Zaawansowane wyszukiwanie
  Strona Główna » Sklep » Biznes Ekonomia Firma » Ekonomia » Moje Konto  |  Zawartość Koszyka  |  Do Kasy   
 Wybierz kategorię
Algorytmy Wzorce UML
Bazy danych
Bezpieczeństwo
Bioinformatyka
Biznes Ekonomia Firma
  Biznes
  Bizneswoman
  Ekonomia
  Finanse
  Giełda Inwestycje
  Gospodarka
  Kariera Samorealizacja
  Kompetencje osobiste
  Komunikacja i negocjacje
  Logistyka
  Marketing
  NLP Perswazja
  Organizacja Przedsiębiorstwo
  Rachunkowość
  Sprzedaż
  Szkolenia
  Zarządzanie
  Zasoby ludzkie HR
Chemia
DTP Design
E-biznes
Ekonometria
Elektronika Elektrotechnika
Energetyka
Fizyka
GIS
Grafika użytkowa
Hardware
Informatyczne systemy zarządzania
Informatyka w szkole
Internet
Języki programowania
Matematyka
Multimedia
Obsługa komputera
Office
Poradniki
Programowanie gier
Programy inżynierskie
Programy matematyczne
Serwery
Sieci Firewalle Protokoły
Słowniki
Systemy operacyjne
Technika
Telekomunikacja
Tworzenie stron WWW

Zobacz pełny katalog »
 Wydawnictwo:
 Prószyński i S-ka
Piękne pytanie Odkrywanie głębokiej struktury świata

Piękne pytanie Odkrywanie głębokiej struktury świata

52.00zł
39.00zł
Podstawy ekonomii Wydanie 3 PWN 69.00zł 44.85zł
Podstawy ekonomii  Wydanie 3 PWN

Tytuł: Podstawy ekonomii Wydanie 3 PWN
Autor: Roman Milewski, Eugeniusz Kwiatkowski
ISBN: 978-83-01-15293-2
Ilość stron: 554
Data wydania: 11/2014 (wydanie 3)
Oprawa: Miękka
Format: 16.5x23.5cm
Wydawnictwo: Naukowe PWN
Cena: 69.00zł 44.85zł


Z prawdziwą przyjemnością przekazujemy czytelnikom nowe, zmienione wydanie znanego od lat podręcznika. Zawiera on nowoczesną i zarazem przystępną prezentację podstawowych zagadnień współczesnej ekonomii, zarówno w skali makro, jak i mikro. Obok ujęć teoretycznych, odwołujących się do dorobku głównych nurtów teorii ekonomii, odnosi się do rzeczywistości gospodarczej, zwłaszcza gospodarki polskiej okresu transformacji.

Nowe wydanie prezentuje:
• zmiany w treści poszczególnych rozdziałów i ich układzie,
• aktualizację danych,
• szczegółowy indeks,
• nowe rozdziały:
- Globalizacja procesów gospodarczych,
- Niedoskonałość rynku i rola państwa w gospodarce,
- Produkcja i koszty w przedsiębiorstwie,
- Równowaga przedsiębiorstwa.

Najważniejsze zalety podręcznika:
• przystępny język wykładu, który pozwala studentom, jak również szerszemu kręgowi czytelników, na zrozumienie podstawowych problemów współczesnej ekonomii;
• ujęcia algebraiczne wykorzystywane są w minimalnym, niezbędnym stopniu;
• liczne ilustracje ułatwiają zrozumienie trudniejszych problemów;
• odwoływanie się w toku analiz do polskiej rzeczywistości gospodarczej, co zdecydowanie wyróżnia podręcznik na tle tłumaczonych opracowań zagranicznych autorów.

Rozdziały:

CZĘśĆ I. WPROWADZENIE DO EKONOMII

Rozdział 1. Podstawowe pojęcia i przedmiot ekonomii S. Krajewski, R. Milewski    3
1.1. Czym się zajmuje ekonomia?             . 3
1.2. Potrzeby ludzkie, produkcja i praca, czynniki produkcji       5
1.3. Proces gospodarowania, podmioty i decyzje gospodarcze       7
1.4. Własność                  8
1.5. Gospodarka i systemy gospodarcze            12
1.6. Ograniczoność zasobów, racjonalność gospodarowania i rachunek ekonomiczny . 14
1.7. Metody badań ekonomicznych, kategorie i prawa ekonomiczne     . 18
1.8. Mo dele eko no miczne               20
1.9. Ekonomia a inne nauki              . 22
1.10. Aneks. Charakterystyka gospodarki centralnie planowanej. Proces transformacji polskiej gospodarki

Rozdział 2. Rynek, popyt, podaż
2.1. Pojęcie i klasyfikacja rynków A. Jabłońska, S. Krajewski, R. Milewski    . 40
2.2. Funkcjonowanie rynku A. Jabłońska, S. Krajewski, R. Milewski      43
2.3. Popyt i czynniki go określające             46
2.4. Podaż i czynniki ją określające             . 50
2.5. Cena równowagi rynkowej              . 53
2.6. ElastycznośĆ popytu i podaży             . 58
2.7. Graficzna interpretacja elastyczności            64
2.8. Aneks. Mierzenie elastyczności za pomocą metod graficznych      75

CZĘśĆ II. PODSTAWY MIKROEKONOMII

Rozdział 3. Podstawy teorii wyboru konsumenta
3.1. Uwagi wprowadzające
3.2. Podstawy wyboru struktury konsumpcji bieżącej         82
3.3. Podstawy wyboru ilości czasu pracy i czasu wolnego        . 94
3.4. Optymalizacja konsumpcji w czasie            101
3.5. Pozycja gospodarstwa domowego jako nabywcy dóbr konsumpcyjnych oraz dostawcy siły roboczej w gospodarkach rynkowej i centralnie planowanej

Rozdział 4. Produkcja i koszty w przedsiębiorstwie A. Krajewska
4.1. Przedsiębiorstwo: pojęcie i rodzaje przedsiębiorstw
4.2. Cele działalności przedsiębiorstwa
4.3. Krótkookresowa teoria produkcji            . 118
4.4. Długookresowa teoria produkcji: efekty skali i wybór technik wytwarzania
4.5. Analiza kosztów produkcji

Rozdział 5. Równowaga przedsiębiorstwa
5.1. Modele struktur rynku
5.2. Równowaga przedsiębiorstwa w warunkach konkurencji doskonałej
5.3. Równowaga przedsiębiorstwa monopolistycznego         152
5.4. Konkurencja monopolistyczna A. Krajewska, R. Milewski       159
5.5. Oligopol
5.6. Formy monopolizacji. Ustawodawstwo antymonopolowe

Rozdział 6. Podstawy teorii podziału i rynki czynników produkcji
6.1. Wprowadzenie
6.2. Zróżnicowanie dochodów i majątku
6.3. Czynniki determinujące podział dochodów
6.4. Doskonały rynek pracy i doskonały rynek produktów
6.5. Popyt, podaż i cena ziemi              . 190
6.6. Rynek kapitału                 192

Rozdział 7. Niedoskonałości rynku i rola państwa w gospodarce A. Krajewska 
7.1. Zalety rynku A. Krajewska, R. Milewski           197
7.2. Niedoskonałości rynku A. Krajewska, R. Milewski        . 199
7.3. Straty społeczne spowodowane istnieniem monopoli        201
7.4. Dobra publiczne                . 202
7.5. Efekty zewnętrzne                204
7.6. EfektywnośĆ a sprawiedliwośĆ             207
7.7. Pojęcie i funkcje państwa              . 211
7.8. Teoretyczne koncepcje roli państwa w gospodarce        . 214
7.9. Rola państwa w procesie transformacji gospodarki polskiej      . 218
7.10. Aneks. EfektywnośĆ społeczna (optimum w sensie Pareto) w warunkach doskonałej konkurencji R. Milewski              . 221

CZĘśĆ III. PODSTAWY MAKROEKONOMII

Rozdział 8. Główne kategorie i pojęcia makrśkonomii. Produkt i dochód narodowy
8.1. Pojęcie i podstawowe problemy makrśkonomii         229
8.2. Problem agregacji                . 230
8.3. Metody obliczania produktu krajowego brutto         . 233
8.4. Produkt narodowy brutto i dochód narodowy          240
8.5. Produkt i dochód narodowy jako miary poziomu rozwoju gospodarczego i dobrobytu 243

Rozdział 9. Determinanty dochodu narodowego. Analiza krótkookresowa E. Kwiatkowski  246
9.1. Zarys głównych stanowisk teoretycznych           246
9.2. Pojęcie i mechanizm równowagi             251
9.3. Funkcja ko nsumpcji                254
9.4. Równowaga w uproszczonym modelu gospodarki. RównośĆ inwestycji i oszczędności 261
9.5. Mno żnik                  . 266
9.6. Równowaga w rozwiniętym modelu gospodarki

Rozdział 10. Wzrost gospodarczy E. Kwiatkowski
10.1. Pojęcie i mierniki wzrostu gospodarczego
10.2. Zdolności wytwórcze gospodarki a dochód narodowy
10.3. Czynniki wzrostu gospodarczego
10.4. Postęp techniczny i jego determinanty
10.5. Granice wzrostu gospodarczego

Rozdział 11. Budżet państwa. Polityka fiskalna
11.1. Pojęcie i funkcje budżetu państwa
11.2. Dochody budżetu państwa. Podatki
11.3. Wydatki budżetu państwa              322
11.4. Podatki i wydatki państwa jako instrumenty stabilizacji koniunktury. Mnożnikowy efekt wydatków, podatków i zrównoważenia budżetu
11.5. Aktywna i pasywna polityka fiskalna. Automatyczne stabilizatory koniunktury  329
11.6. Deficyt budżetowy i dług publiczny            333

Rozdział 12. Pieniądz. Polityka monetarna A. Krajewska         . 339
12.1. Istota i funkcje pieniądza              339
12.2. Ewolucja pieniądza i systemu pieniężnego          341
12.3. Zaso by pieniądza                343
12.4. Koszt posiadania pieniądza             . 345
12.5. Popyt na pieniądz i podaż pieniądza           . 346
12.6. Czynniki determinujące popyt na pieniądz          347
12.7. Powstanie i funkcje banków             . 354
12.8. Bank centralny. Instrumenty kontroli podaży pieniądza       361
12.9. Czynniki determinujące podaż pieniądza          . 367
12.10. Równowaga na rynku pieniężnym            369

Rozdział 13. Cykl koniunkturalny A. Jabłońska           . 372
13.1. Pojęcie cyklu koniunkturalnego. Fazy cyklu          372
13.2. Rodzaje wahań cyklicznych              374
13.3. Cykl a wzro s t go spo darczy              375
13.4. Teorie wahań cyklicznych              376
13.5. Metody oddziaływania państwa na przebieg cyklu koniunkturalnego    382
13.6. Wahania stopy wzrostu i kryzysy w gospodarce centralnie planowanej    384

Rozdział 14. Bezrobocie E. Kwiatkowski             . 390
14.1. Wpro wadzenie                . 390
14.2. Pojęcie i pomiar bezrobocia             . 391
14.3. Typy bezrobocia                . 395
14.4. Przyczyny bezrobocia
14.4.1. Bezrobocie w warunkach równowagi i nierównowagi na rynku pracy
14.4.2. Ujęcie neoklasyczne
14.4.3. Ujęcie keynesistowskie             401
14.5. Bezrobocie a działalnośĆ państwa
14.6. Bezrobocie w Polsce w okresie transformacji

Rozdział 15. Inflacja E. Kwiatkowski              . 409
15.1. Pojęcie, sposoby pomiaru oraz nasilenie inflacji         409
15.2. Społeczno-ekonomiczne skutki inflacji           414
15.3. Główne teo ier inflacji               418
15.3.1. Monetarna (neoilościowa) teoria inflacji         418
15.3.2. Popytowa teoria inflacji             421
15.3.3. Kosztowa teoria inflacji             423
15.4. Inflacja a bezrobocie. Koncepcja krzywej Phillipsa        . 425
15.5. Inflacja w Polsce w okresie transformacji          . 430

Rozdział 16. Handel międzynarodowy. Elementy polityki handlowej P. Samecki    433
16.1. Międzynarodowy podział pracy             433
16.2. Obroty i struktura handlu międzynarodowego         . 434
16.3. Koszty komparatywne i inne wyjaśnienia przyczyn handlu      . 435
16.4. Specjalizacja międzygałęziowa oraz wewnątrzgałęziowa       . 439
16.5. Kwestia korzyści z handlu              441
16.6. Cło – elementarny instrument polityki handlowej        . 442
16.7. Wybrane inne narzędzia polityki handlowej          445
16.8. Integracja ekonomiczna – najważniejsze pojęcia         446
16.9. Integracja Po skl i z Unią Euro epjską           . 448

Rozdział 17. Międzynarodowe finanse P. Samecki           450
17.1. Kurswaluto wy                 450
17.2. Wahania kursu walutowego P. Alberciak           453
17.3. Bilans płatniczy                . 457
17.4. Równo waga bilansu płatniczego            . 458
17.5. Bilans płatniczy a kurs walutowy            . 460
17.6. Międzynarodowe przepływy kapitału           . 462
17.7. Międzynarodowe instytucje finansowe           . 463

Rozdział 18. Model IS–LM. Podsumowanie polityki ekonomicznej E. Kwiatkowski   . 466
18.1. Model IS–LM                 466
18.2. Równowaga w gospodarce zamkniętej           . 484
18.3. Polityka fiskalna i monetarna w gospodarce zamkniętej       486
18.4. Gospodarka otwarta. Krzywa bilansu płatniczego        . 490
18.5. Równowaga w gospodarce otwartej            498
18.6. Polityka fiskalna i monetarna w warunkach sztywnego kursu walutowego   505
18.7. Polityka fiskalna i monetarna w warunkach płynnego kursu walutowego   . 506
18.8. Po dsumo wanie                . 509

Rozdział 19. Globalizacja procesów gospodarczych R. Piasecki        511
19.1. Pojęcie i uwarunkowania globalizacji           . 511
19.2. Skutki globalizacji                515
19.3. Globalizacja a rozwój gospodarczy            519
19.4. Możliwości i zagrożenia globalizacji            523
19.5. Wyzwania instytucjonalne globalizacji           . 526
19.6. Globalizacja a polska gospodarka            . 530
Definicje podstawowych pojęć

Podstawy ekonomii Wydanie 3 PWN
Tytuł książki: "Podstawy ekonomii Wydanie 3 PWN"
Autor: Roman Milewski, Eugeniusz Kwiatkowski
Wydawnictwo: Naukowe PWN
Cena: 69.00zł 44.85zł
Klienci, którzy kupili „Podstawy ekonomii Wydanie 3 PWN”, kupili także:
<b>Metody obliczania silników indukcyjnych Tom 2 Synteza</b>, <font color="navy">Tadeusz Śliwiński</font>, <font color="green"> Wydawnictwo Naukowe PWN</font>
Metody obliczania silników indukcyjnych Tom 2 Synteza, Tadeusz Śliwiński, Wydawnictwo Naukowe PWN
<b>Podstawy analizy matematycznej Wydanie 6</b>, <font color="navy">Walter Rudin</font>, <font color="green"> Wydawnictwo Naukowe PWN</font>
Podstawy analizy matematycznej Wydanie 6, Walter Rudin, Wydawnictwo Naukowe PWN
<b>Matematyka dyskretna Wydanie 5</b>, <font color="navy">Kennweth A. Ross, Charles R.B. Wright</font>, <font color="green"> Wydawnictwo Naukowe PWN</font>
Matematyka dyskretna Wydanie 5, Kennweth A. Ross, Charles R.B. Wright, Wydawnictwo Naukowe PWN
<b>Matematyka dla przyrodników i inżynierów Tom 1</b>, <font color="navy">Donald A. McQuarrie</font>, <font color="green"> Wydawnictwo Naukowe PWN</font>
Matematyka dla przyrodników i inżynierów Tom 1, Donald A. McQuarrie, Wydawnictwo Naukowe PWN
<b>Matematyka konkretna Wydanie 4</b>, <font color="navy">Ronald L. Graham, Donald E. Knuth, Oren Patashnik</font>, <font color="green"> Wydawnictwo Naukowe PWN</font>
Matematyka konkretna Wydanie 4, Ronald L. Graham, Donald E. Knuth, Oren Patashnik, Wydawnictwo Naukowe PWN
<b>Równania różniczkowe cząstkowe</b>, <font color="navy">Lawrence C. Evans</font>, <font color="green"> Wydawnictwo Naukowe PWN</font>
Równania różniczkowe cząstkowe, Lawrence C. Evans, Wydawnictwo Naukowe PWN
 Koszyk
0 przedmiotów
Producent
Tu można zobaczyć wszystkie książki z wydawnictwa:

Wydawnictwo Naukowe PWN
 Kategoria:
 Informatyczne systemy zarzadzania
Nowoczesne technologie w informatyce i transporcie

Nowoczesne technologie w informatyce i transporcie

35.00zł
30.10zł
Informacje
Regulamin sklepu.
Koszty wysyłki.
Polityka prywatności.
Jak kupować?
Napisz do Nas.
 Wydawnictwa
 Poradniki
Matematyka Jakie to proste! Carol Vorderman Arkady
Windows Server 2008 PL Biblia Jeffrey R. Shapiro HELION
Jak zdać egzamin zawodowy w technikum informatycznym? Kwalifikacje E.12, E.13, E.14 Tomasz Kowalski HELION
Fizyka dla programistów gier David M. Bourg HELION
Projekt Feniks. Powieść o IT, modelu DevOps i o tym, jak pomóc firmie w odniesieniu sukcesu Gene Kim, Kevin Behr, George Spafford HELION
Układy mikroprocesorowe przykłady rozwiązań Bartłomiej Zieliński HELION
Cisza w sieci Praktyczny przewodnik po pasywnym rozpoznaniu i atakach pośrednich Michał Zalewski HELION
Sztuczna inteligencja Marek Jan Kasperski HELION
Podstawy fizyki Tom 3 Wydanie 2 David Halliday, Robert Resnick, Jearl Walker Naukowe PWN

niedziela, 21 październik 2018   Mapa strony |  Nowości |  Dzisiejsze promocje |  Koszty wysyłki |  Kontakt z nami