Zaawansowane wyszukiwanie
  Strona Główna » Sklep » Matematyka » Statystyka Statistica SPSS » Moje Konto  |  Zawartość Koszyka  |  Do Kasy   
 Wybierz kategorię
Algorytmy Wzorce UML
Bazy danych
Bezpieczeństwo
Bioinformatyka
Biznes Ekonomia Firma
Chemia
DTP Design
E-biznes
Ekonometria
Elektronika Elektrotechnika
Energetyka
Fizyka
GIS
Grafika użytkowa
Hardware
Informatyczne systemy zarządzania
Informatyka w szkole
Internet
Języki programowania
Matematyka
  Algebra Teoria liczb
  Analiza matematyczna
  Logika Topologia
  Matematyka dyskretna
  Matematyka ogólna
  Rachunek prawdopodobieństwa
  Statystyka Statistica SPSS
Multimedia
Obsługa komputera
Office
Poradniki
Programowanie gier
Programy inżynierskie
Programy matematyczne
Serwery
Sieci Firewalle Protokoły
Słowniki
Systemy operacyjne
Technika
Telekomunikacja
Tworzenie stron WWW

Zobacz pełny katalog »
 Wydawnictwo:
 Wolters Kluwer
Katalog cen robót kolejowych i tramwajowych

Katalog cen robót kolejowych i tramwajowych

95.04zł
80.78zł
Podstawy statystyki dla psychologów z wykorzystaniem pakietu SPSS Podręcznik akademicki Wydanie 2 50.00zł
Podstawy statystyki dla psychologów z wykorzystaniem pakietu SPSS Podręcznik akademicki Wydanie 2

Tytuł: Podstawy statystyki dla psychologów z wykorzystaniem pakietu SPSS Podręcznik akademicki Wydanie 2
Autor: Wiesław Szymczak
ISBN: 978-83-7641-306-8
Ilość stron: 356
Data wydania: 11/2010 (wydanie 2)
Format: 15.5x23.0cm
Wydawnictwo: Difin
Cena: 50.00zł


Autor prezentuje spójny obraz najczęściej stosowanych metod statystycznych, dodatkowo omawiając takie zagadnienia jak: teoria podejmowania decyzji, wykorzystanie częstościowej interpretacji prawdopodobieństwa przy wyjaśnianiu poziomu istotności testu czy poziomu ufności estymatora przedziałowego, analiza wariancji z powtarzanymi pomiarami na jednym czynniku – metody znajdujące stosunkowo częste zastosowania w opracowywaniu wyników badań psychologicznych, a pomijane w większości opracowań.

Przedstawiono także schematy postępowania z pakietem SPSS – narzędziem niezbędnym w realizacji obliczeń związanych z gromadzeniem i analizą danych z testów psychologicznych.

Pierwsze wydanie podręcznika otrzymało nagrodę Rektora Uniwersytetu Łódzkiego za najlepszy podręcznik akademicki w 2008 roku.

W drugim wydaniu podręcznika niektóre zagadnienia zostały posze­rzone, jak np. wprowadzenie zagadnienia interakcji między zmiennymi ob­jaśniającymi w dwuzmiennowym modelu regresji liniowej lub szczegółowe omówienie zagadnienia testowania efektów prostych w dwuczynnikowych analizach wariancji. W rozdziale 7 Autor dodał akapit o odporności testów po­równań wielokrotnych, a w 5 zwrócił uwagę na zagadnienie porównywa­nia dwóch median.

Rozdziały:

Wykaz symboli
   Litery alfabetu greckiego wykorzystywane w podręczniku
   Symbole wykorzystywane w zagadnieniach teorii mnogości (rachunku zbiorów)
   Symbole stosowane w statystyce

Nieco informacji o oprogramowaniu
   Importowanie danych do SPSS
   Eksportowanie rezultatów do formatu MS Word

Charakterystyka pliku danych
   Stan zdrowia pracowników służb mundurowych w zależności od subiektywnego odczuwania stresu związanego z pracą

Rozdział 1. Probabilistyczne podstawy statystyki matematycznej
Wprowadzenie
Zdarzenia
Prawdopodobieństwo
   Klasyczna definicja prawdopodobieństwa
   Aksjomatyczna definicja prawdopodobieństwa
Zmienna losowa
Rozkład prawdopodobieństwa zmiennej losowej
Dyskretne zmienne losowe
Ciągłe zmienne losowe
Parametry rozkładu prawdopodobieństwa (parametry zmiennych losowych)
Parametry położenia
   Wartość oczekiwana (wartość przeciętna) rozkładu prawdopodobieństwa (zmiennej losowej)
   Własności wartości oczekiwanej
   Mediana
Parametry rozproszenia
   Wariancja (odchylenie standardowe) zmiennej losowej (rozkładu prawdopodobieństwa)
   Własności wariancji
   Odchylenie ćwiartkowe
Parametry skośności i spłaszczenia
   Współczynnik skośności
   Współczynnik spłaszczenia
Stopnie swobody
Funkcje gęstości i funkcje prawdopodobieństwa niektórych, najczęściej używanych rozkładów prawdopodobieństwa
   Rozkład normalny N (μ, σ)
   Rozkład chi-kwadrat χ2(n) o n stopniach swobody
   Rozkład t-Studenta T(n) o n stopniach swobody
   Rozkład F-Snedecora z n1, n2 stopniami swobody F(n1, n2)
   Rozkład dwumianowy
   Rozkład Poissona
Parametry pozycyjne
   Mediana, kwartyle, percentyle

Rozdział 2. Główne zagadnienia statystyki
Wprowadzenie
Trochę historii i filozofii
Elementy teorii estymacji
Estymatory punktowe
Estymatory zgodne
Przykłady estymatorów zgodnych
Estymatory nieobciążone
Estymatory najefektywniejsze
Estymatory przedziałowe (przedziały ufności)
Statystyka opisowa
Elementy testowania hipotez statystycznych
Hipoteza prosta i hipoteza złożona
Hipoteza dwustronna i hipoteza jednostronna
Testy hipotez statystycznych
   Test idealny. Testy istotności
   Testy dwustronne i testy jednostronne
   Testy parametryczne i nieparametryczne

Rozdział 3. Ocena zależności między dwiema zmiennymi dyskretnymi
Wprowadzenie
Warunki stosowalności testu chi-kwadrat
Mierniki (miary) zależności
Miary zależności dla zmiennych mierzonych na skalach nominalnych
   Miary wykorzystujące statystykę chi-kwadrat
   Miary koncentracji i niepewności
Ocena zgodności ocen dwóch obserwatorów. κ (kappa) Cohena
Miary zależności dla zmiennych mierzonych na skalach porządkowych
   Mierniki τb, τc Kendalla
Dokładny test Fishera dla małych prób

Rozdział 4. Modele regresyjne
Wprowadzenie
Miary zależności między zmiennymi ciągłymi
Współczynnik korelacji liniowej Pearsona
   Podstawowe własności współczynnika korelacji
Współczynnik korelacji rang ρs Spearmana
   Przypadek istnienia rang wiązanych
   Sposób obliczania współczynnika korelacji rang Spearmana w przypadku występowania rang wiązanych
Zależność wyniku testu od liczebności próby
Modelowanie zależności między zmiennymi ciągłymi
Jednozmiennowe (jednowymiarowe) regresyjne modele liniowe
   Założenia metody najmniejszych kwadratów
   Interpretacja współczynnika korelacji liniowej (współczynnika determinacji)
Wielozmiennowe (wielowymiarowe) regresyjne modele liniowe, modele regresji wielokrotnej
   Standaryzacja współczynników regresji
   Testy hipotez w wielozmiennowej regresji liniowej
Modele regresji logistycznej
Testy dla współczynników regresji (ilorazów szans)

Rozdział 5. Porównywanie dwóch średnich (dwóch parametrów położenia)
Wprowadzenie
Test t-Studenta dla prób niezależnych
Test Manna–Whitneya (Wilcoxon–Mann–Whitney Rank Sum Test)
Test t-Studenta dla prób zależnych (dla par obserwacji)
Test Wilcoxona dla par (paired sample, matched pairs, rank sum, signed rank)
Zagadnienie porównywania dwóch median

Rozdział 6. Metody analizy wariancji
Wprowadzenie
Jednoczynnikowa jednozmiennowa (jednowymiarowa) analiza wariancji (ANOVA)
Warunki stosowalności jednoczynnikowej analizy wariancji
Testy porównań wielokrotnych
   Testy post hoc w SPSS
Test Kruskala–Wallisa
Jednoczynnikowa jednozmiennowa (jednowymiarowa) analiza kowariancji (ANCOVA)
Dwuczynnikowa jednozmiennowa (jednowymiarowa) analiza wariancji (ANOVA)
Analiza wariancji dla powtarzanych obserwacji na jednym czynniku (dla zmiennych zależnych)
   Efekty proste
   Test Friedmana

Rozdział 7. O odporności metod statystycznych (dane nie spełniają wymaganych założeń)
Wprowadzenie
Pojęcie odporności
Porównywanie dwóch średnich i jednoczynnikowa analiza wariancji  
   Jednorodność wariancji w grupach 
   Normalność rozkładu badanej cechy w populacji generalnej
   Testy porównań wielokrotnych
Analiza kowariancji
Dwuczynnikowa analiza wariancji
Modele regresji liniowej
Podsumowanie

Rozdział 8. Elementy teorii pobierania prób.. Badania statystyczne metodą reprezentacyjną
Wprowadzenie
Sposoby pobierania prób
   Losowanie proste bez zwracania (Simple random sampling without replacement)
   Losowanie systematyczne (Systematic sampling)
   Indywidualne losowanie warstwowe (Stratified random sampling)
   Zespołowe losowanie nieograniczone (losowanie grupowe) (Cluster sampling)
   Losowanie dwustopniowe (Simple two-stage cluster sampling; two-stage sampling)
   Losowanie wielostopniowe (Multi-stage sampling)
Konsekwencje przyjętego schematu pobierania próby
Kilka uwag o liczebności próby i własnościach estymatorów
Własności estymatorów wartości oczekiwanej dla różnych sposobów doboru próby
   Losowanie nieograniczone indywidualne
   Losowanie warstwowe
   Losowanie zespołowe
   Losowanie dwustopniowe
Planowanie eksperymentu

Rozdział 9. Prezentacja rezultatów analizy statystycznej
Wprowadzenie
Charakterystyka badanej grupy
Rezultaty porównywania rozkładów częstości
Wyniki uzyskane w modelach analizy wariancji
Modele regresji liniowej
Modele regresji logistycznej
Podsumowanie

Aneks. Elementy rachunku zbiorów
Tytułem wstępu
Spójniki logiczne (funktory zdaniotwórcze)
Elementy rachunku zbiorów  

Podstawy statystyki dla psychologów z wykorzystaniem pakietu SPSS Podręcznik akademicki Wydanie 2
--- Pozycja niedostępna.---
Klienci, którzy kupili „Podstawy statystyki dla psychologów z wykorzystaniem pakietu SPSS Podręcznik akademicki Wydanie 2”, kupili także:
<b>Microsoft 2007 Office System Microsoft Official Academic Course tom I/II</b>, <font color="navy">Microsoft Official Academic Course</font>, <font color="green"> Wydawnictwo Microsoft Press</font>
Microsoft 2007 Office System Microsoft Official Academic Course tom I/II, Microsoft Official Academic Course, Wydawnictwo Microsoft Press
<b>Twarzą w twarz z obiektywem Sztuka fotografowania ludzi</b>, <font color="navy">Rick Sammon</font>, <font color="green"> Wydawnictwo HELION</font>
Twarzą w twarz z obiektywem Sztuka fotografowania ludzi, Rick Sammon, Wydawnictwo HELION
<b>Włoski dla bystrzaków. Wydanie II</b>, <font color="navy">Teresa L. Picarazzi, Francesca Romana Onofri, Karen Antje Moller</font>, <font color="green"> Wydawnictwo Septem</font>
Włoski dla bystrzaków. Wydanie II, Teresa L. Picarazzi, Francesca Romana Onofri, Karen Antje Moller, Wydawnictwo Septem
<b>Budowanie zaangażowania, czyli jak motywować pracowników i rozwijać ich potencjał. Wydanie II</b>, <font color="navy">Maciej Sasin</font>, <font color="green"> Wydawnictwo Onepress</font>
Budowanie zaangażowania, czyli jak motywować pracowników i rozwijać ich potencjał. Wydanie II, Maciej Sasin, Wydawnictwo Onepress
<b>Microsoft XNA Game Studio 4.0 Projektuj i buduj własne gry dla konsoli Xbox 360, urządzeń z systemem Windows Phone 7 i w</b>, <font color="navy">Rob Miles</font>, <font color="green"> Wydawnictwo HELION</font>
Microsoft XNA Game Studio 4.0 Projektuj i buduj własne gry dla konsoli Xbox 360, urządzeń z systemem Windows Phone 7 i w, Rob Miles, Wydawnictwo HELION
<b>Moda Koncepcja i realizacja projektu</b>, <font color="navy">Simon Seivewright</font>, <font color="green"> Wydawnictwo Naukowe PWN</font>
Moda Koncepcja i realizacja projektu, Simon Seivewright, Wydawnictwo Naukowe PWN
<b>Jak osiągnąć mistrzostwo w sztuce sprzedaży</b>, <font color="navy">Tom Hopkins</font>, <font color="green"> Wydawnictwo Onepress</font>
Jak osiągnąć mistrzostwo w sztuce sprzedaży, Tom Hopkins, Wydawnictwo Onepress
<b>Sieci przemysłowe Profibus DP, ProfiNet, AS-i i EGD. Przykłady zastosowań</b>, <font color="navy">Włodzimierz Solnik, Zbigniew Zajda</font>, <font color="green"> Wydawnictwo BTC</font>
Sieci przemysłowe Profibus DP, ProfiNet, AS-i i EGD. Przykłady zastosowań, Włodzimierz Solnik, Zbigniew Zajda, Wydawnictwo BTC
<b>Uzdrowiciel Wydanie II</b>, <font color="navy">Ken McClure</font>, <font color="green"> Wydawnictwo Amber</font>
Uzdrowiciel Wydanie II, Ken McClure, Wydawnictwo Amber
 Koszyk
0 przedmiotów
Producent
Tu można zobaczyć wszystkie książki z wydawnictwa:

Wydawnictwo Difin
 Kategoria:
 Fizyka
Fizyka zjawisk radiestezyjnych. Teoria i praktyka

Fizyka zjawisk radiestezyjnych. Teoria i praktyka

79.70zł
63.76zł
Informacje
Regulamin sklepu.
Koszty wysyłki.
Polityka prywatności.
Jak kupować?
Napisz do Nas.
 Wydawnictwa
 Poradniki
Jak zdać egzamin zawodowy w technikum informatycznym? Kwalifikacje E.12, E.13, E.14 Tomasz Kowalski HELION
UNIX. Sztuka programowania Eric S. Raymond HELION
Blender Mistrzowskie animacje 3D Tony Mullen HELION
Algorytmy aproksymacyjne Vijay V. Vazarini WNT
Informatyka Europejczyka Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych. Zakres podstawowy (Wydanie II) Jarosław Skłodowski HELION
Kwalifikacja E.12. Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych Podręcznik do nauki zawodu Tomasz Kowalski HELION
Serwer SQL 2008 Administracja i programowanie Danuta Mendrala, Paweł Potasiński, Marcin Szeliga, Damian Widera HELION
Ubuntu Serwer Oficjalny podręcznik Wydanie II Kyle Rankin, Benjamin Mako Hill HELION
SAP R/3 podręcznik użytkownika Jim Mazzullo, Peter Wheatley HELION

środa, 21 listopad 2018   Mapa strony |  Nowości |  Dzisiejsze promocje |  Koszty wysyłki |  Kontakt z nami