Zaawansowane wyszukiwanie
  Strona Główna » Sklep » Chemia » Chemia ogólna » Moje Konto  |  Zawartość Koszyka  |  Do Kasy   
 Wybierz kategorię
Algorytmy Wzorce UML
Bazy danych
Bezpieczeństwo
Bioinformatyka
Biznes Ekonomia Firma
Chemia
  Chemia analityczna
  Chemia fizyczna
  Chemia nieorganiczna
  Chemia ogólna
  Chemia organiczna
  Chemia techniczna
DTP Design
E-biznes
Ekonometria
Elektronika Elektrotechnika
Energetyka
Fizyka
GIS
Grafika użytkowa
Hardware
Informatyczne systemy zarządzania
Informatyka w szkole
Internet
Języki programowania
Matematyka
Multimedia
Obsługa komputera
Office
Poradniki
Programowanie gier
Programy inżynierskie
Programy matematyczne
Serwery
Sieci Firewalle Protokoły
Słowniki
Systemy operacyjne
Technika
Telekomunikacja
Tworzenie stron WWW

Zobacz pełny katalog »
 Wydawnictwo:
 Difin
Rachunkowość finansowa w przykładach według ustawy o rachunkowości i MSR

Rachunkowość finansowa w przykładach według ustawy o rachunkowości i MSR

110.00zł
96.80zł
Fotochemia i spektroskopia optyczna Ćwiczenia laboratoryjne 54.90zł
Fotochemia i spektroskopia optyczna Ćwiczenia laboratoryjne

Autor: Jan Najbar, Andrzej Turek

ISBN: 978-83-01-15977-1

Ilość stron: 450

Data wydania: 10/2009

Nowoczesne ćwiczenia laboratoryjne!

Podręcznik zawiera ćwiczenia laboratoryjne dotyczące spektroskopii optycznej i fotochemii, stanowiące dopełnienie wykładów z chemii fizycznej, fizyki chemicznej, spektroskopii molekularnej, analizy i kinetyki chemicznej.

Jest to obszerny zestaw nowych ćwiczeń wykorzystujących nowoczesną aparaturę badawczą i dających orientację w aktualnych zagadnieniach i metodach badawczych. Każde ćwiczenie obejmuje część teoretyczną oraz pełny opis sposobu rozwiązania omawianego problemu.

Książka jest podzielona na 4 części:
• molekularna spektroskopia oscylacyjna,
• molekularna spektroskopia elektronowa,
• reakcje fotochemiczne,
• spektroskopowe badania strukturalne i analityczne.

Podręcznik przeznaczony dla studentów chemii, inżynierii chemicznej, biotechnologii, biologii, analizy medycznej uniwersytetów, politechnik, uniwersytetów medycznych i przyrodniczych, pracowników laboratoriów analitycznych.

Rozdziały:

CZĘŚĆ I. MOLEKULARNA SPEKTROSKOPIA OSCYLACYJNA

1. Badanie widm oscylacyjnych związków organicznych         . 19
1.1. Wprowadzenie                     19
1.1.1. Oscylator harmoniczny                19
1.1.2. Oscylacyjne przejścia optyczne              22
1.1.3. Drgania normalne                 . 26
1.1.4. Zastosowanie teorii grup w badaniach spektroskopowych      . 29
1.1.5. Zastosowanie metod kwantowomechanicznych do obliczeń geometrii i częstości drgań cząsteczek                33
1.1.5.1. Metody ab initio                34
1.1.5.2. Metoda perturbacyjna Møllera–Plesseta         36
1.1.5.3. Metoda funkcjonałów gęstości DFT          36
1.2. Część doświadczalna                   37

2. Spektroskopia IR i Ramana wiązania wodorowego na przykładzie kwasu benzoesowego. Efekt deuterowania               40
2.1. Wprowadzenie                    . 40
2.1.1. Charakterystyka układów z wiązaniem wodorowym        42
2.1.2. Metody badania wiązań wodorowych            44
2.1.2.1. Rentgenografia i neutronografia           . 44
2.1.2.2. Spektroskopia mikrofalowa            . 44
2.1.2.3. Jądrowy rezonans magnetyczny           . 45
2.1.2.4. Spektroskopia UV/Vis              45
2.1.2.5. Spektroskopia oscylacyjna             46
2.1.2.6. Niesprężyste rozpraszanie powolnych neutronów      . 49
2.1.3. Teoria widm w podczerwieni układów z wiązaniem wodorowym    . 49
2.1.3.1. Model Witkowskiego–Maréchala           50
2.1.3.2. Rezonans Fermiego               56
2.1.3.3. Układ wielu oddziałujących wiązań wodorowych – kryształy molekularne                 58
2.1.3.4. Efekt izotopowy                62
2.2. Część doświadczalna                  . 63

3. Badanie związków oksymowych metodą fourierowskiej spektroskopii rozpraszania Ramana oraz obliczeń kwantowomechanicznych           65
3.1. Wprowadzenie                    . 65
3.1.1. Zjawisko rozpraszania ramanowskiego            65
3.1.2. Drgania cząsteczek                 . 66
3.1.3. Obliczenia kwantowochemiczne w modelowaniu widm Ramana    . 67
3.1.4. Opis ćwiczenia                  . 68
3.2. Część doświadczalna                  . 70
3.3. Aneks                       71

4. Wpływ częstości promieniowania wzbudzającego i struktury wybranych metaloporfiryn na widmo rezonansowego rozpraszania Ramana        75
4.1. Wprowadzenie                    . 75
4.1.1. Aparatura pomiarowa                . 75
4.1.2. Fluorescencja                   76
4.1.3. Mechanizm rezonansowego rozpraszania Ramana (RR)      . 76
4.1.4. Stopień depolaryzacji                . 80
4.1.5. Struktura elektronowa i wzmocnienie RR          . 81
4.1.6. Wpływ podstawienia protonów w porfirynie na widmo RR      83
4.2. Część doświadczalna                   87

5. Zastosowanie spektroskopii SERS do badań związków zawierających fosfor zaadsorbowanych na powierzchni srebra             89
5.1. Wprowadzenie                    . 89
5.1.1. Mechanizm SERS                 . 91
5.1.1.1. Mechanizm elektromagnetyczny           . 91
5.1.1.2. Mechanizm przeniesienia ładunku          . 93
5.1.2. Systemy i substraty aktywne              . 94
5.1.3. Adsorpcja grup fosforowych i fosfonowych na powierzchni metalicznej  . 94
5.2. Część doświadczalna                  . 99

CZĘŚĆ II. MOLEKULARNA SPEKTROSKOPIA ELEKTRONOWA

6. Pomiar funkcji zaniku fluorescencji metodą skorelowanego czasowo zliczania pojedynczych fotonów                   103
6.1. Wprowadzenie                    . 103
6.1.1. Pomiary czasów życia fluorescencji             107
6.1.2. Oszacowywanie czasów życia fluorescencji z pomiarów funkcji zaniku fluorescencji
6.2.3. Rekonstrukcja widma fluorescencji            . 110
6.2. Część doświadczalna                  . 111

7. Wyznaczanie wydajności kwantowej fluorescencji          . 114
7.1. Wprowadzenie                    . 114
7.1.1. Prawa absorpcji Bouguera–Lamberta i Lamberta–Beera      . 116
7.1.1.1. Prawo Bouguera–Lamberta            . 116
7.1.1.2. Prawo Lamberta–Beera             . 117
7.1.2. Moment przejścia. Moc oscylatora             118
7.1.3. Wydajność kwantowa fluorescencji            . 119
7.1.3.1. Poprawka na współczynnik załamania światła       . 121
7.1.3.2. Oszacowanie wydajności kwantowej fluorescencji z pomiarów kinetycznych
7.1.3.3 Korekta zmierzonego widma fluorescencji uwzględniająca zmienną czułość fotopowielacza              125
7.1.3.4. Przesunięcie stokesowskie. Symetria zwierciadlana Lewszyna   126
7.1.3.5. Poprawka na maksymalną reabsorpcję         . 129
7.2. Część doświadczalna                  . 131

8. Wyznaczanie momentów dipolowych cząsteczek we wzbudzonym stanie elektronowym S1 na podstawie widm absorpcyjnych i fluorescencyjnych     . 134
8.1. Wprowadzenie                    . 134
8.1.1. Metoda Lipperta–Matagi               . 135
8.1.2. Oszacowanie wartości kąta między wektorami momentów dipolowych  . 141
8.2. Część doświadczalna                  . 143

9. Laserowa fotoliza błyskowa. Wyznaczanie wpływu tlenu na kinetykę dezaktywacji wzbudzonych cząsteczek chlorofilu               146
9.1. Wprowadzenie                    . 146
9.2. Część doświadczalna                  . 151

10. Wyznaczanie wydajności kwantowych procesu konwersji międzysystemowej metodą Medingera–Wilkinsona               . 156
10.1. Przejścia elektronowe w cząsteczkach organicznych         . 156
10.1.1. Stan trypletowy                 . 157
10.1.2. Metoda Medingera–Wilkinsona             159
10.1.3. Proces konwersji międzysystemowej w antracenie i 9,10-dichloroantracenie
10.2. Część doświadczalna                  163

11. Spektroskopia UV cząsteczek schłodzonych w strumieniu naddźwiękowym  165
11.1. Wprowadzenie                    165
11.1.1. Metoda naddźwiękowych wiązek molekularnych        166
11.1.2. Różnice geometrii równowagowej i struktury oscylacyjnej cząsteczek pomiędzy podstawowym i wzbudzonym stanem elektronowym    170
11.2. Część doświadczalna                  175

12. Femtosekundowa absorpcja przejściowa. Ultraszybki proces przeniesienia ładunku w betainie-4                   178
12.1. Wprowadzenie                    178
12.1.1. Zasada działania i budowa lasera. Generacja krótkich impulsów   . 178
12.1.2. Laser tytanowo-szafirowy. Wzmacnianie impulsów femtosekundowych  181
12.1.3. Metoda wiązki pompującej i próbkującej          182
12.1.4. Ultraszybkie przeniesienie elektronu w cząsteczce betainy-4     183
12.2. Część doświadczalna                  184

CZĘŚĆ III. REAKCJE FOTOCHEMICZNE

13. Aktynometryczne wyznaczenie natężenia promieniowania       . 187
13.1. Wprowadzenie                    187
13.2. Część doświadczalna                  191
13.3. Alternatywne wykonanie ćwiczenia w układzie nitrostilben–cykloheksan   . 192

14. Badanie reakcji fotoizomeryzacji chalkonu            194
14.1. Wprowadzenie                    194
14.1.1. Reakcje charakterystyczne dla związków karbonylowych     . 194
14.1.2. Reakcje charakterystyczne dla alkenów          . 197
14.1.3. Reakcje charakterystyczne dla enonów           200
14.1.4. Fotoizomeryzacja chalkonu w rozpuszczalniku niezawierającym wodoru  201
14.2. Część doświadczalna                  206

15. Badania widm fluorescencji układów elektronodonorowo-akceptorowych (EDA) pochodnych benzoksazolu                 . 209
15.1. Wprowadzenie                    209
15.1.1. Zjawisko przeniesienia elektronu            . 209
15.1.2. Teorie przeniesienia elektronu            . 211
15.1.3. Natura procesu konwersji wewnątrzsystemowej w układach olefinowych  216
15.2. Część doświadczalna                  219

16. Cykl Förstera. Badanie zależności fluorescencji kwasu antracenokarboksylowego od pH w roztworach wodnych              . 221
16.1. Wprowadzenie                    221
16.1.1. Wyznaczenie stałej dysocjacji kwasu w stanie wzbudzonym (pK*) – cykl
16.1.2. Miareczkowanie fluorescencyjne            224
16.1.3. Wyznaczenie pK dysocjacji kwasu antraceno-9-karboksylowego w mieszaninie woda–metanol w stanie podstawowym         . 225
16.1.4. Zmiany geometryczne kwasu antraceno-9-karboksylowego w stanie wzbudzonym.
16.1.5. Wpływ podstawnika w pozycji 10 cząsteczki kwasu antraceno-9-karboksylowego na stałą dysocjacji kwasów w stanie podstawowym i wzbudzonym
16.2. Część doświadczalna                  230

17. Badanie fotoelektrochemicznych i spektroskopowych właściwości półprzewodników szerokopasmowych                 . 232
17.1. Wprowadzenie                    232
17.2. Część doświadczalna                  237

CZĘŚĆ IV. SPEKTROSKOPOWE BADANIA STRUKTURALNE I ANALITYCZNE

18. Badanie temperaturowej zależności kształtu pasma w spektroskopii optycznej  243
18.1. Wprowadzenie                   . 243
18.2. Część doświadczalna                  250

19. Badanie hydratacji jonów metodą spektroskopii w podczerwieni     . 253
19.1. Wprowadzenie                    253
19.1.1. Widma w podczerwieni wody             . 253
19.1.2. Metoda różnicowa                . 255
19.2. Część doświadczalna                  256

20. Zastosowanie analizy faktorowej do równoczesnego oznaczania aspiryny, amidu kwasu salicylowego i kofeiny w środkach uśmierzających ból      . 259
20.1. Wprowadzenie                    259
20.1.1. Klasyczna metoda najmniejszych kwadratów (CLS)       263
20.1.2. Namiarowa analiza faktorowa (TFA)           264
20.2. Część doświadczalna                  270

21. Fotochromizm i solwatochromizm na przykładzie pochodnej merocyjaniny  274
21.1. Wprowadzenie                    274
21.1.1. Fotochromizm                  274
21.1.2. Solwatotochromizm                . 277
21.2. Część doświadczalna                  281
22. Wyznaczanie liczby agregacji, cmc i hydrofobowości miceli surfaktantowych za pomocą stacjonarnych widm emisji fluorescencji         285
22.1. Wprowadzenie                   . 285
22.2. Część doświadczalna                  289

23. Badanie właściwości fizykochemicznych polimerów „inteligentnych”    293
23.1. Wprowadzenie                   . 293
23.1.1. Hydrożele                   294
23.1.2. Zastosowania polimerów inteligentnych          . 295
23.1.3. Dolna krytyczna temperatura rozpuszczalności, DKTR      298
23.1.4. Kopolimeryzacja                 299
23.2. Część doświadczalna                  301

24. Wyznaczanie stałych dysocjacji fluorescencyjnych indykatorów wapniowych  305
24.1. Wprowadzenie                    305
24.2. Część doświadczalna                  314

25. Badanie właściwości układów mikroheterogenicznych przy użyciu sond molekularnych
25.1. Wprowadzenie                    316
25.1.1. Solubilizacja                  . 317
25.1.2. Mikrolepkość wnętrza miceli             . 318
25.1.3. Polarność wnętrza miceli               319
25.2. Część doświadczalna                  319

26. Badanie dystrybucji substancji czynnych w tabletce leku metodą mapowania ramanowskiego                     322
26.1. Wprowadzenie                   . 322
26.1.1. Mapowanie ramanowskie              . 322
26.2. Część doświadczalna                  326

27. Badania polimorfizmu leku i jego kompleksów z jonami metali metodą fourierowskiej spektroskopii ramanowskiej (FT-RS)         328
27.1. Wprowadzenie                    328
27.1.1. Polimorfizm cymetydyny               328
27.1.2. Przypisanie pasm cymetydyny na podstawie obliczeń kwantowochemicznych
27.1.3. Kompleksy cymetydyny z wybranymi jonami metali (Cu(II), Ni(II), Co(II), Cd(II), Fe(II), Zn(II)) i tym samym anionem (ClO4–)  . 330
27.1.4. Kompleksy cymetydyny z jonami miedzi Cu(II) i różnymi anionami (ClO4–, BF4– , SO42–, NO3–)
27.2. Część doświadczalna                  332

DODATKI
D1. Oscylator anharmoniczny                 335
D2. Parametry charakteryzujące polaryzację promieniowania emitowanego   339
D3. Model Kubo kształtu linii spektralnej             . 343
D4. Kinetyka odwracalnych reakcji fotochemicznych          345

Fotochemia i spektroskopia optyczna Ćwiczenia laboratoryjne
--- Pozycja niedostępna.---
Klienci, którzy kupili „Fotochemia i spektroskopia optyczna Ćwiczenia laboratoryjne”, kupili także:
<b>Konstrukcje żelbetowe według Eurokodu 2 i norm związanych Twarda oprawa Tom 4 + CD</b>, <font color="navy">Włodzimierz Starosolski</font>, <font color="green"> Wydawnictwo Naukowe PWN</font>
Konstrukcje żelbetowe według Eurokodu 2 i norm związanych Twarda oprawa Tom 4 + CD, Włodzimierz Starosolski, Wydawnictwo Naukowe PWN
<b>Skazany na trening 3</b>, <font color="navy">Paul Wade</font>, <font color="green"> Wydawnictwo AHA</font>
Skazany na trening 3, Paul Wade, Wydawnictwo AHA
<b>Mediacje Teoria i praktyka</b>, <font color="navy">Ewa Gmurzyńska, Rafał Morek</font>, <font color="green"> Wydawnictwo Wolters Kluwer</font>
Mediacje Teoria i praktyka, Ewa Gmurzyńska, Rafał Morek, Wydawnictwo Wolters Kluwer
<b>Trwałość budynków i budowli</b>, <font color="navy">Praca zbiorowa</font>, <font color="green"> Wydawnictwo DWE</font>
Trwałość budynków i budowli, Praca zbiorowa, Wydawnictwo DWE
<b>Lean management po polsku. O dobrych i złych praktykach</b>, <font color="navy">Tomasz Król</font>, <font color="green"> Wydawnictwo Onepress</font>
Lean management po polsku. O dobrych i złych praktykach, Tomasz Król, Wydawnictwo Onepress
<b>Sass i Compass. Praktyczny przewodnik dla projektantów</b>, <font color="navy">Ben Frain</font>, <font color="green"> Wydawnictwo HELION</font>
Sass i Compass. Praktyczny przewodnik dla projektantów, Ben Frain, Wydawnictwo HELION
<b>Kształcenie na odległość Podstawy dydaktyki</b>, <font color="navy">Józef Bednarek, Ewa Lubina</font>, <font color="green"> Wydawnictwo Naukowe PWN</font>
Kształcenie na odległość Podstawy dydaktyki, Józef Bednarek, Ewa Lubina, Wydawnictwo Naukowe PWN
<b>Sprawozdanie finansowe przedsiębiorstwa jednostkowe i skonsolidowane Wydanie 2</b>, <font color="navy">Witor Gabrusiewicz, Marzena Remlein</font>, <font color="green"> Wydawnictwo PWE</font>
Sprawozdanie finansowe przedsiębiorstwa jednostkowe i skonsolidowane Wydanie 2, Witor Gabrusiewicz, Marzena Remlein, Wydawnictwo PWE
<b>Adobe Illustrator CS6/CS6 PL Oficjalny podręcznik</b>, <font color="navy">Adobe Creative Team</font>, <font color="green"> Wydawnictwo HELION</font>
Adobe Illustrator CS6/CS6 PL Oficjalny podręcznik, Adobe Creative Team, Wydawnictwo HELION
 Koszyk
0 przedmiotów
Producent
Tu można zobaczyć wszystkie książki z wydawnictwa:

Wydawnictwo Naukowe PWN
 Kategoria:
 Energetyka
Wskaźniki wyprzedzające konsumpcji energii elektrycznej w Polsce

Wskaźniki wyprzedzające konsumpcji energii elektrycznej w Polsce

35.00zł
29.75zł
Informacje
Regulamin sklepu.
Koszty wysyłki.
Polityka prywatności.
Jak kupować?
Napisz do Nas.
 Wydawnictwa
 Poradniki
Teoria sygnałów Wstęp wydanie II Jacek Izydorczyk, Grzegorz Płonka, Grzegorz Tyma HELION
RTLinux System czasu rzeczywistego Kazimierz Lal, Tomasz Rak, Krzysztof Orkisz HELION
SQL optymalizacja Dan Tow HELION
C++ Algorytmy i struktury danych Adam Drozdek HELION
Algorytmy aproksymacyjne Vijay V. Vazarini WNT
Bezpieczeństwo sieci w Linuksie. Wykrywanie ataków i obrona przed nimi za pomocą iptables, psad i fwsnort Michael Rash HELION
Perełki programowania gier Vademecum profesjonalisty Tom 2 Dante Treglia HELION
Visual Studio .NET: .NET Framework czarna księga Julian Templeman, David Vitter HELION
OpenGL programowanie gier Kevin Hawkins, Dave Astle HELION

niedziela, 19 maj 2019   Mapa strony |  Nowości |  Dzisiejsze promocje |  Koszty wysyłki |  Kontakt z nami