Zaawansowane wyszukiwanie
  Strona Główna » Sklep » Matematyka » Statystyka Statistica SPSS » Moje Konto  |  Zawartość Koszyka  |  Do Kasy   
 Wybierz kategorię
Algorytmy Wzorce UML
Bazy danych
Bezpieczeństwo
Bioinformatyka
Biznes Ekonomia Firma
Chemia
DTP Design
E-biznes
Ekonometria
Elektronika Elektrotechnika
Energetyka
Fizyka
GIS
Grafika użytkowa
Hardware
Informatyczne systemy zarządzania
Informatyka w szkole
Internet
Języki programowania
Matematyka
  Algebra Teoria liczb
  Analiza matematyczna
  Logika Topologia
  Matematyka dyskretna
  Matematyka ogólna
  Rachunek prawdopodobieństwa
  Statystyka Statistica SPSS
Multimedia
Obsługa komputera
Office
Poradniki
Programowanie gier
Programy inżynierskie
Programy matematyczne
Serwery
Sieci Firewalle Protokoły
Słowniki
Systemy operacyjne
Technika
Telekomunikacja
Tworzenie stron WWW

Zobacz pełny katalog »
 Wydawnictwo:
 BTC
Zarządzanie projektami dla inżynierów

Zarządzanie projektami dla inżynierów

59.00zł
50.15zł
Podstawy statystyki dla psychologów z wykorzystaniem pakietu SPSS Podręcznik akademicki Wydanie 2 50.00zł
Podstawy statystyki dla psychologów z wykorzystaniem pakietu SPSS Podręcznik akademicki Wydanie 2

Tytuł: Podstawy statystyki dla psychologów z wykorzystaniem pakietu SPSS Podręcznik akademicki Wydanie 2
Autor: Wiesław Szymczak
ISBN: 978-83-7641-306-8
Ilość stron: 356
Data wydania: 11/2010 (wydanie 2)
Format: 15.5x23.0cm
Wydawnictwo: Difin
Cena: 50.00zł


Autor prezentuje spójny obraz najczęściej stosowanych metod statystycznych, dodatkowo omawiając takie zagadnienia jak: teoria podejmowania decyzji, wykorzystanie częstościowej interpretacji prawdopodobieństwa przy wyjaśnianiu poziomu istotności testu czy poziomu ufności estymatora przedziałowego, analiza wariancji z powtarzanymi pomiarami na jednym czynniku – metody znajdujące stosunkowo częste zastosowania w opracowywaniu wyników badań psychologicznych, a pomijane w większości opracowań.

Przedstawiono także schematy postępowania z pakietem SPSS – narzędziem niezbędnym w realizacji obliczeń związanych z gromadzeniem i analizą danych z testów psychologicznych.

Pierwsze wydanie podręcznika otrzymało nagrodę Rektora Uniwersytetu Łódzkiego za najlepszy podręcznik akademicki w 2008 roku.

W drugim wydaniu podręcznika niektóre zagadnienia zostały posze­rzone, jak np. wprowadzenie zagadnienia interakcji między zmiennymi ob­jaśniającymi w dwuzmiennowym modelu regresji liniowej lub szczegółowe omówienie zagadnienia testowania efektów prostych w dwuczynnikowych analizach wariancji. W rozdziale 7 Autor dodał akapit o odporności testów po­równań wielokrotnych, a w 5 zwrócił uwagę na zagadnienie porównywa­nia dwóch median.

Rozdziały:

Wykaz symboli
   Litery alfabetu greckiego wykorzystywane w podręczniku
   Symbole wykorzystywane w zagadnieniach teorii mnogości (rachunku zbiorów)
   Symbole stosowane w statystyce

Nieco informacji o oprogramowaniu
   Importowanie danych do SPSS
   Eksportowanie rezultatów do formatu MS Word

Charakterystyka pliku danych
   Stan zdrowia pracowników służb mundurowych w zależności od subiektywnego odczuwania stresu związanego z pracą

Rozdział 1. Probabilistyczne podstawy statystyki matematycznej
Wprowadzenie
Zdarzenia
Prawdopodobieństwo
   Klasyczna definicja prawdopodobieństwa
   Aksjomatyczna definicja prawdopodobieństwa
Zmienna losowa
Rozkład prawdopodobieństwa zmiennej losowej
Dyskretne zmienne losowe
Ciągłe zmienne losowe
Parametry rozkładu prawdopodobieństwa (parametry zmiennych losowych)
Parametry położenia
   Wartość oczekiwana (wartość przeciętna) rozkładu prawdopodobieństwa (zmiennej losowej)
   Własności wartości oczekiwanej
   Mediana
Parametry rozproszenia
   Wariancja (odchylenie standardowe) zmiennej losowej (rozkładu prawdopodobieństwa)
   Własności wariancji
   Odchylenie ćwiartkowe
Parametry skośności i spłaszczenia
   Współczynnik skośności
   Współczynnik spłaszczenia
Stopnie swobody
Funkcje gęstości i funkcje prawdopodobieństwa niektórych, najczęściej używanych rozkładów prawdopodobieństwa
   Rozkład normalny N (μ, σ)
   Rozkład chi-kwadrat χ2(n) o n stopniach swobody
   Rozkład t-Studenta T(n) o n stopniach swobody
   Rozkład F-Snedecora z n1, n2 stopniami swobody F(n1, n2)
   Rozkład dwumianowy
   Rozkład Poissona
Parametry pozycyjne
   Mediana, kwartyle, percentyle

Rozdział 2. Główne zagadnienia statystyki
Wprowadzenie
Trochę historii i filozofii
Elementy teorii estymacji
Estymatory punktowe
Estymatory zgodne
Przykłady estymatorów zgodnych
Estymatory nieobciążone
Estymatory najefektywniejsze
Estymatory przedziałowe (przedziały ufności)
Statystyka opisowa
Elementy testowania hipotez statystycznych
Hipoteza prosta i hipoteza złożona
Hipoteza dwustronna i hipoteza jednostronna
Testy hipotez statystycznych
   Test idealny. Testy istotności
   Testy dwustronne i testy jednostronne
   Testy parametryczne i nieparametryczne

Rozdział 3. Ocena zależności między dwiema zmiennymi dyskretnymi
Wprowadzenie
Warunki stosowalności testu chi-kwadrat
Mierniki (miary) zależności
Miary zależności dla zmiennych mierzonych na skalach nominalnych
   Miary wykorzystujące statystykę chi-kwadrat
   Miary koncentracji i niepewności
Ocena zgodności ocen dwóch obserwatorów. κ (kappa) Cohena
Miary zależności dla zmiennych mierzonych na skalach porządkowych
   Mierniki τb, τc Kendalla
Dokładny test Fishera dla małych prób

Rozdział 4. Modele regresyjne
Wprowadzenie
Miary zależności między zmiennymi ciągłymi
Współczynnik korelacji liniowej Pearsona
   Podstawowe własności współczynnika korelacji
Współczynnik korelacji rang ρs Spearmana
   Przypadek istnienia rang wiązanych
   Sposób obliczania współczynnika korelacji rang Spearmana w przypadku występowania rang wiązanych
Zależność wyniku testu od liczebności próby
Modelowanie zależności między zmiennymi ciągłymi
Jednozmiennowe (jednowymiarowe) regresyjne modele liniowe
   Założenia metody najmniejszych kwadratów
   Interpretacja współczynnika korelacji liniowej (współczynnika determinacji)
Wielozmiennowe (wielowymiarowe) regresyjne modele liniowe, modele regresji wielokrotnej
   Standaryzacja współczynników regresji
   Testy hipotez w wielozmiennowej regresji liniowej
Modele regresji logistycznej
Testy dla współczynników regresji (ilorazów szans)

Rozdział 5. Porównywanie dwóch średnich (dwóch parametrów położenia)
Wprowadzenie
Test t-Studenta dla prób niezależnych
Test Manna–Whitneya (Wilcoxon–Mann–Whitney Rank Sum Test)
Test t-Studenta dla prób zależnych (dla par obserwacji)
Test Wilcoxona dla par (paired sample, matched pairs, rank sum, signed rank)
Zagadnienie porównywania dwóch median

Rozdział 6. Metody analizy wariancji
Wprowadzenie
Jednoczynnikowa jednozmiennowa (jednowymiarowa) analiza wariancji (ANOVA)
Warunki stosowalności jednoczynnikowej analizy wariancji
Testy porównań wielokrotnych
   Testy post hoc w SPSS
Test Kruskala–Wallisa
Jednoczynnikowa jednozmiennowa (jednowymiarowa) analiza kowariancji (ANCOVA)
Dwuczynnikowa jednozmiennowa (jednowymiarowa) analiza wariancji (ANOVA)
Analiza wariancji dla powtarzanych obserwacji na jednym czynniku (dla zmiennych zależnych)
   Efekty proste
   Test Friedmana

Rozdział 7. O odporności metod statystycznych (dane nie spełniają wymaganych założeń)
Wprowadzenie
Pojęcie odporności
Porównywanie dwóch średnich i jednoczynnikowa analiza wariancji  
   Jednorodność wariancji w grupach 
   Normalność rozkładu badanej cechy w populacji generalnej
   Testy porównań wielokrotnych
Analiza kowariancji
Dwuczynnikowa analiza wariancji
Modele regresji liniowej
Podsumowanie

Rozdział 8. Elementy teorii pobierania prób.. Badania statystyczne metodą reprezentacyjną
Wprowadzenie
Sposoby pobierania prób
   Losowanie proste bez zwracania (Simple random sampling without replacement)
   Losowanie systematyczne (Systematic sampling)
   Indywidualne losowanie warstwowe (Stratified random sampling)
   Zespołowe losowanie nieograniczone (losowanie grupowe) (Cluster sampling)
   Losowanie dwustopniowe (Simple two-stage cluster sampling; two-stage sampling)
   Losowanie wielostopniowe (Multi-stage sampling)
Konsekwencje przyjętego schematu pobierania próby
Kilka uwag o liczebności próby i własnościach estymatorów
Własności estymatorów wartości oczekiwanej dla różnych sposobów doboru próby
   Losowanie nieograniczone indywidualne
   Losowanie warstwowe
   Losowanie zespołowe
   Losowanie dwustopniowe
Planowanie eksperymentu

Rozdział 9. Prezentacja rezultatów analizy statystycznej
Wprowadzenie
Charakterystyka badanej grupy
Rezultaty porównywania rozkładów częstości
Wyniki uzyskane w modelach analizy wariancji
Modele regresji liniowej
Modele regresji logistycznej
Podsumowanie

Aneks. Elementy rachunku zbiorów
Tytułem wstępu
Spójniki logiczne (funktory zdaniotwórcze)
Elementy rachunku zbiorów  

Podstawy statystyki dla psychologów z wykorzystaniem pakietu SPSS Podręcznik akademicki Wydanie 2
--- Pozycja niedostępna.---
Klienci, którzy kupili „Podstawy statystyki dla psychologów z wykorzystaniem pakietu SPSS Podręcznik akademicki Wydanie 2”, kupili także:
<b>Astrofizyka dla zabieganych</b>, <font color="navy">Neil de Grasse Tyson</font>, <font color="green"> Wydawnictwo Insignis Media</font>
Astrofizyka dla zabieganych, Neil de Grasse Tyson, Wydawnictwo Insignis Media
<b>Wtyczki do WordPressa Programowanie dla profesjonalistów</b>, <font color="navy">Brad Williams, Ozh Richard, Justin Tadlock</font>, <font color="green"> Wydawnictwo HELION</font>
Wtyczki do WordPressa Programowanie dla profesjonalistów, Brad Williams, Ozh Richard, Justin Tadlock, Wydawnictwo HELION
<b>Ruby Tao programowania w 400 przykładach</b>, <font color="navy">Hal Fulton</font>, <font color="green"> Wydawnictwo HELION</font>
Ruby Tao programowania w 400 przykładach, Hal Fulton, Wydawnictwo HELION
<b>Zbiór zadań z fizyki dla uczniów szkół średnich i kandydatów na studia Tom 2 Wydanie XII</b>, <font color="navy">Jędrzejewski Jędrzej, Kruczek Witold, Kujawski Adam</font>, <font color="green"> Wydawnictwo Naukowe PWN</font>
Zbiór zadań z fizyki dla uczniów szkół średnich i kandydatów na studia Tom 2 Wydanie XII, Jędrzejewski Jędrzej, Kruczek Witold, Kujawski Adam, Wydawnictwo Naukowe PWN
<b>Niesamowita moc kolorów</b>, <font color="navy">Jean-Gabriel Causse</font>, <font color="green"> Wydawnictwo Sonia Draga</font>
Niesamowita moc kolorów, Jean-Gabriel Causse, Wydawnictwo Sonia Draga
<b>Microsoft Office PowerPoint 2007 dla każdego</b>, <font color="navy">Teresa Górny</font>, <font color="green"> Wydawnictwo Videograf</font>
Microsoft Office PowerPoint 2007 dla każdego, Teresa Górny, Wydawnictwo Videograf
<b>Fotografia cyfrowa dla nastolatków</b>, <font color="navy">Marc Campbell, Dave Long</font>, <font color="green"> Wydawnictwo HELION</font>
Fotografia cyfrowa dla nastolatków, Marc Campbell, Dave Long, Wydawnictwo HELION
<b>Ćwiczenia z biochemii</b>, <font color="navy">Leokadia Kłyszejko-Stefanowicz</font>, <font color="green"> Wydawnictwo Naukowe PWN</font>
Ćwiczenia z biochemii, Leokadia Kłyszejko-Stefanowicz, Wydawnictwo Naukowe PWN
<b>Obsługa komputera z Windows XP PL samouczek dla nieinformatyków</b>, <font color="navy">Piotr Gomoliński, Agnieszka Michalska</font>, <font color="green"> Wydawnictwo HELP</font>
Obsługa komputera z Windows XP PL samouczek dla nieinformatyków, Piotr Gomoliński, Agnieszka Michalska, Wydawnictwo HELP
 Koszyk
0 przedmiotów
Producent
Tu można zobaczyć wszystkie książki z wydawnictwa:

Wydawnictwo Difin
 Kategoria:
 Informatyczne systemy zarzadzania
Informatyka i komputerowe wspomaganie prac inżynierskich

Informatyka i komputerowe wspomaganie prac inżynierskich

59.90zł
49.12zł
Informacje
Regulamin sklepu.
Koszty wysyłki.
Polityka prywatności.
Jak kupować?
Napisz do Nas.
 Wydawnictwa
 Poradniki
Python i Django Programowanie aplikacji webowych Jeff Forcier, Paul Bissex, Wesley Chun HELION
Układy mikroprocesorowe przykłady rozwiązań Bartłomiej Zieliński HELION
SAP R/3 Przewodnik dla menadżerów Vivek Kale HELION
Systemy Informacji Geograficznej Zarządzanie danymi przestrzennymi w GIS, SIP, SIT, LIS Leszek Litwin, Grzegorz Myrda HELION
Wyrażenia regularne Jeffrey E. F. Friedl HELION
Delphi 7 Kompendium programisty Adam Boduch HELION
ArchiCad 8.1/9 Rafał Ślęk HELION
Blender Mistrzowskie animacje 3D Tony Mullen HELION
Kwalifikacja EE.08. Montaż i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i sieci. Część 4. Administrowan Barbara Halska, Paweł Bensel HELION

wtorek, 21 maj 2019   Mapa strony |  Nowości |  Dzisiejsze promocje |  Koszty wysyłki |  Kontakt z nami