Zaawansowane wyszukiwanie
  Strona Główna » Sklep » Technika » Budownictwo lądowe » Moje Konto  |  Zawartość Koszyka  |  Do Kasy   
 Wybierz kategorię
Algorytmy Wzorce UML
Bazy danych
Bezpieczeństwo
Bioinformatyka
Biznes Ekonomia Firma
Chemia
DTP Design
E-biznes
Ekonometria
Elektronika Elektrotechnika
Energetyka
Fizyka
GIS
Grafika użytkowa
Hardware
Informatyczne systemy zarządzania
Informatyka w szkole
Internet
Języki programowania
Matematyka
Multimedia
Obsługa komputera
Office
Poradniki
Programowanie gier
Programy inżynierskie
Programy matematyczne
Serwery
Sieci Firewalle Protokoły
Słowniki
Systemy operacyjne
Technika
  Aranżacja wnętrz
  Automatyka Robotyka
  Budowa maszyn
  Budownictwo
  Budownictwo lądowe
  Geologia Hydrologia
  Materiały inżynierskie
  Motoryzacja
  Ochrona środowiska
  Ogrzewanie Klimatyzacja
  Przemysł spożywczy
  Rysunek techniczny
  Spawalnictwo
  Technika
  Technika pomiarowa
  Technika wojskowa
  Tworzywa sztuczne
  Zarządzanie jakością
Telekomunikacja
Tworzenie stron WWW

Zobacz pełny katalog »
 Wydawnictwo:
 Difin
Systemy logistyczne Część 1

Systemy logistyczne Część 1

30.00zł
25.50zł
Prawo zagospodarowania przestrzeni 129.00zł 103.20zł
Prawo zagospodarowania przestrzeni

Tytuł: Prawo zagospodarowania przestrzeni
Autor: Zbigniew Leoński , Marek Szewczyk , Maciej Kruś
ISBN: 978-83-264-3814-1
Ilość stron: 552
Data wydania: 10/2012
Oprawa: Twarda
Format: 17.0x25.0cm
Wydawnictwo: Wolters Kluwer
Cena: 129.00zł 103.20zł


Książka zawiera całościowe omówienie regulacji prawa zagospodarowania przestrzeni, czyli:
• planowania przestrzennego,
• prawa budowlanego,
• publicznoprawnej ingerencji w reżim prawny nieruchomości.

Oryginalne analizy prawne przedstawione w publikacji stanowić mogą istotne wskazówki co do oceny często rozbieżnych stanowisk sadów administracyjnych, Sadu Najwyższego i Trybunalu Konstytucyjnego oraz co do działalności orzeczniczej organów administracji publicznej.

Stan prawny: 1.07.2012 r.

Adresaci: Książka adresowana jest do szerokiego kręgu prawników - sędziów sadów administracyjnych, adwokatów, radców prawnych. Będzie tez przydatna dla architektów, urbanistów, inżynierów budownictwa, dla pośredników w obrocie nieruchomościami, rzeczoznawców majątkowych oraz zarządców nieruchomości, a także dla studentów studiów prawniczych, administracyjnych oraz kierunków, w ramach których podejmowana jest problematyka prawa zagospodarowania przestrzeni.

Rozdziały:

CZĘŚĆ PIERWSZA

Rozdział pierwszy. Geneza planowania przestrzennego

Rozdział drugi. Rozwój regulacji prawnych w Polsce
1. Po pierwszej wojnie światowej
2. Po drugiej wojnie światowej
3. Regulacje prawne z przełomu lat 50. i 60.
4. Zmiany zapoczątkowane w 1990 r.

CZĘŚĆ DRUGA

Rozdział pierwszy. Podstawowe założenia ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
1. Wprowadzenie
2. Zasada uwzględniania w zagospodarowaniu przestrzennym wartości określonych ustawowo
3. Zasada trzyszczeblowego wewnętrznie spójnego systemu aktów planowania przestrzennego
4. Zasada władztwa planistycznego przysługującego gminie
5. Zasada fachowości i odpowiedzialności osób przygotowujących projekty aktów planowania przestrzennego
6. Zasada ograniczonego prawa zagospodarowania terenu, do którego ma się tytuł prawny
7. Zasada ochrony własnego interesu prawnego przy zagospodarowaniu terenów należących do innych podmiotów

Rozdział drugi. System aktów planowania przestrzennego
1. Zarys systemu aktów planowania przestrzennego
2. Charakter prawny aktów planowania przestrzennego

Rozdział trzeci. Treść i forma studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
1. Charakter prawny studium oraz planu miejscowego
2. Treść i forma studium
3. Treść i forma planu miejscowego
4. Ogólna charakterystyka treści zawartych w planie miejscowym
5. Charakter prawny planu miejscowego
6. Forma planu miejscowego
7. Zależności między studium a planem miejscowym

Rozdział czwarty. Tryb sporządzania studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
1. Wprowadzenie
2. Tryb uchwalania studium
3. Tryb uchwalania planu miejscowego

Rozdział piąty. Skutki prawne uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
1. Wprowadzenie
2. Skutki w zakresie wykonywania prawa własności i innych praw do nieruchomości
3. Skutki uchwalenia planu miejscowego w zakresie praw niemajątkowych
4. Wpływ planu miejscowego na wartość gruntów

Rozdział szósty. Ustalanie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu
1. Wprowadzenie
2. Istota decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu
3. Skutki wywoływane decyzjami o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu
4. Zamierzenie inwestycyjne jako przesłanka faktyczna decyzji o ustaleniu warunków zabudowy i zagospodarowania terenu
5. Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu a plan miejscowy
6. Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu a pozwolenie na budowę
7. Inwestycje wymagające uzyskania obu decyzji
8. Wzajemne oddziaływanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz pozwolenia na budowę
9. Materialnoprawne przesłanki udzielenia decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu
10. Tryb postępowania w sprawie ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu
11. Treść decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu
12. Ograniczenia mocy obowiązującej udzielonej decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu
13. Obowiązek ewidencjonowania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu

CZĘŚĆ TRZECIA

Rozdział pierwszy. Istota prawa budowlanego
1. Wolność budowlana jako wolność człowieka
2. Ograniczenie wolności budowlanej
3. Ograniczenie prawa własności
4. Prawo zabudowy
5. Wolność budowlana jako zasada prawa

Rozdział drugi. Charakterystyka prawa budowlanego
1. Zakres pojęcia "prawo budowlane"
2. Przedmiot regulacji
3. Wpływ prawa europejskiego

Rozdział trzeci. Uczestnicy procesu budowlanego
1. Wprowadzenie
2. Inwestor
3. Inspektor nadzoru inwestorskiego
4. Projektant (nadzór autorski)
5. Kierownik budowy lub kierownik robót
6. Deregulacja zadań administracji

Rozdział czwarty. Postępowanie poprzedzające rozpoczęcie robót budowlanych
1. Wprowadzenie
2. Pozwolenie na budowę
3. Roboty budowlane niewymagające pozwolenia na budowę oraz zgłoszenie
4. Rozbiórka obiektów budowlanych
5. Elementy wniosku o pozwolenie na budowę (rozbiórkę)
6. Zatwierdzenie projektu budowlanego

Rozdział piąty. Budowa i oddawanie do użytku obiektów budowlanych
1. Rozpoczęcie budowy i prace przygotowawcze
2. Wejście na cudzą nieruchomość
3. Samowola budowlana
4. Użytkowanie obiektu budowlanego

Rozdział szósty. Utrzymanie obiektów budowlanych i katastrofa budowlana
1. Obowiązki właściciela lub zarządcy i użytkownika obiektu budowlanego
2. Kompetencje organów nadzoru budowlanego
3. Zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego
4. Katastrofa budowlana

Rozdział siódmy. Organy administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego
1. Wprowadzenie
2. Organy administracji architektoniczno-budowlanej
3. Pojęcie nadzoru i organy nadzoru budowlanego

Rozdział ósmy. Przepisy techniczno-budowlane
1. Pojęcie przepisów techniczno-budowlanych
2. Obowiązywanie przepisów techniczno-budowlanych
3. Odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych

CZĘŚĆ CZWARTA

Rozdział pierwszy. Podziały nieruchomości
1. Wprowadzenie
2. Zakres stosowania przepisów o administracyjnym zatwierdzaniu geodezyjnych podziałów nieruchomości na działki
3. Materialnoprawne uwarunkowania zatwierdzenia projektu podziału nieruchomości
4. Problematyka proceduralna
5. Wywłaszczenie podziałowe
6. Odszkodowanie
7. Opłaty adiacenckie

Rozdział drugi. Postępowanie scaleniowo-podziałowe
1. Wprowadzenie
2. Zakres stosowania
3. Materialnoprawne przesłanki scalenia i ponownego podziału nieruchomości
4. Tryb scalenia i ponownego podziału nieruchomości
5. Opłaty adiacenckie związane ze scaleniem i podziałem

Rozdział trzeci. Ustawowe prawo pierwokupu
1. Wprowadzenie
2. Zakres stosowania prawa pierwokupu
3. Podmiot prawa pierwokupu
4. Materialnoprawne przesłanki ustawowego prawa pierwokupu
5. Tryb i forma wykonywania prawa pierwokupu
6. Warunki wykonania prawa pierwokupu

Rozdział czwarty. Wywłaszczenie nieruchomości
1. Wprowadzenie
2. Rys historyczny instytucji wywłaszczenia
3. Ogólna charakterystyka obecnych uregulowań prawnych
4. Przedmiotowy zakres stosowania przepisów o formalnym wywłaszczeniu nieruchomości
5. Podmiotowy zakres stosowania przepisów o formalnym wywłaszczeniu nieruchomości
6. Materialne przesłanki formalnego wywłaszczenia nieruchomości
7. Wymogi formalne wywłaszczenia nieruchomości
8. Odmowa wszczęcia postępowania wywłaszczeniowego
9. Decyzja o wywłaszczeniu nieruchomości
10. Odszkodowanie

Rozdział piąty. Zwrot nieruchomości wywłaszczonych
1. Wprowadzenie
2. Ewolucja stanowiska ustawodawcy w kwestii zwrotu nieruchomości wywłaszczonych
3. Przesłanki zwrotu nieruchomości wywłaszczonej
4. Krąg podmiotów uprawnionych do żądania zwrotu nieruchomości wywłaszczonej
5. Decyzja zwrotowa
6. Zasady rozliczeń w przypadku zwrotu
7. Odpowiednie stosowanie przepisów zwrotowych do umów ekspropriacyjnych, do wywłaszczeń dokonanych pod rządami innych przepisów oraz do instytucji o charakterze zbliżonym do wywłaszczenia

Rozdział szósty. Partycypacja w kosztach budowy urządzeń infrastruktury technicznej
1. Rys historyczny
2. Charakterystyka ogólna obecnego stanu prawnego
3. Przedmiotowy zakres stosowania przepisów art. 143-148 u.g.n.
4. Podmiotowy zakres stosowania przepisów art. 143-148 u.g.n.
5. Przesłanki pozytywne materialne naliczenia opłaty adiacenckiej
6. Wymogi formalne naliczenia opłaty adiacenckiej
7. Termin płatności opłaty adiacenckiej

Prawo zagospodarowania przestrzeni
Tytuł książki: "Prawo zagospodarowania przestrzeni"
Autor: Zbigniew Leoński , Marek Szewczyk , Maciej Kruś
Wydawnictwo: Wolters Kluwer
Cena: 129.00zł 103.20zł
Klienci, którzy kupili „Prawo zagospodarowania przestrzeni”, kupili także:
<b>Adobe Illustrator Projekty z klasą</b>, <font color="navy">Robin Williams, John Tollett</font>, <font color="green"> Wydawnictwo HELION</font>
Adobe Illustrator Projekty z klasą, Robin Williams, John Tollett, Wydawnictwo HELION
<b>No, to czego chcesz? Jak podejmować słuszne decyzje</b>, <font color="navy">Tadeusz Niwiński</font>, <font color="green"> Wydawnictwo Onepress</font>
No, to czego chcesz? Jak podejmować słuszne decyzje, Tadeusz Niwiński, Wydawnictwo Onepress
<b>Krótka historia geniuszy</b>, <font color="navy">Bill Bryson</font>, <font color="green"> Wydawnictwo Prószyński</font>
Krótka historia geniuszy, Bill Bryson, Wydawnictwo Prószyński
<b>Meteorologia i klimatologia</b>, <font color="navy">Krzysztof Kożuchowski, Joanna Wibig, Jan Degirmendžić</font>, <font color="green"> Wydawnictwo Naukowe PWN</font>
Meteorologia i klimatologia, Krzysztof Kożuchowski, Joanna Wibig, Jan Degirmendžić, Wydawnictwo Naukowe PWN
<b>Photoshop Elements 10 Perfekcyjna edycja zdjęć ze Scottem Kelbym</b>, <font color="navy">Matt Kloskowski, Scott Kelby</font>, <font color="green"> Wydawnictwo HELION</font>
Photoshop Elements 10 Perfekcyjna edycja zdjęć ze Scottem Kelbym, Matt Kloskowski, Scott Kelby, Wydawnictwo HELION
<b>Microsoft SQL Server 2012 Vademecum Administratora</b>, <font color="navy">William R. Stanek</font>, <font color="green"> Wydawnictwo Microsoft Press</font>
Microsoft SQL Server 2012 Vademecum Administratora, William R. Stanek, Wydawnictwo Microsoft Press
 Koszyk
0 przedmiotów
Producent
Tu można zobaczyć wszystkie książki z wydawnictwa:

Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska
 Kategoria:
 Windows 2012 serwer
Egzamin 70-410: Instalowanie i konfigurowanie Windows Server 2012 R2 Wydanie II

Egzamin 70-410: Instalowanie i konfigurowanie Windows Server 2012 R2 Wydanie II

98.70zł
78.96zł
Informacje
Regulamin sklepu.
Koszty wysyłki.
Polityka prywatności.
Jak kupować?
Napisz do Nas.
 Wydawnictwa
 Poradniki
Serwer SQL 2008 Administracja i programowanie Danuta Mendrala, Paweł Potasiński, Marcin Szeliga, Damian Widera HELION
UNIX. Sztuka programowania Eric S. Raymond HELION
Algorytmy i struktury danych Helion Alfred V. Aho, John E. Hopcroft. Jeffrey D. Ullman HELION
OpenGL programowanie gier Kevin Hawkins, Dave Astle HELION
SAP R/3 Przewodnik dla menadżerów Vivek Kale HELION
Sass. Nowoczesne arkusze stylów Bartosz Chucherko HELION
Bezpieczeństwo sieci w Linuksie. Wykrywanie ataków i obrona przed nimi za pomocą iptables, psad i fwsnort Michael Rash HELION
Drgania regularne i chaotyczne w wybranych układach z wahadłami Danuta Sado WNT
Bazy danych i PostgreSQL od podstaw Richard Stones, Neil Matthew HELION

piątek, 26 kwiecień 2019   Mapa strony |  Nowości |  Dzisiejsze promocje |  Koszty wysyłki |  Kontakt z nami