody analizy danych w kontekście oceny projektów europejskich  329
5.4. Ewaluacja, definicja, znaczenie  333
5.5. Rodzaje ewaluacji  337

Rozdział 6. Wdrażanie projektów – od podpisania umowy do rozliczenia  341
6.1. Umowa o dofinansowanie realizacji projektu  342
6.1.1. Kwestie, jakie reguluje umowa o dofinansowanie projektu  343
6.1.2. Załączniki do umowy  346
6.2. Aspekty organizacyjne (kierownik zespołu, budowanie zespołu projektowego)
6.2.1. Kierownik zespołu  349
6.2.2. Struktura organizacyjna  351
6.2.3. Budowanie zespołu projektowego  353
6.2.4. Rozwój zespołu projektowego  358
6.3. Zarządzanie ryzykiem  363
6.3.1. Źródła i rodzaje ryzyka w projekcie  363
6.3.2. Zarządzanie ryzykiem w projekcie  367
6.3.3. Ryzyko w projekcie europejskim  372
6.4. Zarządzanie zmianą (zmiany w projekcie)  374
6.4.1. Przyczyny zmian w projekcie  374
6.4.2. Rola kierownika projektu we wprowadzaniu zmiany  376
6.4.3. Zarządzanie zmianą  377
6.4.4. Zmiany w projekcie europejskim  379
6.5. Monitoring 385
6.5.1. Cele i korzyści z monitoringu  385
6.5.2. Wskaźniki monitorowania  388
6.5.3. Narzędzia monitorowania  390
6.6. Rozliczanie rzeczowe i finansowe  395
6.6.1. Wniosek beneficjenta o płatność – ogólne informacje  396
6.6.2. Obowiązek prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej
dla projektów realizowanych w ramach funduszy strukturalnych
oraz Funduszu Spójności w okresie programowania 2007–2013  397
6.6.3. Sprawozdawczość rzeczowa  399
6.6.4. Sprawozdawczość finansowa  404
6.7. Kontrola i audyt  420

Rozdział 7. Wspólnotowe zasady dotyczące pomocy publicznej a realizacja projektów europejskich
7.1. Definicja pomocy publicznej  436
7.2. Klasyfikacja rodzajów pomocy publicznej  443
7.3. Definicja małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP)  447
7.3.1. Kryteria konstrukcyjne definicji MŚP  448
7.3.2. Kryterium niezależności  451
7.3.3. Kryterium pułapu zatrudnienia  462
7.4. Wspólne zasady dotyczące pomocy publicznej  473
7.4.1. Efekt zachęty  473
7.4.2. Kumulacja pomocy publicznej  479
7.4.3. Przejrzystość pomocy  482
7.5. Warunki dopuszczalności wybranych typów pomocy publicznej  484
7.5.1. Pomoc regionalna  485
7.5.2. Pomoc de minimis  493

Aneks  501
Wzór protestu/odwołania  501
Wzór protestu  503
Wzór odwołania  505
Wzór skargi  507
Opis faktury. 509
Umowa partnerska (porozumienie)  511
Załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z 29 marca 2010 r. (poz. 312)  527
Załącznik do formularza informacji przedstawianych przez wnioskodawcę  538
Załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z 29 marca 2010 roku (poz. 311)  543
Załącznik do formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się
o pomoc de minimis  550
Bibliografia  555
Spis tabel  573
Spis rysunków  575

Projekty europejskie Praktyczne aspekty pozyskiwania i rozliczania dotacji unijnych
Tytuł książki: "Projekty europejskie Praktyczne aspekty pozyskiwania i rozliczania dotacji unijnych"
Autor: Jan Wiktor Tkaczyński , Marek Świstak , Elżbieta Sztorc
Wydawnictwo: C.H. BECK
Cena: 99.00zł 84.15zł
Klienci, którzy kupili „Projekty europejskie Praktyczne aspekty pozyskiwania i rozliczania dotacji unijnych”, kupili także:
<b>Krótka historia niczego Kryminał filozoficzny</b>, <font color="navy">Jim Holt</font>, <font color="green"> Wydawnictwo Naukowe PWN</font>
Krótka historia niczego Kryminał filozoficzny, Jim Holt, Wydawnictwo Naukowe PWN
<b>CSS antologia 101 wskazówek i trików</b>, <font color="navy">Rachel Andrew</font>, <font color="green"> Wydawnictwo HELION</font>
CSS antologia 101 wskazówek i trików, Rachel Andrew, Wydawnictwo HELION
<b>Python 14 twórczych projektów dla dociekliwych programistów</b>, <font color="navy">Mahesh Venkitachalam</font>, <font color="green"> Wydawnictwo HELION</font>
Python 14 twórczych projektów dla dociekliwych programistów, Mahesh Venkitachalam, Wydawnictwo HELION
<b>Jak Adam Smith może odmienić Twoje życie. Zaskakujące rozważania o ludzkiej naturze i szczęściu</b>, <font color="navy">Russ Roberts</font>, <font color="green"> Wydawnictwo Onepress</font>
Jak Adam Smith może odmienić Twoje życie. Zaskakujące rozważania o ludzkiej naturze i szczęściu, Russ Roberts, Wydawnictwo Onepress
<b>Bezpieczeństwo informacyjne Nowe wyzwania Wydanie II</b>, <font color="navy">Krzysztof Lidermann</font>, <font color="green"> Wydawnictwo Naukowe PWN</font>
Bezpieczeństwo informacyjne Nowe wyzwania Wydanie II, Krzysztof Lidermann, Wydawnictwo Naukowe PWN
<b>Rachunkowość Kurs podstawowy Wydanie 5</b>, <font color="navy">Edward Nowak</font>, <font color="green"> Wydawnictwo PWE</font>
Rachunkowość Kurs podstawowy Wydanie 5, Edward Nowak, Wydawnictwo PWE
<b>Nowa ekonomia Systemy złożone i homo compositus</b>, <font color="navy">Aleksander Jakimowicz</font>, <font color="green"> Wydawnictwo Naukowe PWN</font>
Nowa ekonomia Systemy złożone i homo compositus, Aleksander Jakimowicz, Wydawnictwo Naukowe PWN
<b>Harvard Business Review Zarządzanie łańcuchem dostaw</b>, <font color="navy">Harvard Business School Press</font>, <font color="green"> Wydawnictwo Onepress</font>
Harvard Business Review Zarządzanie łańcuchem dostaw, Harvard Business School Press, Wydawnictwo Onepress
<b>Symbioza i parki ekoprzemysłowe</b>, <font color="navy">Andrzej Doniec</font>, <font color="green"> Wydawnictwo Wolters Kluwer</font>
Symbioza i parki ekoprzemysłowe, Andrzej Doniec, Wydawnictwo Wolters Kluwer
 Koszyk
0 przedmiotów
Producent
Tu można zobaczyć wszystkie książki z wydawnictwa:

Wydawnictwo C.H. BECK
 Kategoria:
 Energetyka
Systemy uczące się oparte na podobieństwie obrazów do prognozowania szeregów czasowych obciążeń elektroenergetycznych

Systemy uczące się oparte na podobieństwie obrazów do prognozowania szeregów czasowych obciążeń elektroenergetycznych

47.25zł
42.53zł
Informacje
Regulamin sklepu.
Koszty wysyłki.
Polityka prywatności.
Jak kupować?
Napisz do Nas.
 Wydawnictwa
 Poradniki
AVR Praktyczne projekty Tomasz Francuz HELION
JUnit pragmatyczne testy jednostkowe w Javie Andy Hunt, Dave Thomas HELION
Odzysk i zagospodarowanie niskotemperaturowego ciepła odpadowego ze spalin wylotowych Kazimierz Wójs Naukowe PWN
Python i Django Programowanie aplikacji webowych Jeff Forcier, Paul Bissex, Wesley Chun HELION
Podstawy fizyki Tom 3 Wydanie 2 David Halliday, Robert Resnick, Jearl Walker Naukowe PWN
Biologia Chemia Fizyka Jakie to proste! Carol Vorderman Arkady
Zarządzanie jakością żywności Ujęcie technologiczno-menedżerskie Luning P.A., Marcelis W.J., Jongen W.M.F. WNT
100 sposobów na tworzenie robotów sieciowych Kevin Hemenway, Tara Calishain HELION
Arytmetyka komputerów w praktyce + CD Sławomir Gryś Naukowe PWN

niedziela, 21 październik 2018   Mapa strony |  Nowości |  Dzisiejsze promocje |  Koszty wysyłki |  Kontakt z nami